Metadata

| |

Statistika Pravosuđa za Punoletna Lica

   1. Agencija za Statistiku Kosova -ASK
   1. Odeljenje za Socijalnu Statistiku-Sektor Statistika Pravosuđa
   1. Sanie Ismaili Sahiti
   1. Šef Sektora za Statistika Pravosuđa
   1. Ul. “Zenel Salihu” br. 4. 10000 Priština, Kosovo
   1. Sanije.ismajli@rks-gov.net
   1. + 381 38 200 31 139
   1. Broj faksa nije dostupan. Broj faksa je isti kao broj agencije uopšte:+381 38 235 033
   1. 20/11/2015
   1. 20/11/2015
   1. 02/08/2017
   1. U okviru Odeljenja za Socijalnu Statistiku, objavljuju se statistike o krivičnim delima na nacionalnom nivou. U Sektoru Statistika Pravosuđa pripremaju se dve publikacije: Publikacija Statistika Pravosuđa za Punoletna Lica, sadrži podatke za prethodnu godinu za sledeće pokazatelje: Punoletna lica optužena i osuđena za krivična dela prema (Osnovnim sudovima i njihovim ograncima) prema: načinu rešavanja optužnice, podnosiocu optužnog predloga, polovima, nacionalnosti, vrsti kazne. Svi publikovani podaci dati su prema odgovarajućem poglavlju krivičnih dela i člana. Ova publikacija takođe sadrži podatke o osuđenim licima za prekršaje prema (Osnovnim sudovima i njihovim ograncima) Publikacija Statistika Pravosuđa za maloletna lica sadrži podatke za prethodnu godinu za sledeće pokazatelje: Maloletna lica optužena i osuđena za krivična dela po (Osnovnim Sudovima odnosno u odeljenju za maloletnike) prema: načinu rešavanja optužnice, podnosiocu optužnog predloga, polovima, nacionalnosti, vrsti kazne i izrečenim merama.
   1. Klasifikacija prema krivičnim delima važećeg Krivičnog Zakonika Kosova, koji za statističke potrebe treba da se prilagođava sa Međunarodnom klasifikacijom krivičnih dela koju je UNODC usvojio 2015. godine
   1. Statistički podaci pokrivaju podatke prikupljene za sve osobe (maloletna i punoletna) optužena i osuđena u prvostepenim sudovima, odnosno u osnovnim sudovima i njihovim ograncima koja su organizovana prema odeljenjima; Odjeljenje za opšte poslove, Odeljenje za teška krivična dela i Odeljenje za maloletnike. Takođe objavljujemo statističke podatke o prekršajima osuđenim u prvostepenom sudu na nivou zemlje i prema opštinama.
   1. Krivično delo je nezakoniti akt koji je zakonom definisan kao krivično delo, čija su obeležja određena zakonom, i za koje je zakonom predviđena krivična sankcija ili mera obaveznog lečenja. Presudom - optužba se odbija, optuženi je oslobođen optužbe ili je proglašen krivim. Kaznena presuda - ako nakon završetka glavnog pretresa, sud zaključi da postoji dovoljno dokaza na osnovu kojih nedvosmisleno se dokazuje da optuženi je kriv za izvršenje krivičnog dela za koju je optužen, donosi presudu kojom optuženog proglasi krivim. Oslobađajuća presuda- oslobađajuću presudu kao presudu o meritumu, sud daje kada zakonski vođenim postupkom utvrdi da: 1. Akt kojim optuženi ne predstavlja krivično delo 2. Postoje okolnosti koje isključuju krivičnu odgovornost 3. Nije dokazano da je optuženi počinio krivično delo za koju je optužen Oslobađajuću presudu treba razlikovati od oslobađanja od kazne prema KZK-a, jer kada se primenjuje institut oslobađanja od kazne, kaznenom presudu optuženi se proglašava krivim, ali se oslobađa od kazne. Presuda o odbijanju 1. Sud donosi presudu kojom se optužba odbija kada: 1.1. državni tužilac se povukao iz optužnice od otvaranja do kraja sudskog pretresa; 1.2. optuženi za isto delo je suđen pravosnažnom presudom ili postupak protiv njega je obustavljen pravosnažnom odlukom 1.3. Prošao rok zastarelosti i delo je ukljućena u amnestiju ili pomilovanje, ili kada postoje druge okolnosti koje isključuju krivično