Metadata

| |

Statistika Obrazovanja

   1. Agencija za Statistiku Kosova -ASK.
   1. Odeljenje za Socijalnu Statistiku – Divizija za Socijalnu Statistiku.
   1. Advie Uka
   1. Službenica za Statistiku Obrazovanja.
   1. Ul. “Zenel Salihu” br. 4. 10000 Priština, Kosovo.
   1. laureta.morina@rks-gov.net
   1. + 381 38 200 31 100
   1. Broj faksa nije dostupan. Broj faksa je isti kao broj agencije uopšte:+381 38 235 033.
   1. 20/11/2015
   1. 20/11/2015
   1. 20/11/2017
   1. Statistika obrazovanja sadrže podatke o predškolskom,predosnovnom, osnovnom i nižem srednjem obrazovanju, više srednjem obrazovanju i univerzitetskom obrazovanju u javnom i privatnom sektoru.
   1. Kategorije nivoa obrazovanja zasnivaju se na Međunarodnoj Standardnoj Klasifikaciji Obrazovanja (ISCED 97).
   1. Statistika obrazovanja pokrivaju socijalni i ekonomski sektor.
   1. Podaci o obrazovanju su kategorizirani prema nivoima ISCED 97. Predškolsko i predosnovno obrazovanje predstavlja nivo 0 prema Međunarodnoj Standardnoj Klasifikaciji Obrazovanja (ISCED 97), organizovan je u predškolskom i predosnovnom obrazovanju (uzrasta od 1-6 godina). Osnovno i niže srednje obrazovanje - nivo 1 + 2 prema ISCED 97 - posvećen je deci i mladima određenog uzrasta koji u duhovnom i fizičkom smislu su u stanju da steknu obrazovanje, Osnovno obrazovanje nivo 2 prema nivoima ISCED 97 traje pet godina i obavezna je za sve učenike po pravilu od šest do jedanaest godina života. Niže srednje obrazovanje traje četiri godina i obavezan je za sve učenike po pravilu od dvanaest do petnaest godina. Više srednje obrazovanje (nivo 3) je aktivnost koja nakon osnovne i niže srednje obrazovanje omogućava sticanje znanja za dalji rad ili obrazovanje. Tip srednje škole je podeljen na gimnazije, stručne škole i umetničke škole. Univerzitetsko obrazovanje - nivo 5 i 6 prema ISCED97.
   1. Predškolske ustanove, osnovne i niže srednje škole, više srednje škole, Centralne administracije Univerziteta u Prištini , Prizrenu, Gnjilanu, Peći, Đakovici i Mitrovici.
   1. Statistika se odnosi na obavezno obrazovanje, kao što osnovno i niže srednje obrazovanje, kao i više srednje obrazovanje, i univerzitetsko obrazovanje.
   1. Kosovo (nacionalni nivo) i na nivou opština.
   1. Vremenske serije dostupne su od referentne 2001. godine na godišnjem nivou.
   1. Nije primenljivo.
   1. Broj predškolskih ustanova, broj dece u predškolskom obrazovanju prema starosnoj grupi, polu i nacionalnosti, broj vaspitača prema polu i nacionalnosti, broj učenika u osnovnom i nižem srednjem obrazovanju prema polu i nacionalnosti, broj učenika u više srednjem obrazovanju prema polu, nacionalnosti, prema razredu, prema smeru - stručne škole gimnazije, broj učenika upisanih prema godinama, prema smerovima studija, prema polu, nacionalnosti, broju nastavnika, prema polu i angažovanju.
   1. Razne statistike su uopšteno prikazane na godišnjem nivou.
   1. Statističke jedinice, fizička i pravna lica, bez obzira da li imaju pravni subjektivitet ili ne, dužna su da pružaju kompletne, ažurirane i istinite informacije ASK-u i drugim proizvođačima zvanične statistike u odgovarajućoj formi, blagovremeno i besplatno utvrđene od strane proizvođača zvanične statistike, definisano u članu 2. Zakona br. 04 / L-036 O ZVANIČNOJ STATISTICI REPUBLIKE KOSOVO. Na evropskom nivou osnovni pravni akt je Uredba Saveta (ES) br. 577/98.
