Metadata

| |

Statistika Socijalne Zaštite

   1. Agencija za Statistiku Kosova -ASK
   1. Odeljenje za Socijalnu Statistiku – Divizija za Socijalnu Statistiku
   1. Naime Rexhepi
   1. Šef Divizije za Socijalnu Statistiku
   1. Ul. “Zenel Salihu” br. 4. 10000 Priština, Kosovo
   1. naime.rexhepi@rks-gov.net
   1. + 381 38 200 31 116
   1. Broj faksa nije dostupan. Broj faksa je isti kao broj agencije uopšte:+381 38 235 033
   1. 20/11/2015
   1. 20/11/2015
   1. 23/11/2017
   1. Statistika Socijalne Zaštite sadrže podatke o korisničkim porodicama iz šeme socijalne pomoći, penzijske šeme- starosne penzije na osnovu plaćanja doprinosa, osnovne starosne penzije, penzije za osobe sa invaliditetom, penzije rudara Trepče, penzije Kosovskog Zaštitnog Korpusa (KZK), penzije porodica palih boraca, ratnih invalida i ratnih veterana, šeme materijalne podrške porodicama koje imaju decu sa smetnjama u razvoju, kompenzacija za slepe, podatke o broju napuštene dece, podatke o broju ostarelih smeštenih u domovima bez porodičnog staranja, podatke o osobama sa mentalnim poremećajima smeštena u Institutu u Štimlje i u domovima zajednica.
   1. Ne primenjuje se nijedna klasifikacija
   1. Socijalna statistika pokrivaju socijalni sektor
   1. Starosna osnovna penzija – je redovna mesečna minimalna penzija za sve građane Republike Kosova , koji su napunili šezdeset pet (65) godina , bez obzira da li su bili zaposleni ili ne, i koji ispunjavaju kritere predviđene Zakonom o Penzionim Šemama br. 04/Z-131. Starosna penzija iz plaćanja doprinosa- je redovna mesečna penzija za zaposlene građane u Republici Kosovo , koji su platili doprinos u bivši Penzioni fond Kosova pre 01/01/1999. Penzije osoba sa ograničenim sposobnostima – je trajna invalidska penzija koja pruža finansijsku podršku izabranim licima u skladu sa kriterijumima utvrđenim Zakonom br.04 /Z-131 u okviru sredstava izdvojenih za ovu namenu iz Budžeta Republike Kosova. Šema za materijalnu podršku porodicama sa decom sa trajnim invaliditetom- je beneficija u obliku mesečnog novčanog iznosa ili drugi oblik plaćanja sa novcem koja se upravlja od strane MRSZ, za porodice sa decom sa trajnim invaliditetom. Napušteno dete je bilo koje dete starosti ispod 18 godina, koje je napušteno od roditelja koji iz različitih razloga ne ispunjavaju, ili nisu u mogućnosti da ispunjavaju I obavljaju obaveze, odgovornosti i roditeljska prava. Šema socijalne pomoći pruža privremenu finansijsku pomoć porodicama koje su u siromaštvu i biraju u skladu sa kriterijumima utvrđenim zakonom i sredstava izdvojenih za ovu namenu iz budžeta Kosova
   1. Odeljenje za Socijalnu Zaštitu (OSZ), Odeljenje za Penzionu Administraciju (OPA) i Odjeljenje Porodica Palih Boraca i Ratnih Invalida (OPBRI), ova odjeljenja su u okviru Ministarstva Rada i Socijalne Zaštite (MRSZ).
   1. Ciljna populacija se sastoji od ukupne populacije - korisnika socijalne pomoći, korisnika raznih penzionih šema, staranje o starijim osobama bez porodičnog staranja itd.
   1. Kosovo (nacionalni nivo) i na nivou opština.
   1. Vremenske serije dostupne su od referentne 2002. Godine pa do 2011.godine na godišnjem nivou, dok od 2012.godine su na kvartalnom nivou.
