Metadata

| |

Energetski Bilans na Kosovu

   1. Agencija za Statistiku Kosova -ASK
   2. 19/07/2017
   1. Odeljenje Ekonomskih Statistika i Nacionalnih Računa – Divizija Statistika Preduzeća
   1. Bekim Bojku
   1. Službenik za Statistiku Preduzeća
   1. Ul. “Zenel Salihu” br. 4. 10000 Priština, Kosovo
   1. bekim.bojku@rks-gov.net
   1. + 381 38 200 31 136
   1. Broj faksa nije dostupan. Broj faksa je isti kao broj agencije uopšte:+381 38 235 033
   1. 20/11/2015
   1. 20/11/2015
   1. 02/08/2017
   1. Glavni ciljevi Statistika Energije su da pružaju osnovne podatke potrebne u pogledu: električne energije, energenata, proizvodnje uglja, proizvodnje električne energije, bruto proizvodnje energjie, neto proizvodnje energije, uvoza električne energije, izvoza električne energije, razmene električne energije, gubitaka električne energije, potrošnje i distribucije električne energije
   1. ne primenjuje se nijedna klasifikacija.
   1. Statistika obrazovanja pokriva ekonomski sektor.
   1. Električna energija - je oblik energije koja se prenosi kroz metalne provodnike. Energjia-znači bilo koji oblik proizvedene ili dobijene energije (električna energija, toplotna energija ili prirodni gas) u cilju snabdevanja ili prodaje. Energenti -goriva koja oslobađaju energiju tokom sagorevanja zovu se energenti. Energetsko preduzeće/kompanija - podrazumeva kompaniju električne energije koja obavlja jednu ili više od sledećih energetskih delatnosti: proizvodnju, transformaciju, prenos, distribuciju, snabdevanje, trgovinu ili skladištenje električne energije, toplotne energije ili prirodnog gasa na osnovu dozvole izdate na osnovu Zakona o regulatoru energije ili bez dozvole ako takva dozvola nije potrebna. Proizvodnja uglja – Predstavlja količinu uglja koja se vadi iz rudnika. Proizvodnja električne energjie – Predstavlja količinu energjie koja se proizvodi u termoelektranama i hidroelektranama. Proizvodnja energije – Predstavlja proizvodnju električne energjie, toplotne energjie ili druge oblike energije. Bruto proizvodnja energije – Podrazumeva ukupnu količinu proizvodene električne energjie u termoelektranama i hidrocentralama. Neto proizvodnja energije – Predstavlja količinu električne energije na ivici. Uvoz električne energjie – Predstavlja količinu električne energije koja se kupuje van granica države. Izvoz električne energjie – Predstavlja količinu električne energije koja se prodaje van granica države. Razmena električne energjie – Predstavlja količinu električne energije ili proizvoda koji se razmenjuju u zemlji i inostranstvu. Gubici električne energjie – Predstavljaju količinu električne energije koja se gubi u prenosu i distribuciji. Potrošač - Podrazumeva potrošača za kupovinu na veliko ili krajnjeg potrošača energije. Privilegovani potrošači (220 -110kV ) - su najveći potrošači (0,4 kV) koji imaju status privilegovanog kupca. Distribucija –Podrazumeva prenos električne energije, prirodnog gasa ili toplotne energije kroz linije visokog ili srednjeg napona, ili kroz cevovode sa srednjim ili niskim pritiskom u cilju isporuke klijentima/potrošačima, ali ne uključujući snabdevanje.
   1. Kosovska Energetska Korporacija i Kosovska kompanija za distribuciju i snabdevanje električnom energijom - Spoljna trgovina.
   1. Podaci su administrativni i uzimaju se u zbirnoj formi.
   1. Kosovo (nacionalni nivo).
   1. Vremenske serije dostupne su iz referentne 2002 godine na godišnjem nivou. Podaci su bili godišnji i objavljeni su u junu 2009. godine. Od 2009. godine (K1-K2 2009) objavljeni su kvartalno.
