Metadata

| |

Indeks Troškova i Zgradnje

   1. Agencija za Statistiku Kosova -ASK
   1. Odeljenje Ekonomskih Statistika i Nacionalnih Računa – Sektor Cena
   1. Arlinda Mataj
   1. Viša Službenica za Statistiku Cena
   1. Ul. “Zenel Salihu” br. 4. 10000 Priština, Kosovo
   1. arlinda.mataj@rks-gov.net
   1. + 381 38 200 31 117
   1. Broj faksa nije dostupan. Broj faksa je isti kao broj agencije uopšte:+381 38 235 033
   1. 20/11/2015
   1. 20/11/2015
   1. 22/11/2017
   1. Indeks Troškova Izgradnje vrši merenje kretanja cena prozvodnje repromaterijala, plata, mehanizacije, prevoza, energije i drugoh troškova koji se uračunavaju u građevinskim projektima. Indeks meri promenu cena za pojedinačne faktore proizvodnje i meri ih u skladu sa utvrđenim sistemom merenja.
   1. Indeks Uvoznih Cena koristi NACE rev.2
   1. Statistika pokriva sve ekonomske sektore.
   1. Od prvog kvartala 2016. godine, model Indeksa Troškova Izgradnje je promenjen iz fiksnog baznog indeksa u lančani indeks sa godišnjem Lasperovom karikom. Glavni razlog za promenu indeksa iz baznog fiksnog u lančani indeks je da ovaj model omogućava uključivanje novih artikala ili brisanje starih artikala koji više nisu važni. Drugi razlog je usklađivanje ITI-a s drugim pokazateljima cena koja su proizvodena od strane ASK-a, a za koje se koristi lančani indeks. Referentni period referentnog indeksa (bazni period) u isto vreme je promenjen od prvog kvartala 2013. godine sa prosekom 2015.godine (bazna godina 2015 = 100).
   1. Indeks Troškova Izgradnje za stambene zgrade za više stambenih jedinica, obuhvata sledeče šest kategorije troškova: Materijale,Plate, Mehanizaciju, Prevoz, Energiju i Ostale troškove
   1. Novoizgrađene stambene zgrade za više stambenih jedinica, koji je najčešći tip građevinskih projekata na Kosovu.
   1. Kosovo (nacionalni nivo).
   1. Indeks Troškova Izgradnje objavljuje se od 2014.godine i nastavlja se objavljivati na kvartalnoj osnovi.
   1. Indeksi 2015=100.
   1. Podaci se objavljuju u procentima.
   1. Referentni period je kvartalni.
   1. Statističke jedinice, fizička i pravna lica, bez obzira da li imaju pravni subjektivitet ili ne, dužne su da pruže kompletne, ažurirane i istinite informacije ASK-u i drugim proizvođačima zvanične statistike u odgovarajućoj formi, blagovremeno i besplatno utvrđene od strane proizvođača zvanične statistike, definisano u članu 2. Zakona br. 04 / L-036 O ZVANIČNOJ STATISTICI REPUBLIKE KOSOVO. Na evropskom nivou osnovni pravni akt je Uredba Saveta (ES) br. 577/98.
   1. Nije primenljiva.
   1. "Agencija će osigurati da pojedinačni podaci prikupljeni za statističke svrhe, bez obzira da li su prikupljeni od fizičkih ili pravnih lica, odnosno organa i organizacija javne uprave (u daljem tekstu:" ispitanici "), se obrađuju u strogo povjerljivi način i koriste se isključivo za statističke svrhe. Zakon 04 / L-036, čla 34. "Svi ispitanici su dužni, u skladu sa važećim zakonom, da sarađuju i pružaju Agenciji pravovremene i tačne statističke podatke, kao i da sarađuju sa Agencijom kako bi potvrdili tačnost prikupljenih podataka. Zakon 04 / L-036, član 21: http://ask.rks-gov.net/media/2025/zakon-o-sluzbenim-statistikama.pdf
   1. Pristup poverljivim podacima se dozvoljava samo osobama koje su zadužene za proizvodju zvanične statistike do tog nivoa do kojeg ovi podaci su neophodni za proizvodnju statistike. Član 37, Zakon br. 04 / L-036: http://ask.rks-gov.net/media/2025/zakon-o-sluzbenim-statistikama.pdf
   1. ASK objavljuje godišnji i napredni kalendar objavljivanja za sve publikacije za tekuću godinu. Kalendar je javno dostupan na sajtu ASK-a.
   1. http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/vesti/kalendar-objavljivanja.
   1. Opšta politika je da pre objavljivanja statistika na veb stranici Agencije za Statistiku Kosova, na raspolaganju je i obaveštenje za javnost, takođe na veb stranici, kako bi se informisali korisnike i medije.Svi korisnici imaju istovremeno pristup podacima.
   1. Distribucija podataka je kvartalna.
   1. Obaveštenje za medije se objavljuju na mreži (on-line) u vreme diseminacije podataka.
   1. Publikacije ASK-a, tabele i materijali o obaveštenjima za javnost su uvek dostupne na tri jezika: albanskom, engleskom i srpskom jeziku. http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/cene
   1. ASK ima na mreži (on-line) bazu podataka: http://askdata.rks-gov.net/PXWeb/pxweb/sr/askdata/
   1. Korisnici nemaju direktan pristup mikro-podacima, ali po zakonu istraživači i institucije mogu zatražiti pristup preko ASK-a.