   1. Nije primenljivo.
   1. Broj porodica i članova porodica koja koriste šeme socijalne pomoći prema kategorijama, broj osoba koje imaju beneficije iz penzijskih šema kao: osnovne starosne penzije, penzije na osnovu plaćanja doprinosa, penzije za osobe sa invaliditetom, ovi pruženi podaci se podeleni prema polu i etničkoj pripadnosti, dok pruženi podaci o broju osoba koja koriste šeme penzija porodica palih boraca i ratnih invalida su podeleni prema polu, starosti, etničkoj pripadnosti kao i prema kategorijama, broj korisnika penzije rudara Trepče, penzije KSB-a i KZK-a, broj korisnika iz šeme kompenzacije slepih podaci koji se pružaju samo kao ukupan broj korisnika na nivou regiona, broj napuštene dece prema polu i prema opštinama, broj ostarelih osoba i bez porodičnog staranja prema polu i etničkoj pripadnosti i broj osoba sa mentalnim poremećajima prema polu i etničkoj pripadnosti.
   1. Razne statistike su uopšteno prikazane na godišnjem i kvartalnom nivou.
   1. Statističke jedinice, fizička i pravna lica, bez obzira da li imaju pravni subjektivitet ili ne, dužne su da pruže kompletne, ažurirane i istinite informacije ASK-u i drugim proizvođačima zvanične statistike u odgovarajućoj formi, blagovremeno i besplatno utvrđene od strane proizvođača zvanične statistike, definisano u članu 2. Zakona br. 04 / L-036 O ZVANIČNOJ STATISTICI REPUBLIKE KOSOVO. Na evropskom nivou osnovni pravni akt je Uredba Saveta (ES) br. 577/98.
   1. Nije primenljivo
   1. "Agencija će osigurati da pojedinačni podaci prikupljeni za statističke svrhe, bez obzira da li su prikupljeni od fizičkih ili pravnih lica, odnosno organa i organizacija javne uprave (u daljem tekstu:" ispitanici "), se obrađuju u strogo povjerljivi način i koriste se isključivo za statističke svrhe. Zakon 04 / L-036, čla 34. "Svi ispitanici su dužni, u skladu sa važećim zakonom, da sarađuju i pružaju Agenciji pravovremene i tačne statističke podatke, kao i da sarađuju sa Agencijom kako bi potvrdili tačnost prikupljenih podataka. Zakon 04 / L-036, član 21: http://ask.rks-gov.net/media/2025/zakon-o-sluzbenim-statistikama.pdf
   1. Pristup poverljivim podacima se dozvoljava samo osobama koje su zadužene za proizvodju zvanične statistike do tog nivoa do kojeg ovi podaci su neophodni za proizvodnju statistike. Član 37, Zakon br. 04 / L-036: http://ask.rks-gov.net/media/2025/zakon-o-sluzbenim-statistikama.pdf
   1. ASK objavljuje godišnji i napredni kalendar objavljivanja za sve publikacije za tekuću godinu. Kalendar je javno dostupan na sajtu ASK-a.
   1. http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/vesti/kalendar-objavljivanja.
   1. Opšta politika je da pre objavljivanja statistika na veb stranici Agencije za Statistiku Kosova, na raspolaganju je i obaveštenje za javnost, takođe na veb stranici, kako bi se informisali korisnike i medije.Svi korisnici imaju istovremeno pristup podacima.
   1. Distribucija podataka je godišnje i kvartalno.
   1. Obaveštenje za medije se objavljuju na mreži (on-line) u vreme diseminacije podataka.
   1. Publikacije ASK-a, tabele i materijali o obaveštenjima za javnost su uvek dostupne na tri jezika: albanskom, engleskom i srpskom jeziku.
   1. ASK ima na mreži (on-line) bazu podataka: http://askdata.rks-gov.net/PXWeb/pxweb/sr/askdata/
   1. Korisnici nemaju direktan pristup mikro-podacima, ali po zakonu istraživači i institucije mogu zatražiti pristup preko ASK-a.
