Metadata

| |

Harmonizovani Indeks Potrošačkih Cena (HIPC)

   1. Agencija za Statistiku Kosova -ASK
   1. Odeljenje Ekonomskih Statistika i Nacionalnih Računa-Sektor Cena
   1. Ibish Asllani Šef Divizije Cena Raif Gashi Službenik za Statistiku Cena
   1. Ul. “Zenel Salihu” br. 4. 10000 Priština, Kosovo
   1. Ibish.Asllani@rks-gov.net raif.gashi@rks-gov.net
   1. + 381 38 200 31 125 dhe + 381 38 200 31 117
   1. Broj faksa nije dostupan. Broj faksa je isti kao broj agencije uopšte:+381 38 235 033
   1. 20/11/2015
   1. 20/11/2015
   1. 22/11/2017
   1. Harmonizovani Indeksi Potrošačkih Cena (HIPC) obezbeđuju uporediva merenja inflacije za zemlje i grupe zemalja za koje se one proizvode. To su ekonomski pokazatelji koji meru promenu tokom vremena cena roba i usluga potrošnje koje zarađuju domaćinstva. Drugim rečima, ona su grupa Indeksa Potrošačkih Cena (IPC) izračunati u skladu sa harmonizovanim pristupom i jedinstvenim skupom definicija.
   1. HICP je klasifikovan u skladu sa kategorijama na nivou-cifara i pod-kategorijama COICOP / HICP (Klasifikacija Lične Potrošnje po Nameni). Prilagođen potrebama HIPC-a). (COICOP PETOCIFRENA STRUKTURA I NAPOMENE) Glavni naslovi COICOP/HIPC-a: 00. Svi-artikli (Ukupan indeks 01. Hrana I bezalkoholna pića 02. Alkoholna pica i duvan 03. Odeća i obuća 04. Stanovanje, voda, struja, gas i ostalo gorivo 05. Nameštaj, oprema za domaćinstvo I uobičajeno održavanje kuće 06. Zdravstvo 07. Transport 08. Komunikacije 09. Rekreacija i kultura 10. Obrazovanje 11. Restorani I hoteli 12. Razne robe I usluge
   1. HIPC pokriva ceo sektor domaćinstava, odnosno roba i usluga koje su dobile domaćinstva, uključujući i rezidentne i nerezidentne domaćinstva.
   1. PRODCOM je naziv za proizvodnu statistiku o industrijskoj proizvodnji EU-a, kako je definisano Uredbom br. 3924/91. Ova skračenica je izvedena iz francuskog naziva "Production Communautaire" (Proizvodnja u Zajednici). PRODCOM lista- je lista proizvoda, dobara i usluga navedenih u nazivima PRODCOM istraživanja. Indeks Potrošačkih Cena na Kosovu je počeo da se objavljuje od maja 2002.godine. Ona je odvijena i odvija i razvija se neprekidno i unapređuje u skladu sa uredbama i standardima EU-a. Indeksom decembar 2014, prikazane su nove težine koje su uglavnom bazirani na podacima o Nacionalnim Računima koje predstavljaju pokrivenost IPC-a više u skladu sa Evropskim Harmonizovanim Indeksom Potrošačkih Cena. Kao takav, IPC od decembra 2014. je zapravo HIPC. Da bi se to odrazilo, indeks od januara 2015. godine, IPC je preimenovan u HIPC. HICP će nastaviti da se odvija neprekidno napredujući u primenjivanju svih sadašnjih i budućih uredba i uputstva HIPC-a koja su trenutno samo delimično primenjena. Objavljeni podaci su sledeći: Mesečni podaci: - Indeksi (HIPC Decembar 2014=100) – Mesečna baza IPC-a Maj 2002=100 - Stope Godišnje Promene - Stope Mesečne Promene - Stopa prosečne 12-mesečne promene Godišnji podaci: - Prosečni indeks i stopa promene - Težine(ponderi) mesta - Težine artikala Preduzeće je najmanja jedinica pravne jedinice u kombinaciji sa proizvodnom jedinicom proizvoda ili usluga koje su nezavisne u donošenju odluka , posebno za korišćenje svojih materijalnih i monetarnih izvora. Aktivno preduzeće – smatraju se samo preduzeća koje su prijavile jedan od poreza ili zaposlenog/ih za referentnu godinu.
   1. Svaki objavljeni pokazatelj ili stopa promene odnosi se na " troškove konačne monetarne potrošnje" čitavog sektora domaćinstava odgovarajućeg geografskog subjekta.
