Metadata

| |

Računi Vlade

   1. Agencija za Statistiku Kosova -ASK
   1. Odeljenje Ekonomskih Statistika i Nacionalnih Računa - Nacionalni Računi
   1. Ilir Mazrekaj
   1. Službenik za Nacionalne Račune
   1. Ul. “Zenel Salihu” br. 4. 10000 Priština, Kosovo
   1. ilir.mazrekaj@rks-gov.net
   1. + 381 38 200 31 138
   1. Broj faksa nije dostupan. Broj faksa je isti kao broj agencije uopšte:+381 38 235 033
   1. 20/11/2015
   1. 20/11/2015
   1. 23/11/2017
   1. Računi Vlade predstavljaju pregled prihoda i rashoda vlade Kosova na osnovu prikupljanja administrativnih podataka i obračunava se od strane ASK-a. Izvori podataka su Ministarstvo Ekonomije i Finansija i Penzioni Štedni Fond, kao i izvori podataka unutar ASK-a
   1. Za račune Vlade korišćene su sledeće klasifikacije: - ESA 2010 - klasifikacija za institucionalne sektore i transakcije; - COFOG - klasifikacija vladinih podataka prema funkciji; - PSFV2014 –Priručnik o Statistikama Finansija Vlade 2014.
   1. Statistike pokrivaju ekonomske sektore.
   1. Pružanje podataka o Evropskom Sistemu Računa (ESA 2010) i Priručniku o Finansijama Vlade 2014.
   1. Podaci iz trezora (Ministarstvo Finansija) i Penzionog Fonda.
   1. Nije primenljivo.
   1. Kosovo (nacionalni nivo).
   1. Vremenske serije dostupne su od 2002. godine
   1. Nije primenljivo
   1. Obračun se uglavnom vrši u (000) evrima.
   1. Statistika o Računima Vlade prikazani su na godišnjem nivou, ali za obračun BDP-a na kvartalnoj osnovi.
   1. Statističke jedinice, fizička i pravna lica, bez obzira da li imaju pravni subjektivitet ili ne, dužne su da pruže kompletne, ažurirane i istinite informacije ASK-u i drugim proizvođačima zvanične statistike u odgovarajućoj formi, blagovremeno i besplatno utvrđene od strane proizvođača zvanične statistike, definisano u članu 2. Zakona br. 04 / L-036 O ZVANIČNOJ STATISTICI REPUBLIKE KOSOVO. Na evropskom nivou osnovni pravni akt je Uredba Saveta (ES) br. 577/98.
   1. Nije primenljivo
   1. "Agencija će osigurati da pojedinačni podaci prikupljeni za statističke svrhe, bez obzira da li su prikupljeni od fizičkih ili pravnih lica, odnosno organa i organizacija javne uprave (u daljem tekstu:" ispitanici "), se obrađuju u strogo povjerljivi način i koriste se isključivo za statističke svrhe. Zakon 04 / L-036, čla 34. "Svi ispitanici su dužni, u skladu sa važećim zakonom, da sarađuju i pružaju Agenciji pravovremene i tačne statističke podatke, kao i da sarađuju sa Agencijom kako bi potvrdili tačnost prikupljenih podataka. Zakon 04 / L-036, član 21: http://ask.rks-gov.net/media/2025/zakon-o-sluzbenim-statistikama.pdf
   1. Pristup poverljivim podacima se dozvoljava samo osobama koje su zadužene za proizvodju zvanične statistike do tog nivoa do kojeg ovi podaci su neophodni za proizvodnju statistike. Član 37, Zakon br. 04 / L-036: http://ask.rks-gov.net/media/2025/zakon-o-sluzbenim-statistikama.pdf
   1. ASK objavljuje godišnji i napredni kalendar objavljivanja za sve publikacije za tekuću godinu. Kalendar je javno dostupan na sajtu ASK-a.
   1. http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/vesti/kalendar-objavljivanja.
   1. Opšta politika je da pre objavljivanja statistika na veb stranici Agencije za Statistiku Kosova, na raspolaganju je i obaveštenje za javnost, takođe na veb stranici, kako bi se informisali korisnike i medije.Svi korisnici imaju istovremeno pristup podacima.
   1. Distribucija podataka je godišnje.
   1. Obaveštenje za medije se objavljuju na mreži (on-line) u vreme diseminacije podataka.
   1. Publikacije ASK-a, tabele i materijali o obaveštenjima za javnost su uvek dostupne na tri jezika: albanskom, engleskom i srpskom jeziku.
   1. ASK ima na mreži (on-line) bazu podataka: http://askdata.rks-gov.net/PXWeb/pxweb/sr/askdata/