   1. Nije primenljivo.
   1. "Agencija će osigurati da pojedinačni podaci prikupljeni za statističke svrhe, bez obzira da li su prikupljeni od fizičkih ili pravnih lica, odnosno organa i organizacija javne uprave (u daljem tekstu:" ispitanici "), se obrađuju u strogo povjerljivi način i koriste se isključivo za statističke svrhe. Zakon 04 / L-036, čla 34. "Svi ispitanici su dužni, u skladu sa važećim zakonom, da sarađuju i pružaju Agenciji pravovremene i tačne statističke podatke, kao i da sarađuju sa Agencijom kako bi potvrdili tačnost prikupljenih podataka. Zakon 04 / L-036, član 21: http://ask.rks-gov.net/media/2025/zakon-o-sluzbenim-statistikama.pdf.
   1. Pristup poverljivim podacima se dozvoljava samo osobama koje su zadužene za proizvodju zvanične statistike do tog nivoa do kojeg ovi podaci su neophodni za proizvodnju statistike. Član 37, Zakon br. 04 / L-036: http://ask.rks-gov.net/media/2025/zakon-o-sluzbenim-statistikama.pdf.
   1. ASK objavljuje godišnji i napredni kalendar objavljivanja za sve publikacije za tekuću godinu. Kalendar je javno dostupan na sajtu ASK-a.
   1. http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/vesti/kalendar-objavljivanja.
   1. Opšta politika je da pre objavljivanja statistika na veb stranici Agencije za Statistiku Kosova, na raspolaganju je i obaveštenje za javnost, takođe na veb stranici, kako bi se informisali korisnike i medije.Svi korisnici imaju istovremeno pristup podacima.
   1. Distribucija podataka je godišnje.
   1. Obaveštenje za medije se objavljuju na mreži (on-line) u vreme diseminacije podataka.
   1. Publikacije ASK-a, tabele i materijali o obaveštenjima za javnost su uvek dostupne na tri jezika: albanskom, engleskom i srpskom jeziku.
   1. ASK ima na mreži (on-line) bazu podataka: http://askdata.rks-gov.net/PXWeb/pxweb/sr/askdata/
   1. ASK ima na mreži (on-line) bazu podataka: http://askdata.rks-gov.net/PXWeb/pxweb/sr/askdata/
   1. Podaci o statistikama obrazovanja objavljuju se i u Statističkom Godišnjaku ASK-a: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/add-news/statisticki-godisnjak-republike-kosova-2017
   1. Kratko objašnjenje definicija, ključnih koncepata i metodoloških objašnjenja za korisnike predstavljeno je u publikaciji podataka "Statistika Obrazovanja 2016": http://ask.rks-gov.net/media/3444/statistika-obrzovanja-_2017.pdf
   1. ASK je posvećena osiguranju kvaliteta u proizvodnji zvanične statistike. Na osnovu Zakona o Zvaničnoj Statistici, Zakona 04 / L-036, ASK koristi statističke metode i procese u skladu sa međunarodno prihvaćenim naučnim principima i standardima i sprovodi stalne analize kako bi poboljšao kvalitet i dostavljanje ažurirane statistike. U obavljanju svojih dužnosti, ASK prati opšte principe upravljanja kvalitetom, u skladu sa Kodeksom Prakse Evropske Statistike. ASK je izradila Izjavu Kvaliteta koja je dostupna na veb stranici ASK-a: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/footer/planovi-i-izvjestaji. Dokumenat navodi jedanaest principa, mnogo u skladu sa principima KoP-a, kao što su profesionalna nezavisnost i statistička povjerljivost, na kojima se zasniva rad ASK-a.
   1. Nije dostupna.
   1. Tokom jula 2017. godine u Agenciji za Statistiku Kosova sproveden je proces procene Kosovskog Statističkog Sistema kroz pristup "Peer Review".
   1. Prema Anketi Zadovoljstva Korisnika koji je sproveden u 2014. godini, glavni zahtev je bio da se ima više pristupa u mikro podacima i zbirnim podacima u Excel datotekama.
   1. Jedan od ključnih elemenata za osiguranje kvaliteta statističkih podataka je merenje zadovoljstva korisnika. Anketa ima za cilj da prikupi sveobuhvatne informacije o potrebama i zahtevima korisnika za zvanične statističke podatake. Kroz ovu anketu korisnici statističkih podataka su izrazili svoje misli i mišljenja u u vezi sa statističkim pogledima, oni su pružili savete i sugestije u vezi sa njihovim potrebama za statistikom i kako poboljšati ove statističke podatke u budućnosti. Ovo istraživanje je sprovedeno tokom konferencije koja je održana sa korisnicima statističkih podataka, na kojoj je odgovorilo 11 korisnika. Upitnik je sadržao osam pitanja i uključivao je razne teme: korišćenje statističkih podataka, procenu ASK-a uopšte, procenu veb stranice ASK-a, procenu kvaliteta statističkih podataka itd. Detaljnije informacije o ovoj Anketi mogu se pronaći na veb stranici : http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/footer/planovi-i-izvjestaji.