   1. Ciljni statistički univerzum je "Konačni troškovi monetarne potrošnje domaćinstva" (KTMPD), unutar ekonomskih teritorija zemalja u izradu HIPC-a.Sektor domaćinstava na koji se odnosi definicija odnosi se na sve pojedince ili grupe pojedinaca, bez obzira na, posebno, vrstu područja u kojoj žive, njihov položaj u raspodeli dohotka i njihov nacionalni rezidentni status. Ove definicije prate koncepte nacionalnog računa u Evropskom Sistemu Računa (ESA 1995).HIPC obuhvata sve proizvode i usluge kupljene u monetarnim transakcijama od domaćinstava unutar teritorije jedne zemlje; rezidentnih i nerezidentnih porodica (tj. "interni koncept").HIPC pokriva cene plaćene za robu i usluge u monetarnim transakcijama. Merene cene su one sa kojima se potrošači stvarno suočavaju. HIPC isključuje kamate i kredite, smatrajući njih kao troškove finansiranja, a ne tročkove potrošnje.
   1. Kosovo (nacionalni nivo).
   1. HIPC za Kosovo dostupan je od januara 2015. godine.IPC (koji se uglavnom koristi u ABD kao izvor težina i pokriva samo domaća rezidentna domaćinstva) dostupan je od maja 2002. do oktombar 2017 godine.
   1. Referentni period pokazatelja je decembar 2014 = 100.
   1. • Indeks (najmanja jedinica, međutim, HIPC se može smatrati zbirom proseka koji će potrošač morati potrošiti u datoj godini da kupi iste osnovne robe i usluge koje će morati da plati 100 jedinica u baznom periodu.) • Procentualna promjena u isti period prethodne godine (stope) • Procentualna promjena u prethodnom mesecu (stope) Procenat ukupnog dela (težine).
   1. Mesečno.
   1. Statističke jedinice, fizička i pravna lica, bez obzira da li imaju pravni subjektivitet ili ne, dužne su da pruže kompletne, ažurirane i istinite informacije ASK-u i drugim proizvođačima zvanične statistike u odgovarajućoj formi, blagovremeno i besplatno utvrđene od strane proizvođača zvanične statistike, definisano u članu 2. Zakona br. 04 / L-036 O ZVANIČNOJ STATISTICI REPUBLIKE KOSOVO. Na evropskom nivou osnovni pravni akt je Uredba Saveta (ES) br. 577/98.
   1. Nije primenljiva.
   1. "Agencija će osigurati da pojedinačni podaci prikupljeni za statističke svrhe, bez obzira da li su prikupljeni od fizičkih ili pravnih lica, odnosno organa i organizacija javne uprave (u daljem tekstu:" ispitanici "), se obrađuju u strogo povjerljivi način i koriste se isključivo za statističke svrhe. Zakon 04 / L-036, čla 34. "Svi ispitanici su dužni, u skladu sa važećim zakonom, da sarađuju i pružaju Agenciji pravovremene i tačne statističke podatke, kao i da sarađuju sa Agencijom kako bi potvrdili tačnost prikupljenih podataka. Zakon 04 / L-036, član 21: http://ask.rks-gov.net/media/2025/zakon-o-sluzbenim-statistikama.pdf
   1. Pristup poverljivim podacima se dozvoljava samo osobama koje su zadužene za proizvodju zvanične statistike do tog nivoa do kojeg ovi podaci su neophodni za proizvodnju statistike. Član 37, Zakon br. 04 / L-036: http://ask.rks-gov.net/media/2025/zakon-o-sluzbenim-statistikama.pdf
   1. ASK objavljuje godišnji i napredni kalendar objavljivanja za sve publikacije za tekuću godinu. Kalendar je javno dostupan na sajtu ASK-a.
   1. http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/vesti/kalendar-objavljivanja.
   1. Opšta politika je da pre objavljivanja statistika na veb stranici Agencije za Statistiku Kosova, na raspolaganju je i obaveštenje za javnost, takođe na veb stranici, kako bi se informisali korisnike i medije.Svi korisnici imaju istovremeno pristup podacima.
   1. Distribucija podataka je mesečno.
   1. Obaveštenje za medije se objavljuju na mreži (on-line) u vreme diseminacije podataka.
   1. Publikacije ASK-a, tabele i materijali o obaveštenjima za javnost su uvek dostupne na tri jezika: albanskom, engleskom i srpskom jeziku. http://ask.rks-gov.net/media/3653/harmonizovani-indeks-potro%C5%A1a%C4%8Dkih-cena-oktobar-2017.pdf
   1. ASK ima na mreži (on-line) bazu podataka: http://askdata.rks-gov.net/PXWeb/pxweb/sr/askdata/
   1. Korisnici nemaju direktan pristup mikro-podacima, ali po zakonu istraživači i institucije mogu zatražiti pristup preko ASK-a.
