Metadata

| |

Statistika o Zaključenim Brakovima

   1. Agencija za Statistiku Kosova -ASK
   1. Odeljenje za Socijalnu Statistiku – Divizija za Statistiku Stanovništva, sektor Stanovništva
   1. Arijeta Sojeva
   1. Zyrtare e lartë për Statistikat e PopullsisëViša Službenica za Statistiku Stanovništva
   1. Ul. “Zenel Salihu” br. 4. 10000 Priština, Kosovo
   1. arijeta.sojeva@rks-gov.net
   1. 1.7. Broj telefona za kontakt
   1. Broj faksa nije dostupan. Broj faksa je isti kao broj agencije uopšte:+381 38 235 033
   1. 20/11/2015
   1. 20/11/2015
   1. 22/11/2017
   1. Glavni cilj publikacije " Statistika o Zaključenim Brakovima" je obezbeđivanje osnovnih podataka potrebnih za izradu politika na nacionalnom nivou.
   1. Ne primenjuje se neka klasifikacija.
   1. Demografska statistika.
   1. Publikacija Statistika o Zaključenim Brakovima sadžri podatke za: Zaključene brakove prema mestu zaključenja braka, zajedničkog prebivališta supružnika posle zaključenja braka, Zaključeni brakovi prema stalnom prebivalištu supružnika i meseca zaključenja braka, Zaključeni brakovi prema stalnom prebivalištu i etničkoj pripadnosti supružnika, Zaključeni brakovi prema stalnom prebivalištu supružnika i bračnom stanju muža i žene, Zaključeni brakovi prema stalnom prebivalištu i starosnim grupama supružnika, Zaključeni brakovi prema starosnim grupama muža i žene, Zaključeni brakovi prema etničkoj pripadnosti muza i žene, Zaključeni brakovi prema nivou obrazovanja muža i žene, Zaključeni brakovi prema pojedinačnim godinama starosti muža i žene, Zaključeni brakovi van Republike Kosova prema državama i mesecima.
   1. Kancelarije Civilnog Stanja ( Matične Službe) Kosova.
   1. Ciljna populacija se sastoji od svih osoba koja su zaključili brak.
   1. Kosovo (nacionalni nivo).
   1. Vremenske serije dostupne su iz referentne 2001 godine
   1. Nije primenljiv.
   1. Pokazatelji su prijavljeni u apsolutnim brojevima i u procentima.
   1. Referentni period je mesečno.
   1. Statističke jedinice, fizička i pravna lica, bez obzira da li imaju pravni subjektivitet ili ne, dužne su da pruže kompletne, ažurirane i istinite informacije ASK-u i drugim proizvođačima zvanične statistike u odgovarajućoj formi, blagovremeno i besplatno utvrđene od strane proizvođača zvanične statistike, definisano u članu 2. Zakona br. 04 / L-036 O ZVANIČNOJ STATISTICI REPUBLIKE KOSOVO. Na evropskom nivou osnovni pravni akt je Uredba Saveta (ES) br. 577/98.
   1. Nije primenljiva.
   1. "Agencija će osigurati da pojedinačni podaci prikupljeni za statističke svrhe, bez obzira da li su prikupljeni od fizičkih ili pravnih lica, odnosno organa i organizacija javne uprave (u daljem tekstu:" ispitanici "), se obrađuju u strogo povjerljivi način i koriste se isključivo za statističke svrhe. Zakon 04 / L-036, čla 34. "Svi ispitanici su dužni, u skladu sa važećim zakonom, da sarađuju i pružaju Agenciji pravovremene i tačne statističke podatke, kao i da sarađuju sa Agencijom kako bi potvrdili tačnost prikupljenih podataka. Zakon 04 / L-036, član 21: http://ask.rks-gov.net/media/2025/zakon-o-sluzbenim-statistikama.pdf
   1. Pristup poverljivim podacima se dozvoljava samo osobama koje su zadužene za proizvodju zvanične statistike do tog nivoa do kojeg ovi podaci su neophodni za proizvodnju statistike. Član 37, Zakon br. 04 / L-036: http://ask.rks-gov.net/media/2025/zakon-o-sluzbenim-statistikama.pdf
   1. ASK objavljuje godišnji i napredni kalendar objavljivanja za sve publikacije za tekuću godinu. Kalendar je javno dostupan na sajtu ASK-a.
   1. http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/vesti/kalendar-objavljivanja.
   1. Opšta politika je da pre objavljivanja statistika na veb stranici Agencije za Statistiku Kosova, na raspolaganju je i obaveštenje za javnost, takođe na veb stranici, kako bi se informisali korisnike i medije.Svi korisnici imaju istovremeno pristup podacima.
   1. Distribucija podataka je godišnje.
   1. Obaveštenje za medije se objavljuju na mreži (on-line) u vreme diseminacije podataka.
   1. Publikacije ASK-a, tabele i materijali o obaveštenjima za javnost su uvek dostupne na tri jezika: albanskom, engleskom i srpskom jeziku. http://ask.rks-gov.net/media/3582/statistika-o-zaklju%C4%8Denim-brakovima-2016.pdf