   1. Nije primenljivo.
   1. Pokazatelji su prijavljeni u različitim oblicima. Električna energija - GWh, druga energija - tona, proizvodnja uglja - tona, bruto proizvodnja energije - GWh, neto proizvodnja električne energije - GWh, uvoz električne energije - GWh, izvoz električne energije - GWh, , gubici električne energije - GWh i potrošač - GWh.
   1. Razne statistike su uopšte prikazne na godišnjem nivou.
   1. Statističke jedinice, fizička i pravna lica, bez obzira da li imaju pravni subjektivitet ili ne, dužne su da pruže kompletne, ažurirane i istinite informacije ASK-u i drugim proizvođačima zvanične statistike u odgovarajućoj formi, blagovremeno i besplatno utvrđene od strane proizvođača zvanične statistike, definisano u članu 2. Zakona br. 04 / L-036 O ZVANIČNOJ STATISTICI REPUBLIKE KOSOVO. Na evropskom nivou osnovni pravni akt je Uredba Saveta (ES) br. 577/98.
   1. Nije primenljivo
   1. "Agencija će osigurati da pojedinačni podaci prikupljeni za statističke svrhe, bez obzira da li su prikupljeni od fizičkih ili pravnih lica, odnosno organa i organizacija javne uprave (u daljem tekstu:" ispitanici "), se obrađuju u strogo povjerljivi način i koriste se isključivo za statističke svrhe. Zakon 04 / L-036, čla 34. "Svi ispitanici su dužni, u skladu sa važećim zakonom, da sarađuju i pružaju Agenciji pravovremene i tačne statističke podatke, kao i da sarađuju sa Agencijom kako bi potvrdili tačnost prikupljenih podataka. Zakon 04 / L-036, član 21: http://ask.rks-gov.net/media/2025/zakon-o-sluzbenim-statistikama.pdf
   1. Pristup poverljivim podacima se dozvoljava samo osobama koje su zadužene za proizvodju zvanične statistike do tog nivoa do kojeg ovi podaci su neophodni za proizvodnju statistike. Član 37, Zakon br. 04 / L-036: http://ask.rks-gov.net/media/2025/zakon-o-sluzbenim-statistikama.pdf
   1. ASK objavljuje godišnji i napredni kalendar objavljivanja za sve publikacije za tekuću godinu. Kalendar je javno dostupan na sajtu ASK-a.
   1. http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/vesti/kalendar-objavljivanja.
   1. Opšta politika je da pre objavljivanja statistika na veb stranici Agencije za Statistiku Kosova, na raspolaganju je i obaveštenje za javnost, takođe na veb stranici, kako bi se informisali korisnike i medije.Svi korisnici imaju istovremeno pristup podacima.
   1. Distribucija podataka je kvartalno.
   1. Obaveštenje za medije se objavljuju na mreži (on-line) u vreme diseminacije podataka.
   1. Publikacije ASK-a, tabele i materijali o obaveštenjima za javnost su uvek dostupne na tri jezika: albanskom, engleskom i srpskom jeziku.
   1. ASK ima na mreži (on-line) bazu podataka: http://askdata.rks-gov.net/PXWeb/pxweb/sr/askdata/
   1. Korisnici nemaju direktan pristup mikro-podacima, ali po zakonu istraživači i institucije mogu zatražiti pristup preko ASK-a.
