Metadata

| |

Statistika Kulture

   1. Agencija za Statistiku Kosova -ASK
   1. Odeljenje za Socijalnu Statistiku
   1. Laureta Haziri
   1. Zvaničnica za Statistiku Kulture i Sporta
   1. Ul. “Zenel Salihu” br. 4. 10000 Priština, Kosovo
   1. laureta.morina@rks-gov.net
   1. + 381 38 200 31 100
   1. Broj faksa nije dostupan. Broj faksa je isti kao broj agencije uopšte:+381 38 235 033
   1. 20/11/2015
   1. 20/11/2015
   1. 20/11/2017
   1. Statistika kulture sadrže podatke o pozorištima, bioskopima, galerijama, muzejima, bibliotekama, baletima, ansamblima, operama-filharmonijama.
   1. Ne primenjuje se nijedna klasifikacija
   1. Statistika kulture pokrivaju sektor statistika kulture.
   1. Pozorište - je javna ili privatna kulturna institucija koja se bavi pripremom, organizacijom i realizacijom pozorišnih predstava i drugih scenskih nastupa. Galerije - Nacionalna Galerija Kosova je institucija u javnom vlasništvu i registruje se u centralnom registru institucija Ministarstva Kulture. Bioskop - je mesto gde se prikazuju različiti filmovi, bioskopi imaju sale koje mogu biti zatvoreni ili otvoreni prostori ili može biti mobilni bioskop. Biblioteke - su kulturne, obrazovne i informativne institucije koje prikupljaju, očuvaju, obrađuju i stavljaju svoje kolekcije na raspolaganje korisnika; nude slobodan pristup u informacijama u bilo kom obliku u kojem su deponirane. Muzeji - su neprofitne institucije i otvorene za javnost da istražuju, konzerviraju, prikupljaju, komuniciraju i izlagaju pokretno nasleđe za potrebe studija, obrazovanja i uživanja u službi društva i njegovog razvoja. Filharmonija, Opera i Balet Kosova - podstiće, razvija, unapredi, objavljuje i promoviše nacionalno i svetsko umetničko stvaralaštvo putem priredbi i koncerata.
   1. Pozorište, bioskop, galerija, muzej, biblioteka, balet, ansambal, opera-filharmonija
   1. Ciljno stanovništvo sastoji se od svih kulturnih aktivnosti koji se održavaju u kulturnim institucijama.
   1. Kosovo (nacionalni nivo) i na nivou opština.
   1. Vremenske serije dostupne su od 2004. godine
   1. Nije primenljivo.
   1. Pokazatelji su prijavljeni kao apsolutni brojevi.
   1. Razne statistike su uopšteno prikazane na godišnjem nivou.
   1. Statističke jedinice, fizička i pravna lica, bez obzira da li imaju pravni subjektivitet ili ne, dužne su da pruže kompletne, ažurirane i istinite informacije ASK-u i drugim proizvođačima zvanične statistike u odgovarajućoj formi, blagovremeno i besplatno utvrđene od strane proizvođača zvanične statistike, definisano u članu 2. Zakona br. 04 / L-036 O ZVANIČNOJ STATISTICI REPUBLIKE KOSOVO. Na evropskom nivou osnovni pravni akt je Uredba Saveta (ES) br. 577/98.
   1. Nije primenljivo.
   1. "Agencija će osigurati da pojedinačni podaci prikupljeni za statističke svrhe, bez obzira da li su prikupljeni od fizičkih ili pravnih lica, odnosno organa i organizacija javne uprave (u daljem tekstu:" ispitanici "), se obrađuju u strogo povjerljivi način i koriste se isključivo za statističke svrhe. Zakon 04 / L-036, čla 34. "Svi ispitanici su dužni, u skladu sa važećim zakonom, da sarađuju i pružaju Agenciji pravovremene i tačne statističke podatke, kao i da sarađuju sa Agencijom kako bi potvrdili tačnost prikupljenih podataka. Zakon 04 / L-036, član 21: http://ask.rks-gov.net/media/2025/zakon-o-sluzbenim-statistikama.pdf
   1. Pristup poverljivim podacima se dozvoljava samo osobama koje su zadužene za proizvodju zvanične statistike do tog nivoa do kojeg ovi podaci su neophodni za proizvodnju statistike. Član 37, Zakon br. 04 / L-036: http://ask.rks-gov.net/media/2025/zakon-o-sluzbenim-statistikama.pdf
   1. ASK objavljuje godišnji i napredni kalendar objavljivanja za sve publikacije za tekuću godinu. Kalendar je javno dostupan na sajtu ASK-a.
   1. http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/vesti/kalendar-objavljivanja.
   1. Opšta politika je da pre objavljivanja statistika na veb stranici Agencije za Statistiku Kosova, na raspolaganju je i obaveštenje za javnost, takođe na veb stranici, kako bi se informisali korisnike i medije.Svi korisnici imaju istovremeno pristup podacima.
   1. Distribucija podataka je godišnje.
   1. Obaveštenje za medije se objavljuju na mreži (on-line) u vreme diseminacije podataka.