   1. Podaci o statistikama su publikovani i u Statističkom Godišnjaku ASK-a: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/add-news/statisticki-godisnjak-republike-kosova-2017
   1. Kratko objašnjenje definicija, ključnih koncepata i metodoloških objašnjenja za korisnike predstavljeno je u publikaciji podataka: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/cene
   1. ASK je posvećena osiguranju kvaliteta u proizvodnji zvanične statistike. Na osnovu Zakona o Zvaničnoj Statistici, Zakona 04 / L-036, ASK koristi statističke metode i procese u skladu sa međunarodno prihvaćenim naučnim principima i standardima i sprovodi stalne analize kako bi poboljšao kvalitet i dostavljanje ažurirane statistike. U obavljanju svojih dužnosti, ASK prati opšte principe upravljanja kvalitetom, u skladu sa Kodeksom Prakse Evropske Statistike. ASK je izradila Izjavu Kvaliteta koja je dostupna na veb stranici ASK-a: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/footer/planovi-i-izvjestaji. Dokumenat navodi jedanaest principa, mnogo u skladu sa principima KoP-a, kao što su profesionalna nezavisnost i statistička povjerljivost, na kojima se zasniva rad ASK-a.
   1. Nije dostupna.
   1. Tokom jula 2017. godine u Agenciji za Statistiku Kosova sproveden je proces procene Kosovskog Statističkog Sistema kroz pristup "Peer Review".
   1. Indeks Troškova Izgradnje za novoizgrađene stambene zgrade za više stambenih jedinica je važan pokazatelj za zainteresovane strane kao i radi sprovođenja analize građevinskog sektora. On se može koristiti kao deflator u nacionalnim računima za novogradnju stambenih zgrada sa više stambenih jedinica.
   1. Jedan od ključnih elemenata za osiguranje kvaliteta statističkih podataka je merenje zadovoljstva korisnika. Anketa ima za cilj da prikupi sveobuhvatne informacije o potrebama i zahtevima korisnika za zvanične statističke podatake. Kroz ovu anketu korisnici statističkih podataka su izrazili svoje misli i mišljenja u u vezi sa statističkim pogledima, oni su pružili savete i sugestije u vezi sa njihovim potrebama za statistikom i kako poboljšati ove statističke podatke u budućnosti. Ovo istraživanje je sprovedeno tokom konferencije koja je održana sa korisnicima statističkih podataka, na kojoj je odgovorilo 11 korisnika. Upitnik je sadržao osam pitanja i uključivao je razne teme: korišćenje statističkih podataka, procenu ASK-a uopšte, procenu veb stranice ASK-a, procenu kvaliteta statističkih podataka itd. Detaljnije informacije o ovoj Anketi mogu se pronaći na veb stranici: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/footer/planovi-i-izvjestaji.
   1. Nije dostupan.
   1. Nije dostupna.
   1. Nije primenljiva
   1. Nije primenljiva
   1. Od prikupljanja podataka koja uključuje referentni period (referentni period april-jun 2017), distribucija konačnih podataka za K2 2017 je 73 dana (N + 73).
   1. Vremensko kašnjenje je 0.
   1. Statistika su uporediva između geografskih područja.
   1. Nema prekida vremenskih serija.
   1. Nije dostupna.
   1. Podaci se proveravaju pre nego što su završeni. Takođe se proveravaju veze između promenljivih i koherentnost u njihovim serijama. Podaci su koherentni u unutrašnjem aspektu.
   1. Nije primenljivo..
   1. ASK nema politike revizije.
   1. Nije dostupna.
   1. Za građevinski materijal cene se prikupljaju od dobavljača građevinskog materijala. Podaci o platama prikupljaju se od građevinskih preduzeća. Za troškove mehanizacije, ASK prikuplja cene za sitnu mehanizaciju koja se koristi u sektoru građevinarstva. Cene prevoznih usluga za građevinski material prikupljaju se od nekoliko građevinskih preduzeća. Podaci o ostalim troškovima se izračunavaju od tokova harmonizovanih indeksa potrošačkih cena unutar ASK-a.
   1. Prikupljanje podataka je kvartalna.
   1. Ponderi za Indeks Troškova Izgradnje zasnovane su na upitnicima koji se šalju građevinskim preduzećima.
   1. Aty ku ka dyshime behet kontakti përmes telefonit apo emalit me personin raportues në ndërmarrje apo ne drejtorate regjionale ne mënyrë qe te verifikohet apo përmirësohet çmimi i artikullit raportues. Materijal koji se prikuplja u regionalnim kancelarijama podleže logičkoj kontroli pre nego što se unese u bazi podataka u uporđuje se sa prethodnim kvartalom. Tu gde postoji sumnja, kontaktira se telefonom ili emajlom osobom koja izveštava iz preduzeća ili regionalnih kancelarija kako bi se potvrdila ili ispravljala prijavljena cena artilkala.
   1. Nije dostupna.
   1. Nije dostupna.