   1. Podaci o statistikama su publikovani i u Statističkom Godišnjaku ASK-a: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/add-news/statisticki-godisnjak-republike-kosova-2017
   1. Kratko objašnjenje definicija, ključnih koncepata i metodoloških objašnjenja za korisnike predstavljeno je u publikaciji podataka: http://ask.rks-gov.net/media/3653/harmonizovani-indeks-potro%C5%A1a%C4%8Dkih-cena-oktobar-2017.pdf
   1. ASK je posvećena osiguranju kvaliteta u proizvodnji zvanične statistike. Na osnovu Zakona o Zvaničnoj Statistici, Zakona 04 / L-036, ASK koristi statističke metode i procese u skladu sa međunarodno prihvaćenim naučnim principima i standardima i sprovodi stalne analize kako bi poboljšao kvalitet i dostavljanje ažurirane statistike. U obavljanju svojih dužnosti, ASK prati opšte principe upravljanja kvalitetom, u skladu sa Kodeksom Prakse Evropske Statistike. ASK je izradila Izjavu Kvaliteta koja je dostupna na veb stranici ASK-a: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/footer/planovi-i-izvjestaji. Dokumenat navodi jedanaest principa, mnogo u skladu sa principima KoP-a, kao što su profesionalna nezavisnost i statistička povjerljivost, na kojima se zasniva rad ASK-a.
   1. Nije dostupna.
   1. Tokom jula 2017. godine u Agenciji za Statistiku Kosova sproveden je proces procene Kosovskog Statističkog Sistema kroz pristup "Peer Review".
   1. Uopšte, HIPC je posebno pogodan za ekonomska poređenja između zemalja. Glavni korisnici, pored gore navedenih, uključuju nacionalne centralne banke i druge finansijske institucije; ekonomskih analitičara, medije i širu javnost.
   1. Jedan od ključnih elemenata za osiguranje kvaliteta statističkih podataka je merenje zadovoljstva korisnika. Anketa ima za cilj da prikupi sveobuhvatne informacije o potrebama i zahtevima korisnika za zvanične statističke podatake. Kroz ovu anketu korisnici statističkih podataka su izrazili svoje misli i mišljenja u u vezi sa statističkim pogledima, oni su pružili savete i sugestije u vezi sa njihovim potrebama za statistikom i kako poboljšati ove statističke podatke u budućnosti. Ovo istraživanje je sprovedeno tokom konferencije koja je održana sa korisnicima statističkih podataka, na kojoj je odgovorilo 11 korisnika. Upitnik je sadržao osam pitanja i uključivao je razne teme: korišćenje statističkih podataka, procenu ASK-a uopšte, procenu veb stranice ASK-a, procenu kvaliteta statističkih podataka itd. Detaljnije informacije o ovoj Anketi mogu se pronaći na veb stranici : http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/footer/planovi-i-izvjestaji.
   1. Nije dostupna.
   1. Roba i usluge odabrane za potrošačku korpu su najvažnije za potrošače; imaju značajan udeo u ukupnoj potrošnji; bolje odražavaju promene cena srodnih proizvoda. Metodološke preporuke se uzimaju u obzir što je više moguće, međutim, HIPC na Kosovu je još uvek u razvoju. Cene se prikupljaju na raznim pijacama, supermarketima, i sl. u 10 opština na Kosovu, neke od njih preko interneta i telefona. One odražavaju situaciju oko cena u celoj zemlji. Najviši nivo objavljenih težina zasniva se na podacima strukture troškova konačne monetarne potrošnje domaćinstava u domaćinstvima, neobjavljene težine na najdetalnim nivou dobijaju se iz ABD-a. Pijaca od kojih se sakupljaju cene su odabrane da zastupaju postojeću trgovačku i uslužnu mrežu. Privatna domaćinstva su uključena, bez obzira na njihov prihod. Interni koncept je na snazi.