delo. Starosna grupa optuženih za izvršenje krivičnih dela: maloletna, punoletna. Maloletnik - je lice starosti između četrnaest (14) i osamnaest (18) godina. Mlađi maloletnik - je lice starosti između četrnaest (14) i šesnaest (16) godina. Odrasli maloletnik - je lice starosti između šesnaest (16) i osamnaest (18) godina. Punoletnik Mlađi punoletnik - je lice starosti između osamnaest (18) i dvadeset jedne (21) godine. Punoletnik- je osoba koja je napunila osamnaest (18) godina Kazne Vrste kazne su: glavne kazne, alternativne kazne, dopunske kazne i sudske opomene. Glavne kazne su: kazna doživotnog zatvora, kazna zatvora i novčana kazna. Alternativne kazne su: uslovna osuda, poluslobodam rad opšte društvene koristi. Dopunska kazna uključuju: oduzimanje licu pravo da bude birano; naredbu da se plati novčana kompenzacija za gubitak ili štetu; zabranu obavljanja dužnosti u javnoj službi ili javnoj upravi; zabranu obavljanja profesije, aktivnosti ili dužnosti; zabranu upravljanja motornim vozilom; oduzimanje vozačke dozvole; zaplenjenje (konfiskacija); naredbu da se presuda objavi; proterivanje stranca sa teritorije Republike Kosovo. Dopunska kazna može biti izrečena zajedno sa glavnom ili alternativnom kaznom. Dopunska kazna zabrane upravljanja motornim vozilom, ili oduzimanje predmeta mogu biti izrečene zajedno sa uslovnom osudom, sudskom opomenom ili oprostom kazne. Sudska opomena Cilj sudske opomene je da se izvršiocu pruži upozorenje kada je, uzevši u obzir sve činjenice koje se odnose na krivično delo i izvršioca, sudska opomena dovoljna da se postigne svrha kazne. Sudska opomena može biti izrečena izvršiocima koji mogu biti kažnjeni kaznom zatvora do godinu dana ili novčanom kaznom, kada su takva dela počinjena pod olakšavajućim okolnostima koji čine opasnost od krivičnog dela posebno malom. Sudska opomena može se takođe izreći za određena krivična dela koja su kažnjiva kaznom zatvora do tri (3) godine pod uslovima koje zakon propisuje. Mere obaveznog lečenja Mere obaveznog tretiranja, koja se mogu izricati izvršiocu, koji nije krivično odgovornim, ili je zavistan od droge, ili alkohola, su: 1. obavezno psihijatrijsko lečenje i nadzor u zdravstvenoj ustanovi; 2. obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi; i 3. obavezna rehabilitacija zavisnika od droge ili alkohola. Krivična sankcija, u skladu sa ovim zakonikom, može takođe biti izrečena izvršiocu koji je izvršio krivično delo u stanju umanjene uračunljivosti, ukoliko osnovi za izricanje takve krivične sankcije postoje. Mere i kazne primenljive za maloletnike 1. Меre koje mogu da budu izrečene maloletnicima su: mere diverziteta i vaspitne mere. 2. Kazne koje mogu da budu izrečene maloletnicima su: novčane kazne, naradba za društveno koristan rad i maloletnički zatvor.
   1. Podaci se prikupljaju od: policije, tužilaštva, zatvora i sudova.
   1. Ciljna populacija su sva lica koja su počinila krivična dela.
   1. Kosovo (nacionalni nivo).
   1. Vremenske serije dostupne su od 2003. godine
   1. Nije primenljivo
   1. Podaci su prikazani u apsolutnom broju i procentu (%).
   1. Statistike se prikazuju na godišnjem nivou.
   1. Statističke jedinice, fizička i pravna lica, bez obzira da li imaju pravni subjektivitet ili ne, dužne su da pruže kompletne, ažurirane i istinite informacije ASK-u i drugim proizvođačima zvanične statistike u odgovarajućoj formi, blagovremeno i besplatno utvrđene od strane proizvođača zvanične statistike, definisano u članu 2. Zakona br. 04 / L-036 O ZVANIČNOJ STATISTICI REPUBLIKE KOSOVO. Na evropskom nivou osnovni pravni akt je Uredba Saveta (ES) br. 577/98.
