Metadata

| |

Statistika Zdravstva

   1. Agencija za Statistiku Kosova -ASK
   1. Odeljenje za Socijalnu Statistiku – Divizija za Socijalnu Statistiku
   1. Luljeta Selimi
   1. Službenica za Statistiku Zdravstva
   1. Ul. “Zenel Salihu” br. 4. 10000 Priština, Kosovo
   1. Luljeta.Selimi@rks-gov.net
   1. + 381 38 200 31 142
   1. Broj faksa nije dostupan. Broj faksa je isti kao broj agencije uopšte:+381 38 235 033
   1. 20/11/2015
   1. 20/11/2015
   1. 02/08/2017
   1. Statistika Zdravstva objavljuje podatke o: Broju Zdravstvenih Ustanova, ukupnom broju zaposlenih u zdravstvu prema školskoj kvalifikaciji i prema polu, Primarnoj Zdravstvenoj Zaštiti (PZZ) prema odeljenjima i opštinama, Aktivnostima regionalnih bolnica, Pokazateljima obima kvaliteta u regionalnim bolnicama, Aktivnostima Univerzitetskog Kliničkog Centra Kosova (UKCK), Osnovnim pokazateljima bolničkog lečenja, Predklinićkim uslugama, Malignim bolestima, njihovom broju prema starosnim grupama, Uslugama koje se nude u Onkologiji i broju obolelih od malignih bolesti na Kosovu, Obolelima od TBC-a, Zaraznim bolestima na Kosovu, Budžetu zdravstva, Zdravstvenom Osiguranju na Kosovu, Broju licenciranih privatnih zdravstvenih ustanova i Aktivnostma privatnih bolnica.
   1. Statistika zdravstva objavljuju podatke korišćenjem ovih klasifikacionih sistema: Klasifikacija bolesti prema SNC-10, Međunarodna Standardna Klasifikacija Zanimanja (ISCO 88), Međunarodni Sistem Klasifikacije Obrazovanja (ISCED 97). SHA 2001 Zdravstveni Računi po 2001, SHA 2011 Zdravstveni Računi po 2011, SHA-OECD (odeku) i SZO (WHO).
   1. Statistika obrazovanja pokrivaju socijalni i ekonomski sektor.
   1. Morbilitet- je stepen merenja bolesti, broj hospitalizovanih, broj operisanih, korišćenje bolničkih i ambulantnih kapaciteta, broj obolelih malignim i benignim bolestima, oboleli od dijabeta, na dijalizi, u kardiologiju i nefrologiju, sa tuberkulozom, zaraznim bolestima, polno prenosivim bolestima, HIV / AIDS-om, broj porođaja i uporedivost, vakcinacija, slučajevi smrti od određenih bolesti, apoteke, citostatici, zdravstveno osiguranje, privatnie zdravstvene ustanove itd.
   1. Centri Porodične Medicine Kosova, Univerzitetski Klinički Centar Kosova ili UKCK, Opšte Bolnice, Privatne Bolnice, Ministarstvo Zdravstva, Nacionalni Institut Javnog Zdravlja, Centralna Banka Kosova, Osiguravajuća Društva.
   1. Obično rezidentno stanovništvo na Kosovu u poslednjih 12 meseci, ali i građani različitih država koji su tražili zdravstvene usluge u zdravstvenim ustanovama na Kosovu.
   1. Kosovo (nacionalni nivo) i na nivou opština.
   1. Vremenske serije dostupne su od 2004 godine na godišnjem nivou,
   1. Nije primenljivo
   1. Pokazatelji se prikazuju kao procenti, u apsolutnim brojevima kao iu monetarnim jedinicama.
   1. Razne statistike su uopšte prikazane na godišnjem nivou.
   1. Statističke jedinice, fizička i pravna lica, bez obzira da li imaju pravni subjektivitet ili ne, dužne su da pruže kompletne, ažurirane i istinite informacije ASK-u i drugim proizvođačima zvanične statistike u odgovarajućoj formi, blagovremeno i besplatno utvrđene od strane proizvođača zvanične statistike, definisano u članu 2. Zakona br. 04 / L-036 O ZVANIČNOJ STATISTICI REPUBLIKE KOSOVO. Na evropskom nivou osnovni pravni akt je Uredba Saveta (ES) br. 577/98.
