Metadata

| |

Statistika Transporta

   1. Agencija za Statistiku Kosova -ASK.
   1. Odeljenje Ekonomskih Statistika i Nacionalnih Računa – Sektor Preduzeća.
   1. Sulltane Gashi
   1. Službenica za Statistiku Preduzeća.
   1. Ul. “Zenel Salihu” br. 4. 10000 Priština, Kosovo.
   1. sulltane.gashi@rks-gov.net
   1. + 381 38 200 31 136
   1. Broj faksa nije dostupan. Broj faksa je isti kao broj agencije uopšte:+381 38 235 033.
   1. 20/11/2015
   1. 20/11/2015
   1. 23/11/2017
   1. Imajući u vidu stalnu potražnju različitih korisnika, unutrašnjih i vanjskihi za podacima i statističkim informacijama, a na osnovu uputstava i preporuka EUROSTAT-a kroz neke osnovne pokazatelje smo pripremili ovu publikaciju za statistike transporta i telekomunikacije. Cilj publikacije je da ukaže na trend razvoja ovog sektora u domaćoj privredi. Verujemo da će ova publikacija poslužiti kao korisna referentna baza za sve korisnike statističkih podataka ASK-a, i da će poslužiti kao korisna i relevantna informacija o privredi na Kosovu.
   1. Ne primenjuje se nijedna klasifikacija.
   1. Statistika obrazovanja pokriva ekonomski sektor.
   1. Javni put – podrazumeva površinu od opšteg značaja za saobraćaj, koju mogu da koriste učesnici u saobraćaju pod uslovima koje izdaje nadležni organ; Autoput – je javni put koji je posebno izgrađen i određen za kretanje motornih vozila, a obeležen je posebnim saobraćajnim znakom, koji ima površinu za saobraćaj fizički odvojenu za kretanje u suprotnim pravcima širine trake od najmanje 3,5 metara, u zavisnosti od konfiguracije terena, sa jednom trakom za prinudno zaustavljanje u obe strane autoputa sa minimalnom širinom od 2,5 metara. Nacionalni put - je javni put zvanično svrstan kao nacionalni put, koji povezuje dva ili više velikih gradova, a koji bi mogli poslužiti kao veza sa regionima van Kosova. Regionalni put - je javni put koji povezuje važne privredne centre dva ili više regiona. Lokalni put- je javni put zvanično svrstan kao lokalni put, koji povezuje naseljena mesta unutar naselja jedne opštine. Gradski put – je javni put koji povezuje naseljena mesta unutar naselja jedne opštine. Nekategorisani put – je put koji nije svrstan kao javni put, ali se koristi za saobraćaj kao put za korišćenje šuma, put akomulacionog jezera, put za poljoprivredne svrhe i slično.
   1. Ministarstvo za infrastrukturu – Uprava za puteve , PTK (Pošta i Telekomunikacije Kosova) , Međunarodni aerodrom Priština "Adem Jašari" - LIMAC i Kosovske železnice .
   1. Ministarstvo za infrastrukturu – Uprava za puteve , PTK (Pošta i Telekomunikacije Kosova) , Međunarodni aerodrom Priština "Adem Jašari" - LIMAC i Kosovske železnice .
   1. Podaci su administrativni i uzimaju se u zbirnoj formi.
   1. Vremenske serije 2005-2011, objavljivanje transporta je bilo na godišnjem nivou i objavljeno je 2012. godine. Od K 1 podaci su kvartalni, a zadnje objavljivanje je K3 2017.
   1. Nije primenljivo.
   1. Putevi su prikazani u kilometrima (Km). Broj putnika i broj letova u količini. Prevoz robe je prikazana u količini.
   1. Razne statistike uopšte su prikazne kvartalno.
   1. Statističke jedinice, fizička i pravna lica, bez obzira da li imaju pravni subjektivitet ili ne, dužne su da pruže kompletne, ažurirane i istinite informacije ASK-u i drugim proizvođačima zvanične statistike u odgovarajućoj formi, blagovremeno i besplatno utvrđene od strane proizvođača zvanične statistike, definisano u članu 2. Zakona br. 04 / L-036 O ZVANIČNOJ STATISTICI REPUBLIKE KOSOVO. Na evropskom nivou osnovni pravni akt je Uredba Saveta (ES) br. 577/98.
   1. Nije primenljivo.
   1. ASK objavljuje godišnji i napredni kalendar objavljivanja za sve publikacije za tekuću godinu. Kalendar je javno dostupan na sajtu ASK-a.
   1. http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/vesti/kalendar-objavljivanja.
   1. Opšta politika je da pre objavljivanja statistika na veb stranici Agencije za Statistiku Kosova, na raspolaganju je i obaveštenje za javnost, takođe na veb stranici, kako bi se informisali korisnike i medije.Svi korisnici imaju istovremeno pristup podacima.
   1. Distribucija podataka je kvartalno.
   1. Obaveštenje za medije se objavljuju na mreži (on-line) u vreme diseminacije podataka.
   1. Publikacije ASK-a, tabele i materijali o obaveštenjima za javnost su uvek dostupne na tri jezika: albanskom, engleskom i srpskom jeziku.
   1. ASK ima na mreži (on-line) bazu podataka: http://askdata.rks-gov.net/PXWeb/pxweb/sr/askdata/
   1. Korisnici nemaju direktan pristup mikro-podacima, ali po zakonu istraživači i institucije mogu zatražiti pristup preko ASK-a.
   1. Podaci su publikovani i u Statističkom Godišnjaku ASK-a: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/add-news/statisticki-godisnjak-republike-kosova-2017