   1. Nije primenljivo
   1. "Agencija će osigurati da pojedinačni podaci prikupljeni za statističke svrhe, bez obzira da li su prikupljeni od fizičkih ili pravnih lica, odnosno organa i organizacija javne uprave (u daljem tekstu:" ispitanici "), se obrađuju u strogo povjerljivi način i koriste se isključivo za statističke svrhe. Zakon 04 / L-036, čla 34. "Svi ispitanici su dužni, u skladu sa važećim zakonom, da sarađuju i pružaju Agenciji pravovremene i tačne statističke podatke, kao i da sarađuju sa Agencijom kako bi potvrdili tačnost prikupljenih podataka. Zakon 04 / L-036, član 21: http://ask.rks-gov.net/media/2025/zakon-o-sluzbenim-statistikama.pdf
   1. Pristup poverljivim podacima se dozvoljava samo osobama koje su zadužene za proizvodju zvanične statistike do tog nivoa do kojeg ovi podaci su neophodni za proizvodnju statistike. Član 37, Zakon br. 04 / L-036: http://ask.rks-gov.net/media/2025/zakon-o-sluzbenim-statistikama.pdf
   1. ASK objavljuje godišnji i napredni kalendar objavljivanja za sve publikacije za tekuću godinu. Kalendar je javno dostupan na sajtu ASK-a.
   1. http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/vesti/kalendar-objavljivanja.
   1. Opšta politika je da pre objavljivanja statistika na veb stranici Agencije za Statistiku Kosova, na raspolaganju je i obaveštenje za javnost, takođe na veb stranici, kako bi se informisali korisnike i medije.Svi korisnici imaju istovremeno pristup podacima.
   1. Distribucija podataka je godišnje.
   1. Obaveštenje za medije se objavljuju na mreži (on-line) u vreme diseminacije podataka.
   1. Publikacije ASK-a, tabele i materijali o obaveštenjima za javnost su uvek dostupne na tri jezika: albanskom, engleskom i srpskom jeziku.
   1. ASK ima na mreži (on-line) bazu podataka: http://askdata.rks-gov.net/PXWeb/pxweb/sr/askdata/
   1. Korisnici nemaju direktan pristup mikro-podacima, ali po zakonu istraživači i institucije mogu zatražiti pristup preko ASK-a.
   1. Podaci o statistikama pravosuđa objavljuju se i u Statističkom Godišnjaku: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/add-news/statisticki-godisnjak-republike-kosova-2017
   1. Kratko objašnjenje definicija, ključnih koncepata i metodoloških objašnjenja za korisnike predstavljeno je u publikaciji podataka "Statistika pravosu]a za punoletna lica, 2016”: http://ask.rks-gov.net/media/3614/statistika-pravosuđa-za-punoletna-lica-2016.pdf
   1. ASK je posvećena osiguranju kvaliteta u proizvodnji zvanične statistike. Na osnovu Zakona o Zvaničnoj Statistici, Zakona 04 / L-036, ASK koristi statističke metode i procese u skladu sa međunarodno prihvaćenim naučnim principima i standardima i sprovodi stalne analize kako bi poboljšao kvalitet i dostavljanje ažurirane statistike. U obavljanju svojih dužnosti, ASK prati opšte principe upravljanja kvalitetom, u skladu sa Kodeksom Prakse Evropske Statistike. ASK je izradila Izjavu Kvaliteta koja je dostupna na veb stranici ASK-a: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/footer/planovi-i-izvjestaji. Dokumenat navodi jedanaest principa, mnogo u skladu sa principima KoP-a, kao što su profesionalna nezavisnost i statistička povjerljivost, na kojima se zasniva rad ASK-a.
   1. Nije dostupna.
   1. Tokom jula 2017. godine u Agenciji za Statistiku Kosova sproveden je proces procene Kosovskog Statističkog Sistema kroz pristup "Peer Review".