   1. Podaci o statistikama socijalne zaštite objavljuju se i u Statističkom Godišnjaku ASK-a http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/add-news/statisticki-godisnjak-republike-kosova-2017
   1. Kratko objašnjenje o definicijama, ključnim konceptima i metodološka objašnjenja za korisnike je prikazana u publikaciji podataka "Publikacija Statistika Socijalne Zaštite 2016": http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/add-news/statistika-socijalne-zastite-2016
   1. ASK je posvećena osiguranju kvaliteta u proizvodnji zvanične statistike. Na osnovu Zakona o Zvaničnoj Statistici, Zakona 04 / L-036, ASK koristi statističke metode i procese u skladu sa međunarodno prihvaćenim naučnim principima i standardima i sprovodi stalne analize kako bi poboljšao kvalitet i dostavljanje ažurirane statistike. U obavljanju svojih dužnosti, ASK prati opšte principe upravljanja kvalitetom, u skladu sa Kodeksom Prakse Evropske Statistike. ASK je izradila Izjavu Kvaliteta koja je dostupna na veb stranici ASK-a: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/footer/planovi-i-izvjestaji. Dokumenat navodi jedanaest principa, mnogo u skladu sa principima KoP-a, kao što su profesionalna nezavisnost i statistička povjerljivost, na kojima se zasniva rad ASK-a.
   1. Nije dostupna.
   1. Tokom jula 2017. godine u Agenciji za Statistiku Kosova sproveden je proces procene Kosovskog Statističkog Sistema kroz pristup "Peer Review".
   1. Prema Anketi Zadovoljstva Korisnika koji je sproveden u 2014. godini, glavni zahtev je bio da se ima više pristupa u mikro podacima i zbirnim podacima u Excel datotekama.
   1. Jedan od ključnih elemenata za osiguranje kvaliteta statističkih podataka je merenje zadovoljstva korisnika. Anketa ima za cilj da prikupi sveobuhvatne informacije o potrebama i zahtevima korisnika za zvanične statističke podatake. Kroz ovu anketu korisnici statističkih podataka su izrazili svoje misli i mišljenja u u vezi sa statističkim pogledima, oni su pružili savete i sugestije u vezi sa njihovim potrebama za statistikom i kako poboljšati ove statističke podatke u budućnosti. Ovo istraživanje je sprovedeno tokom konferencije koja je održana sa korisnicima statističkih podataka, na kojoj je odgovorilo 11 korisnika. Upitnik je sadržao osam pitanja i uključivao je razne teme: korišćenje statističkih podataka, procenu ASK-a uopšte, procenu veb stranice ASK-a, procenu kvaliteta statističkih podataka itd. Detaljnije informacije o ovoj Anketi mogu se pronaći na veb stranici: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/footer/planovi-i-izvjestaji.
   1. Nije dostupna.
   1. Nije dostupna.
   1. Podaci su administrativni
   1. Nije dostupna.
   1. Referentna godina - od 1. januara 2015. do 31. decembra 2015 Vremenski rok - 30.jun 2016.
   1. Kašnjenje u vremenu je 0.
   1. Statistika se odnosi na lokalni i nacionalni nivo.
   1. Nema prekida vremenskih serija.
   1. Nije dostupna
   1. Interna doslednost podataka se proverava pre njihove finaliziracije. Takođe se proveravaju veze između promenljivih i koherentnost u njihovim serijama. Podaci, interno su dosledni.
   1. Za pripremu publikacije statistika socijalne zaštite angažuje se odgovorna osoba (1 osoba) za ove statistike u OSS-u.
   1. KAS-u nema politike revizije
   1. Nijedna revizija nije izvršena.
   1. Izvor podataka o socijalnoj zaštiti je Ministarstvo Rada i Socijale Zaštite (MRSZ) odnosno sledeća odeljenja: Odeljenje Socijalnu Zaštitu (OSZ), Odeljenje za Penzionu Administraciju (OPA) i Odjeljenje Porodica Palih Boraca i Ratnih Invalida (OPBRI).
   1. Prikupljanje podataka je kvartalno.
   1. Svakog kvartala, zahtev o pokazateljim koji su potrebni ASK-u, se šalje odgovarajućim odeljenjima u MRSZ-u odnosno osobama odgovornim za statistiku i daje im se rok od 15 dana za slanje podataka u ASK-u. Podaci se šalju elektronski.
   1. Podaci koji se šalju od strane MRSZ-a,prvo se proveravaju i verifikuju, a zatim se obrađuju i analiziraju i upoređuju se sa prethodnim godinama u vezi sa trendovima socijalne zaštite do završetka publikacije.
   1. Nije dostupna.
   1. Sezonsko podešavanje i dalje se ne primenjuje.