   1. ASK ima na mreži (on-line) bazu podataka: http://askdata.rks-gov.net/PXWeb/pxweb/sr/askdata/
   1. Korisnici nemaju direktan pristup mikro-podacima, ali po zakonu istraživači i institucije mogu zatražiti pristup preko ASK-a.
   1. Podaci o statistikama su publikovani i u Statističkom Godišnjaku ASK-a: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/add-news/statisticki-godisnjak-republike-kosova-2017
   1. Kratko objašnjenje o definicijama, ključnim konceptima i metodološka objašnjenja za korisnike je prikazana u publikaciji podataka: http://ask.rks-gov.net/media/3582/statistika-o-zaklju%C4%8Denim-brakovima-2016.pdf
   1. ASK je posvećena osiguranju kvaliteta u proizvodnji zvanične statistike. Na osnovu Zakona o Zvaničnoj Statistici, Zakona 04 / L-036, ASK koristi statističke metode i procese u skladu sa međunarodno prihvaćenim naučnim principima i standardima i sprovodi stalne analize kako bi poboljšao kvalitet i dostavljanje ažurirane statistike. U obavljanju svojih dužnosti, ASK prati opšte principe upravljanja kvalitetom, u skladu sa Kodeksom Prakse Evropske Statistike. ASK je izradila Izjavu Kvaliteta koja je dostupna na veb stranici ASK-a: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/footer/planovi-i-izvjestaji. Dokumenat navodi jedanaest principa, mnogo u skladu sa principima KoP-a, kao što su profesionalna nezavisnost i statistička povjerljivost, na kojima se zasniva rad ASK-a.
   1. Nije dostupna.
   1. Tokom jula 2017. godine u Agenciji za Statistiku Kosova sproveden je proces procene Kosovskog Statističkog Sistema kroz pristup "Peer Review".
   1. Godišnja publikacija Statistika o Zaključenim Brakovima za 2016. godinu ima za glavni cilj da informiše donosioce odluka i opštu javnost o statističkim indikatorima statistika o zaključenim brakovima.
   1. Jedan od ključnih elemenata za osiguranje kvaliteta statističkih podataka je merenje zadovoljstva korisnika. Anketa ima za cilj da prikupi sveobuhvatne informacije o potrebama i zahtevima korisnika za zvanične statističke podatake. Kroz ovu anketu korisnici statističkih podataka su izrazili svoje misli i mišljenja u u vezi sa statističkim pogledima, oni su pružili savete i sugestije u vezi sa njihovim potrebama za statistikom i kako poboljšati ove statističke podatke u budućnosti. Ovo istraživanje je sprovedeno tokom konferencije koja je održana sa korisnicima statističkih podataka, na kojoj je odgovorilo 11 korisnika. Upitnik je sadržao osam pitanja i uključivao je razne teme: korišćenje statističkih podataka, procenu ASK-a uopšte, procenu veb stranice ASK-a, procenu kvaliteta statističkih podataka itd. Detaljnije informacije o ovoj Anketi mogu se pronaći na veb stranici : http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/footer/planovi-i-izvjestaji.
   1. Nije dostupna.
   1. Nije dostupna.
   1. Nije primenljiva.
   1. Nije primenljiva.
   1. Od prikupljanja podataka, distribucija konačnih podataka za 2016 godinu je 6.5 meseci (N + 6.5).
   1. Kašnjenje u vremenu je 0.
   1. Statistika su uporediva između geografskih područja.
   1. Nema prekida vremenskih serija.
   1. Nije dostupna.
   1. Podaci se proveravaju pre nego što su završeni. Takođe se proveravaju veze između promenljivih i koherentnost u njihovim serijama. Podaci su koherentni u unutrašnjem aspektu
   1. Za logičku kontrolu podataka angažovane su dve osobe. Šest osoba se bave unosom podataka. Za logičku kontrolu podatka i tabeliranje su angažovane dve osobe.
   1. ASK nema politike revizije.
   1. Nije dostupna.
   1. Izvor podataka za statistike zaključenih brakova su Matične Knjige Venčanih, Zakon o Zaključenim Brakovima br. 04/L-003, i Zakon o Zvaničnoj Statistici br. 04/L-036, dok izveštajne jedinice su Kancelarije Civilnog Stanja ( Matične Službe) Kosova.
   1. Prikupljanje podataka je mesečno.
   1. Prikupljenje podataka vrši se pomoću Regionalnih Kancelarija putem Upitnika o Zaključenim Brakovima DEM-3.
   1. Podaci se proveravaju i dopunjavaju se ako nemamo odgovor na modalitete upitnika. Službenici vitalnih statistika stupaju u kontakt sa izveštajnim jedinicima. Po završetku dopunjavanja nastavlja se sa logičkom kontrolom u kancelariji a pre nego što se podaci unesu. Provera podataka nakon unosa podataka, čišćenja baze podataka, analize, tabeliranje i objavljivanja podataka.
   1. Nije dostupna.
   1. Nije dostupna.