   1. Prema Anketi Zadovoljstva Korisnika koji je sproveden u 2014. godini, glavni zahtev je bio da se ima više pristupa u mikro podacima i zbirnim podacima u Excel datotekama.
   1. Jedan od ključnih elemenata za osiguranje kvaliteta statističkih podataka je merenje zadovoljstva korisnika. Anketa ima za cilj da prikupi sveobuhvatne informacije o potrebama i zahtevima korisnika za zvanične statističke podatake. Kroz ovu anketu korisnici statističkih podataka su izrazili svoje misli i mišljenja u u vezi sa statističkim pogledima, oni su pružili savete i sugestije u vezi sa njihovim potrebama za statistikom i kako poboljšati ove statističke podatke u budućnosti. Ovo istraživanje je sprovedeno tokom konferencije koja je održana sa korisnicima statističkih podataka, na kojoj je odgovorilo 11 korisnika. Upitnik je sadržao osam pitanja i uključivao je razne teme: korišćenje statističkih podataka, procenu ASK-a uopšte, procenu veb stranice ASK-a, procenu kvaliteta statističkih podataka itd. Detaljnije informacije o ovoj Anketi mogu se pronaći na veb stranici : http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/footer/planovi-i-izvjestaji.
   1. Nije dostupna.
   1. Nije dostupna.
   1. Podaci su administrativni
   1. Nije dostupna.
   1. Referentna godina - od 1. januara 2015. do 31. decembra 2015. godine Vremenski rok - Statistika pravosuđa za maloletna lica 27 jun 2016. Statistika pravosuđa za punoletna lica 27 septembar 2016..
   1. Vremensko kašnjenje je 0.
   1. Statistika se odnosi na nacionalni nivo
   1. Nema prekida vremenskih serija.
   1. Nije dostupna.
   1. Podaci se proveravaju pre nego što su završeni. Takođe se proveravaju veze između promenljivih i koherentnost u njihovim serijama. Podaci su koherentni u unutrašnjem aspektu.
   1. Administrativne podatke prikupljamo sa četiri vrste upitnika u Excel od strane policije, tužilaštva, sudova i Zatvora, sve institucije koje izveštavaju u ASK imaju kancelarije i njihovo osoblje odgovornu za statistiku. U sakupljanju i obradi podataka u Sektoru za pravosuđe u ASK zadužene su dve osobe
   1. KAS-u nema politike revizije
   1. Nijedna revizija nije izvršena.
   1. Izvor podataka su: policija, tužilaštvo, sudovi i Zatvori. Sve institucije imaju sopstvenu evidenciju koja sadrži pojedinačne podatke za svaku osobu koja je počinila krivično delo ili se pretpostavlja da je to učinila. Podaci policije, tužilaštva, zatvora i sudova su administrativni podaci koje dobijamo putem upitnika za maloletna i punoletna lica osuđena u prvostepenim sudovima i upitnika UN-CTS i Crime-ESTAT.
   1. Prikupljanje podataka je kvartalno za osuđene osobe u sudovima, dok prikupljanje podataka o međunarodnom izveštavanju je godišnje.
   1. Dva upitnika koriste se za prikupljanje podataka, jedan za maloletnike, a drugi za punoletnike. Upitnici su u Excelu koji su instalirani u svakom sudu. Podatke primamo neobrađene kroz Sudski Saveta Kosova, elektronski ili preko USB-a. Za izvještavanje podataka od policije, i delimićno od tužilaštva, zatvora i sudova u EUROSTAT-u i UNODC-u, podatke dobijamo sa dva posebna upitnika koja su poslata od navedenih institucija (Eurostat i UNODC).
   1. Logička kontrola se vrši u kancelariji pre objavljivanja podataka. Predmeti sa tehničkim i logičnim greškama se vraćaju direktno sudu radi ispravljanja ili preko telefona dobijamo informacije o eventualnim greškama. Nakon čišćenja podataka, popunjavamo tabele sa podacima izvučenim preko Excel-a.
   1. Nije dostupna.
   1. Sezonsko podešavanje i dalje se ne primenjuje.