   1. Podaci se objavljuju i u Statističkom Godišnjaku ASK-a: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/add-news/statisticki-godisnjak-republike-kosova-2017
   1. Kratko objašnjenje definicija, ključnih koncepata i metodoloških objašnjenja za korisnike predstavljeno je i u publikaciji podataka "Energetski Bilans na Kosovu, K2 2017": http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/add-news/energetski-bilans-na-kosovu-k2-2017
   1. ASK je posvećena osiguranju kvaliteta u proizvodnji zvanične statistike. Na osnovu Zakona o Zvaničnoj Statistici, Zakona 04 / L-036, ASK koristi statističke metode i procese u skladu sa međunarodno prihvaćenim naučnim principima i standardima i sprovodi stalne analize kako bi poboljšao kvalitet i dostavljanje ažurirane statistike. U obavljanju svojih dužnosti, ASK prati opšte principe upravljanja kvalitetom, u skladu sa Kodeksom Prakse Evropske Statistike. ASK je izradila Izjavu Kvaliteta koja je dostupna na veb stranici ASK-a: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/footer/planovi-i-izvjestaji. Dokumenat navodi jedanaest principa, mnogo u skladu sa principima KoP-a, kao što su profesionalna nezavisnost i statistička povjerljivost, na kojima se zasniva rad ASK-a.
   1. Nije dostupna.
   1. Tokom jula 2017. godine u Agenciji za Statistiku Kosova sproveden je proces procene Kosovskog Statističkog Sistema kroz pristup "Peer Review".
   1. Prema Anketi Zadovoljstva Korisnika koji je sproveden u 2014. godini, glavni zahtev je bio da se ima više pristupa u mikro podacima i zbirnim podacima u Excel datotekama.
   1. Jedan od ključnih elemenata za osiguranje kvaliteta statističkih podataka je merenje zadovoljstva korisnika. Anketa ima za cilj da prikupi sveobuhvatne informacije o potrebama i zahtevima korisnika za zvanične statističke podatake. Kroz ovu anketu korisnici statističkih podataka su izrazili svoje misli i mišljenja u u vezi sa statističkim pogledima, oni su pružili savete i sugestije u vezi sa njihovim potrebama za statistikom i kako poboljšati ove statističke podatke u budućnosti. Ovo istraživanje je sprovedeno tokom konferencije koja je održana sa korisnicima statističkih podataka, na kojoj je odgovorilo 11 korisnika. Upitnik je sadržao osam pitanja i uključivao je razne teme: korišćenje statističkih podataka, procenu ASK-a uopšte, procenu veb stranice ASK-a, procenu kvaliteta statističkih podataka itd. Detaljnije informacije o ovoj Anketi mogu se pronaći na veb stranici : http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/footer/planovi-i-izvjestaji.
   1. Nije dostupna.
   1. Nije dostupna.
   1. Podaci su administrativni.
   1. Nije dostupna.
   1. Referentna godina od 1 januara 2016 do 31. decembar 2016. Akademska godina (podaci se zasnivaju na stanje – 30 septembra). Vremenski rok – 15 jun 2016. Publikacija je završena 15. jula 2016. godine.
   1. Vremensko kašnjenje je 0.
   1. Statistika se odnosi na nacionalni nivo
   1. Nema prekida vremenskih serija.
   1. Nije dostupna.
   1. Podaci se proveravaju pre nego što su završeni. Takođe se proveravaju veze između promenljivih i koherentnost u njihovim serijama. Podaci su koherentni u unutrašnjem aspektu.
   1. Podaci o energiji su administrativni i uzimaju se 7 dana nakon podnošenja zahteva za podacima. Obrada podataka traje jedan dan zajedno sa tabeliranjem, analiza rezultata traje 3 dana i konačna publikacija jedan dan.
   1. ASK nema politike revizije
   1. Nijedna revizija nije izvršena.
   1. Kosovska Energetska Korporacija i Kosovska kompanija za distribuciju i snabdevanje električnom energijom – Odeljenje Spoljne trgovine.
   1. Prikupljanje podataka je kvartalno.
   1. Prikupljanje podataka se vrši preko emajla.
   1. Vrši se logička kontrola i ako podaci nisu uporedivi sa prethodnim kvartalom ili istim kvartalom prošle godine, konsultujemo se sa odgovornom osobom od koga uzimamo podatke. Isti postupak primjenjuje se i za cene energije pre nego što se pošalju u Eurostatu.
   1. Nije dostupna.
   1. Sezonsko podešavanje i dalje se ne primenjuje.