   1. Publikacije ASK-a, tabele i materijali o obaveštenjima za javnost su uvek dostupne na tri jezika: albanskom, engleskom i srpskom jeziku.
   1. ASK ima na mreži (on-line) bazu podataka: http://askdata.rks-gov.net/PXWeb/pxweb/sr/askdata/
   1. Korisnici nemaju direktan pristup mikro-podacima, ali po zakonu istraživači i institucije mogu zatražiti pristup preko ASK-a.
   1. Podaci o statistici kulture objavljuju se na Statističkom Godišnjaku ASK-a: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/add-news/statisticki-godisnjak-republike-kosova-2017
   1. Kratko objašnjenje o definicijama, ključnim konceptima i metodološka objašnjenja za korisnike je prikazana u publikaciji podataka "Statistika kulture 2016":.http://ask.rks-gov.net/media/2717/kultura-serbisht-2015.pdf
   1. ASK je posvećena osiguranju kvaliteta u proizvodnji zvanične statistike. Na osnovu Zakona o Zvaničnoj Statistici, Zakona 04 / L-036, ASK koristi statističke metode i procese u skladu sa međunarodno prihvaćenim naučnim principima i standardima i sprovodi stalne analize kako bi poboljšao kvalitet i dostavljanje ažurirane statistike. U obavljanju svojih dužnosti, ASK prati opšte principe upravljanja kvalitetom, u skladu sa Kodeksom Prakse Evropske Statistike. ASK je izradila Izjavu Kvaliteta koja je dostupna na veb stranici ASK-a: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/footer/planovi-i-izvjestaji. Dokumenat navodi jedanaest principa, mnogo u skladu sa principima KoP-a, kao što su profesionalna nezavisnost i statistička povjerljivost, na kojima se zasniva rad ASK-a.
   1. Nije dostupna.
   1. Tokom jula 2017. godine u Agenciji za Statistiku Kosova sproveden je proces procene Kosovskog Statističkog Sistema kroz pristup "Peer Review".
   1. Prema Anketi Zadovoljstva Korisnika koji je sproveden u 2014. godini, glavni zahtev je bio da se ima više pristupa u mikro podacima i zbirnim podacima u Excel datotekama.
   1. Jedan od ključnih elemenata za osiguranje kvaliteta statističkih podataka je merenje zadovoljstva korisnika. Anketa ima za cilj da prikupi sveobuhvatne informacije o potrebama i zahtevima korisnika za zvanične statističke podatake. Kroz ovu anketu korisnici statističkih podataka su izrazili svoje misli i mišljenja u u vezi sa statističkim pogledima, oni su pružili savete i sugestije u vezi sa njihovim potrebama za statistikom i kako poboljšati ove statističke podatke u budućnosti. Ovo istraživanje je sprovedeno tokom konferencije koja je održana sa korisnicima statističkih podataka, na kojoj je odgovorilo 11 korisnika. Upitnik je sadržao osam pitanja i uključivao je razne teme: korišćenje statističkih podataka, procenu ASK-a uopšte, procenu veb stranice ASK-a, procenu kvaliteta statističkih podataka itd. Detaljnije informacije o ovoj Anketi mogu se pronaći na veb stranici : http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/footer/planovi-i-izvjestaji.
   1. Nije dostupna.
   1. Nije dostupna.
   1. Podaci su administrativni
   1. Nije dostupna
   1. Referentna godina - od 1. januara 2016. do 31. decembra 2016 Vremenski rok - 17. oktobar 2017.
   1. Kašnjenje u vremenu je 0.
   1. Statistika se odnosi na lokalni i nacionalni nivo.
   1. Nema prekida vremenskih serija.
   1. Nije dostupna
   1. Interna doslednost podataka se proverava pre njihove finaliziracije. Takođe se proveravaju veze između promenljivih i koherentnost u njihovim serijama. Podaci, interno su dosledni.
   1. Distribucija upitnika za kulturu vrši se preko regionalnih kancelarija. Unos podataka i logičku kontrolu vrši jedna osoba iz glavne kancelarije ASK-a.
   1. U KAS-u nema politike revizije
   1. Nijedna revizija nije izvršena.
   1. Institucije kulture i umetnosti.
   1. Prikupljanje podataka je godišnje.
   1. Za prikupljanje podataka korišćen je upitnik za kulturu.
   1. Nakon distribucije upitinika od strane regionalnih kancelarija Agencije za Statistiku opštinskim upravama za kulturu, određuje se rok od 15 dana, nakon što se upitnici vraćaju iz terena, regionaln3 kancelarije vrše logičku kontrolu svakog upitnika, obradu i analizu podataka u kancelariji pre unosa podataka. Kontrola podataka nakon unosa podataka, upoređivanje podataka na agregiranom nivou za proteklu godinu.
   1. Nije dostupna.
   1. Sezonsko podešavanje i dalje se ne primenjuje.