   1. Kratko objašnjenje definicija, ključnih koncepata i metodoloških objašnjenja za korisnike predstavljeno je i u publikaciji podataka "Statistika Transporta, K3 2017”: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/add-news/statistika-transporta-k3-2017
   1. ASK je posvećena osiguranju kvaliteta u proizvodnji zvanične statistike. Na osnovu Zakona o Zvaničnoj Statistici, Zakona 04 / L-036, ASK koristi statističke metode i procese u skladu sa međunarodno prihvaćenim naučnim principima i standardima i sprovodi stalne analize kako bi poboljšao kvalitet i dostavljanje ažurirane statistike. U obavljanju svojih dužnosti, ASK prati opšte principe upravljanja kvalitetom, u skladu sa Kodeksom Prakse Evropske Statistike. ASK je izradila Izjavu Kvaliteta koja je dostupna na veb stranici ASK-a: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/footer/planovi-i-izvjestaji. Dokumenat navodi jedanaest principa, mnogo u skladu sa principima KoP-a, kao što su profesionalna nezavisnost i statistička povjerljivost, na kojima se zasniva rad ASK-a.
   1. Nije dostupna.
   1. Tokom jula 2017. godine u Agenciji za Statistiku Kosova sproveden je proces procene Kosovskog Statističkog Sistema kroz pristup "Peer Review".
   1. Imajući u vidu stalnu potražnju različitih korisnika, unutrašnjih i vanjskihi za podacima i statističkim informacijama, a na osnovu uputstava i preporuka EUROSTAT-a kroz neke osnovne pokazatelje smo pripremili ovu publikaciju za statistike transporta i telekomunikacije. Korisnici ovih usluga su Pošta i Telekomunikacije, Ministarstvo Transporta, kao i naučni korisnici za različite potrebe, mediji i studenti za različita istraživanja.
   1. Jedan od ključnih elemenata za osiguranje kvaliteta statističkih podataka je merenje zadovoljstva korisnika. Anketa ima za cilj da prikupi sveobuhvatne informacije o potrebama i zahtevima korisnika za zvanične statističke podatake. Kroz ovu anketu korisnici statističkih podataka su izrazili svoje misli i mišljenja u u vezi sa statističkim pogledima, oni su pružili savete i sugestije u vezi sa njihovim potrebama za statistikom i kako poboljšati ove statističke podatke u budućnosti. Ovo istraživanje je sprovedeno tokom konferencije koja je održana sa korisnicima statističkih podataka, na kojoj je odgovorilo 11 korisnika. Upitnik je sadržao osam pitanja i uključivao je razne teme: korišćenje statističkih podataka, procenu ASK-a uopšte, procenu veb stranice ASK-a, procenu kvaliteta statističkih podataka itd. Detaljnije informacije o ovoj Anketi mogu se pronaći na veb stranici: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/footer/planovi-i-izvjestaji.
   1. Nije dostupna.
   1. Nije dostupna
   1. Nije dostupna
   1. Nije dostupna
   1. Referentni period je kvartalno (1 jul-30 septembar) 2017. Podaci se objavljuju nakon 30 dana.
   1. Vremensko kašnjenje je 0.
   1. Statistika se odnosi na nacionalni nivo
   1. Nema prekida vremenskih serija.
   1. Nije dostupna.
   1. Podaci se proveravaju pre nego što su završeni. Takođe se proveravaju veze između promenljivih i koherentnost u njihovim serijama. Podaci su koherentni u unutrašnjem aspektu.
   1. Podaci su administrativni i uzimaju se 7 dana nakon podnošenja zahtjeva za podacima. Obrada podataka zahteva analize, tabeliranje i njihovo objavljivanje se obavlja u roku od 12 dana.
   1. ASK nema politike revizije.
   1. Nijedna revizija nije izvršena.
   1. Izvori podataka su: Ministarstvo za Infrastrukturu – Uprava za puteve , PTK (Pošta i Telekomunikacije Kosova) , Međunarodni Aerodrom Priština "Adem Jašari" - LIMAC i Kosovske Železnice.
   1. Prikupljanje podataka je kvartalno.
   1. Prikupljanje podataka se vrši preko emajla.
   1. Nakon završetka prikupljanja podataka, nastavlja se sa logičkom kontrolom.
   1. Nije dostupna.
   1. Sezonsko podešavanje i dalje se ne primenjuje.
   1. "Agencija će osigurati da pojedinačni podaci prikupljeni za statističke svrhe, bez obzira da li su prikupljeni od fizičkih ili pravnih lica, odnosno organa i organizacija javne uprave (u daljem tekstu:" ispitanici "), se obrađuju u strogo povjerljivi način i koriste se isključivo za statističke svrhe. Zakon 04 / L-036, čla 34. "Svi ispitanici su dužni, u skladu sa važećim zakonom, da sarađuju i pružaju Agenciji pravovremene i tačne statističke podatke, kao i da sarađuju sa Agencijom kako bi potvrdili tačnost prikupljenih podataka. Zakon 04 / L-036, član 21: http://ask.rks-gov.net/media/2025/zakon-o-sluzbenim-statistikama.pdf
   1. Pristup poverljivim podacima se dozvoljava samo osobama koje su zadužene za proizvodju zvanične statistike do tog nivoa do kojeg ovi podaci su neophodni za proizvodnju statistike. Član 37, Zakon br. 04 / L-036: http://ask.rks-gov.net/media/2025/zakon-o-sluzbenim-statistikama.pdf