   1. Nije dostupna.
   1. Nije dostupna
   1. Podaci su administrativni.
   1. Vremensko kašnjenje je mesec dana.
   1. Referentna godina - od 1. januara 2016. do 31. decembra 2016. godine Akademska godina (podaci se zasnivaju na situaciji - 30. septembra). Vremenski rok - 15. jun 2016. Publikacija je završena 15. jula 2016. godine.
   1. Vremensko kašnjenje je mesec dana.
   1. Statistika se odnosi na lokalni i nacionalni nivo
   1. Nema prekida vremenskih serija.
   1. Nije dostupna.
   1. Podaci se proveravaju pre nego što su završeni. Takođe se proveravaju veze između promenljivih i koherentnost u njihovim serijama. Podaci su koherentni u unutrašnjem aspektu.
   1. Publikacija statistika obrazovanja 2015/2016 će biti zajednička publikacija između ASK-a i MONT-a. Prikupljanje podataka za preduniverzitetsko obrazovanje se vrši preko Informacioni Sistem Upravljanja u Obrazovanju (ISUO) u MONT-u , dok ASK prikuplja podatke o srpskim školama (neke škole izveštavaju), kao i prikupljanje podataka o javnom univerzitetskom obrazovanju i privatnim koledžima. Za analizu i obradu podataka o preduniverzitetskom obrazovanju, rade 2 osobe iz ASK-a i 3 osobe iz MONT-a, dok za javno i privatno univerzitetsko obrazovanje 2 osobe iz Agencije za Statistiku Kosova (ASK).
   1. 17.2. Revizija podataka - praksa.
   1. KAS-u nema politike revizije.
   1. Od 2002./2003. do 2012/2013. godine podaci o preduniverzitetskom obrazovanju (javnom i privatnom) su prikupljeni putem upitnika o obrazovanju koji su distribuirani od strane regionalnih kancelarija ask-a, koji su poslati školama. Dok od 2013/2014. godine izvor podataka o preduniverzitetskom obrazovanju je Ministarstvo Obrazovanja, Nauke i Tehnologije (MONT) odnosno Informacioni Sistem Upravljanja u Obrazovanju (ISUO), dok izvor podataka za univerzitetsko obrazovanje su Centralne administracije Univerziteta u Prištini , Prizrenu, Gnjilanu, Peći, Đakovici i Mitrovici. Od 2002/2003.godine do 2012/2013. godine podaci o preduniverzitetskom obrazovanju (javnom i privatnom) su prikupljeni putem upitnika o obrazovanju koji su distribuirani od regionalne kancelarije ASK-a, poslati u škole.
   1. Prikupljanje podataka je godišnje.
   1. U javnom i privatnom preduniverzitetskom obrazovanju - svaka škola (osim srpskih škola) izveštavaju podatke u Informacioni Sistem Upravljanja u Obrazovanju (ISUO). Javno univerzitetsko obrazovanje - Centralna Administracija Univerziteta u Prištini , Prizrenu, Gnjilanu, Peći, Đakovici i Mitrovici šalju podatke na zahtev ASK-a o zatraženim pokazateljima. Podatke o privatnim koledžima, ASK obezbeđuje preko Kosovske Agencije za Akreditaciju (KAA), pokazatelji koji su potrebni za publikaciju podataka o obrazovanju od strane ASK-a. Podaci se prikupljaju putem Informacionog Sistem Upravljanja u Obrazovanju, elektronskim putem, kao i putem upitnika za srpske škole koje ne izveštavaju podatke u sistemu.
   1. Podaci o preduniverzitetskom obrazovanju (osim podataka o srpskim školama koja se proveravaju od ASK-a) proveravaju se do osoba odgovorna za statistiku unutar MONT-a za eventualne greške, koji takođe vrše njihovu obradu i analizu, dok podaci za univerzitete u javnom i privatnom sektoru se proveravaju od strane odgovornih osoba za statistika obrazovanja u ASK-u, odnosno OSS-a proverava eventualne greške i verifikuje ih, oni takođe vrše njihovu obradu i analizu, i uporedivost sa prethodnim godinama.
   1. Nije dostupna.
   1. Sezonsko podešavanje i dalje se ne primenjuje.