   1. Nije primenljiva.
   1. "Agencija će osigurati da pojedinačni podaci prikupljeni za statističke svrhe, bez obzira da li su prikupljeni od fizičkih ili pravnih lica, odnosno organa i organizacija javne uprave (u daljem tekstu:" ispitanici "), se obrađuju u strogo povjerljivi način i koriste se isključivo za statističke svrhe. Zakon 04 / L-036, čla 34. "Svi ispitanici su dužni, u skladu sa važećim zakonom, da sarađuju i pružaju Agenciji pravovremene i tačne statističke podatke, kao i da sarađuju sa Agencijom kako bi potvrdili tačnost prikupljenih podataka. Zakon 04 / L-036, član 21: http://ask.rks-gov.net/media/2025/zakon-o-sluzbenim-statistikama.pdf
   1. Pristup poverljivim podacima se dozvoljava samo osobama koje su zadužene za proizvodju zvanične statistike do tog nivoa do kojeg ovi podaci su neophodni za proizvodnju statistike. Član 37, Zakon br. 04 / L-036: http://ask.rks-gov.net/media/2025/zakon-o-sluzbenim-statistikama.pdf
   1. ASK objavljuje godišnji i napredni kalendar objavljivanja za sve publikacije za tekuću godinu. Kalendar je javno dostupan na sajtu ASK-a.
   1. http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/vesti/kalendar-objavljivanja.
   1. Opšta politika je da pre objavljivanja statistika na veb stranici Agencije za Statistiku Kosova, na raspolaganju je i obaveštenje za javnost, takođe na veb stranici, kako bi se informisali korisnike i medije.Svi korisnici imaju istovremeno pristup podacima.
   1. Distribucija podataka je godišnje..
   1. Obaveštenje za medije se objavljuju na mreži (on-line) u vreme diseminacije podataka.
   1. Publikacije ASK-a, tabele i materijali o obaveštenjima za javnost su uvek dostupne na tri jezika: albanskom, engleskom i srpskom jeziku.
   1. ASK ima na mreži (on-line) bazu podataka: http://askdata.rks-gov.net/PXWeb/pxweb/sr/askdata/
   1. Korisnici nemaju direktan pristup mikro-podacima, ali po zakonu istraživači i institucije mogu zatražiti pristup preko ASK-a.
   1. Podaci se objavljuju i u Statističkom Godišnjaku ASK-a: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/add-news/statisticki-godisnjak-republike-kosova-2017
   1. Kratko objašnjenje o definicijama, ključnim konceptima i metodološka objašnjenja za korisnike je prikazana u publikaciji podataka http://ask.rks-gov.net/media/3147/statistika-zdravstva-2015.pdf
   1. ASK je posvećena osiguranju kvaliteta u proizvodnji zvanične statistike. Na osnovu Zakona o Zvaničnoj Statistici, Zakona 04 / L-036, ASK koristi statističke metode i procese u skladu sa međunarodno prihvaćenim naučnim principima i standardima i sprovodi stalne analize kako bi poboljšao kvalitet i dostavljanje ažurirane statistike. U obavljanju svojih dužnosti, ASK prati opšte principe upravljanja kvalitetom, u skladu sa Kodeksom Prakse Evropske Statistike. ASK je izradila Izjavu Kvaliteta koja je dostupna na veb stranici ASK-a: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/footer/planovi-i-izvjestaji. Dokumenat navodi jedanaest principa, mnogo u skladu sa principima KoP-a, kao što su profesionalna nezavisnost i statistička povjerljivost, na kojima se zasniva rad ASK-a.