   1. Korisnici nemaju direktan pristup mikro-podacima, ali po zakonu istraživači i institucije mogu zatražiti pristup preko ASK-a.
   1. Podaci se objavljuju i u Statističkom Godišnjaku ASK-a: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/add-news/statisticki-godisnjak-republike-kosova-2017
   1. Kratko objašnjenje definicija, ključnih koncepata i metodoloških objašnjenja za korisnike predstavljeno je u publikaciji podataka "Računi Vlade Kosova2015 - 2016": http://ask.rks-gov.net/media/3323/llogqever-2015-2016.pdf
   1. ASK je posvećena osiguranju kvaliteta u proizvodnji zvanične statistike. Na osnovu Zakona o Zvaničnoj Statistici, Zakona 04 / L-036, ASK koristi statističke metode i procese u skladu sa međunarodno prihvaćenim naučnim principima i standardima i sprovodi stalne analize kako bi poboljšao kvalitet i dostavljanje ažurirane statistike. U obavljanju svojih dužnosti, ASK prati opšte principe upravljanja kvalitetom, u skladu sa Kodeksom Prakse Evropske Statistike. ASK je izradila Izjavu Kvaliteta koja je dostupna na veb stranici ASK-a: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/footer/planovi-i-izvjestaji. Dokumenat navodi jedanaest principa, mnogo u skladu sa principima KoP-a, kao što su profesionalna nezavisnost i statistička povjerljivost, na kojima se zasniva rad ASK-a.
   1. Nije dostupna.
   1. Tokom jula 2017. godine u Agenciji za Statistiku Kosova sproveden je proces procene Kosovskog Statističkog Sistema kroz pristup "Peer Review".
   1. Glavni ciljevi Računa vlade prvenstveno su pružanje podataka Eurostatu, MMF-u, Ministarstvu Finansija, Centralnoj Banci Kosova (CBK), Nevladinim Organizacijama (NVO), Univerzitetu, studentima u magistarskim i doktorskim studijama), Ambasadama kao i svim drugim korisnicima.
   1. Jedan od ključnih elemenata za osiguranje kvaliteta statističkih podataka je merenje zadovoljstva korisnika. Anketa ima za cilj da prikupi sveobuhvatne informacije o potrebama i zahtevima korisnika za zvanične statističke podatake. Kroz ovu anketu korisnici statističkih podataka su izrazili svoje misli i mišljenja u u vezi sa statističkim pogledima, oni su pružili savete i sugestije u vezi sa njihovim potrebama za statistikom i kako poboljšati ove statističke podatke u budućnosti. Ovo istraživanje je sprovedeno tokom konferencije koja je održana sa korisnicima statističkih podataka, na kojoj je odgovorilo 11 korisnika. Upitnik je sadržao osam pitanja i uključivao je razne teme: korišćenje statističkih podataka, procenu ASK-a uopšte, procenu veb stranice ASK-a, procenu kvaliteta statističkih podataka itd. Detaljnije informacije o ovoj Anketi mogu se pronaći na veb stranici : http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/footer/planovi-i-izvjestaji.
   1. Nije dostupna.
   1. Nije dostupna.
   1. Nije dostupna.
   1. Nije dostupna.
   1. Referentna godina - od 1. januara 2016. do 31. decembra 2016. godine. Vremenski rok – 08. jun 2016.
   1. Vremensko kašnjenje je 0.
   1. Statistika se odnosi na nacionalni nivo
   1. Nema prekida vremenskih serija.
   1. Nije dostupna.
   1. Podaci se proveravaju pre nego što su završeni. Takođe se proveravaju veze između promenljivih i koherentnost u njihovim serijama. Podaci su koherentni u unutrašnjem aspektu.
   1. Nije primenljivo.
   1. ASK nema politike revizije
   1. Nijedna revizija nije izvršena.
   1. Podaci o Računima Vlade dobijaju se od: - Publikacija ASK-a; - Administrativnih podataka; - Ministarstva Finansija u vezi sa podacima o državnom budžetu i trezorskim podacima
   1. Prikupljanje podataka je kvartalno i godišnje.
   1. Za prikupljanje podataka korišćeno je nekoliko metoda: preko e-majla, veb stranice i preko USB-a.
   1. Nakon prikupljanja podataka vrši se logična kontrola kao i upoređivanje podataka sa prethodnim periodima.
   1. Nije dostupna.
   1. Sezonsko podešavanje i dalje se ne primenjuje.