   1. Nije dostupna.
   1. Tokom jula 2017. godine u Agenciji za Statistiku Kosova sproveden je proces procene Kosovskog Statističkog Sistema kroz pristup "Peer Review".
   1. Prema Anketi Zadovoljstva Korisnika koji je sproveden u 2014. godini, glavni zahtev je bio da se ima više pristupa u mikro podacima i zbirnim podacima u Excel datotekama.
   1. Jedan od ključnih elemenata za osiguranje kvaliteta statističkih podataka je merenje zadovoljstva korisnika. Anketa ima za cilj da prikupi sveobuhvatne informacije o potrebama i zahtevima korisnika za zvanične statističke podatake. Kroz ovu anketu korisnici statističkih podataka su izrazili svoje misli i mišljenja u u vezi sa statističkim pogledima, oni su pružili savete i sugestije u vezi sa njihovim potrebama za statistikom i kako poboljšati ove statističke podatke u budućnosti. Ovo istraživanje je sprovedeno tokom konferencije koja je održana sa korisnicima statističkih podataka, na kojoj je odgovorilo 11 korisnika. Upitnik je sadržao osam pitanja i uključivao je razne teme: korišćenje statističkih podataka, procenu ASK-a uopšte, procenu veb stranice ASK-a, procenu kvaliteta statističkih podataka itd. Detaljnije informacije o ovoj Anketi mogu se pronaći na veb stranici : http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/footer/planovi-i-izvjestaji.
   1. Nije dostupna.
   1. Nije dostupna.
   1. Nije dostupna.
   1. Nije dostupna.
   1. Referentna godina - od 1. januara 2015 do 31. decembra 2015. Vremenski rok – 4 novembar 2016.
   1. Kašnjenje u vremenu je 0.
   1. Statistika se odnosi na lokalni i nacionalni nivo.
   1. Nema prekida vremenskih serija.
   1. Nije dostupan.
   1. Statistika zdravstva prvo se upoređuju sa demografskim podatcima u okviru ASK-a samo podaci rođenja i smrti. Statistika zdravstva se takođe koriste u sektoru Nacionalnih Računa radi izračunavanja rashoda za zdravstvo, uporedivosti sa Anketom o Budžetu itd.
   1. Podaci se prikupljaju putem upitnika i elektronski putem sa emajlom. Logičku kontrolu i obradu prikupljenih podata vrši jedna osoba iz ASK-a.
   1. ASK nema politike revizije
   1. Nijedna revizija nije izvršena.
   1. Podaci o Statistikama Zdravstva su administrativni i dobijaju se iz: Ministartsva Zdravstva, Univerzitetska Bolnička i Klinička Služba Kosova, Centara Porodične Medicine Kosova, Univerzitetski Klinički Centar Kosova, Stomatološki Univerzitetski Klinički Centar, Nacionalni Institut Javnog Zdravlja, Regionalni Institut Javnog Zdravstva, Centra za Mentalno Zdravlje, Centra za Unapređenje Porodične Medicine, Primarne Zdravstvene Zaštita , Osiguravajuća Društva, Centralne Banke Kosova, Privatnih Bolnica itd.
   1. Prikupljanje podataka je godišnje.
   1. Podaci se sakupljaju putem upitnika, elektronski i mehanički, čak i tražeći podatke direktno. Takođe, nekoliko puta godišnje, organizuju se sastanci uz pomoć Ministarstva i Asocijacije Kosovskih Opština. Ako nam trebaju dodatne informacije, zahtev se pošalje putem emajla i slanjem pisma direktno.
   1. Vrši se logička kontrola agregiranih podataka, zatim obrada i analiza podataka, uporedivost sa prethodnim godinama do finalizacije publikacije.
   1. Nije dostupna.
   1. Sezonsko podešavanje i dalje se ne primenjuje.