   1. Nije primenljiva.
   1. Za HIPC, greške ne-uzorkovanja nisu kvantifikovane (određene količine). Eurostat i NSZ (Nacionalni Statistički Zavodi) pokušavaju smanjiti greške nerešavnja uzorkovanja putem stalnog poboljšanja metodologije i poboljšanja procesa anketiranja, kao što je prikupljanje cena pomoću računara (koja se još uvek ne koristi za prikupljanje cena na Kosovu), što može pomoći u izbegavanju grešaka kodiranja i grešaka prilikom kucanja podataka. Jedinica stope neodgovora Cene na malo odabranih reprezentativnih proizvoda i usluga koje se koriste za izračunavanje IPC-a, a sada i HIPC-a, nadgledaju se u odabranim ograncima (npr. prodavnicama, pijacama, zanatskim radnjama i druge organizacije). Na prodajnim mestima, koje su odabrane u uzorku početkom godine, treba se dobiti mesečne informacije o cenama, pošto broj prodajnih lokacija tokom cele godine ne treba menjati. Stoga, cilj nam je da svakog meseca imamo 100% odgovora od jedinica. Stopa neodgovora o artiklima U slučaju neodgovra o artiklima, vaze slična metodološka ograničenja kao u slučaju neodgovora jedinice. Broj cena koje se prikupljaju za izabrani proizvod u odabranim ogranku određuje se početkom godine i uglavnom se ne menja, osim cena na malo sezonskih proizvoda. Kasnije, cena se prikuplja samo u onim mesecima kada se one prodaju na pijaci (npr. Tokom sezone). Ako jedan artikal nestane sa tržišta, ona se zamjenjuje sakupljanjem cena prateći pismene proceduralne smernice.
   1. Referentni period je mesečno. Diseminacija konačnih podataka je 10 dana (N + 10).
   1. Vremensko kašnjenje je 0.
   1. Propisi HIPC-a pripremaju se od Eurostata u saradnji sa državama članicama EU-a. Iz tog razloga HIPC se razvija na osnovu usklađene metodologije i kao takav treba da odražava samo kretanje cena i promene potrošnje stanovništva u pojedinačnoj zemlji. Rad za usklađivanje metoda podešavanja kvaliteta i uzorkovanje u svim zemljama EU-a se očekuje da dodatno poboljša usporedivost HIPC-a - ova dešavanja treba i dalje da se sprovedu za HIPC na Kosovu.
   1. Nema prekida vremenskih serija.
   1. Nije dostupna.
   1. Podaci se proveravaju pre nego što su završeni. Takođe se proveravaju veze između promenljivih i koherentnost u njihovim serijama. Podaci su koherentni u unutrašnjem aspektu.
   1. Nisu dostupni.
   1. Serija HIPC-a, uključujući i podatke iz prošlosti, podleže reviziji pod uslovima utvrđenim u Uredbi Komisije (EK) br. 1921/2001 od 28. septembra 2001. Objavljeni podaci HIPC-a mogu biti revidirani radi grešaka, novih ili ispravljanja podataka i promena u sistemu usklađivanja pravila.
   1. Podaci su konačni kada se objavljuju po prvi put i nisu predmet pregleda,ako se ne pronađu greške. Velike promene u metodologiji se najavljuju unapred, dok informacije o malim metodološkim promenama data su u metodološkim objašnjenjima i na web stranici Agencije za Statistiku, http://ask.rks-gov.net . Kretanje HIPC –a iz IPC-a je objavljen u mesečnoj publikaciji u januaru 2015. godine.
   1. Izbor proizvoda, uzorkovanje i prikupljanje podataka obavljaju se od strane NSZ. Postoje različiti izvori podataka o težinama (Nacionalni Računi, Anketa o Budžetu Domaćinstava itd.) i za cene (posečuju se lokalni trgovci i pružioci usluga, kao i glavna prikupjanja putem pošte, telefona, e-pošte i interneta).Vrsta korišćenog anketiranja se bira iz NSZ. Međutim, svi HIPC se zasnivaju na kontinuiranom merenju određenog uzorka cena robe i usluga. HICP treba da se zasniva na dovoljnim uzorcima koji pružaju pouzdane i uporedive rezultate, uzimajući u obzir nacionalnu raznolikost proizvoda i cena. Štaviše, kako proizvodi ili prodajna mesta nestaju sa tržišta, one moraju biti zamenjenje novim. HIPC je potrebno da se zasniva na novijim (ažuriranim) uzorcima, naročito ukidanjem prakse u kojoj "nestale" cene, jednostavno se predpostavlja da budu jednake poslednjim pračenim cenama. HIPC će obuhvatiti novi proizvod kada on dostigne obim prodaje proizvoda preko jednog dela promila ukupne potrošnje potrošača obuhvaćen od HIPC-a. Zaposleni ASK-a zaduženi za prikupljanje podataka, sa sedištem u sedam regionalnih centara, prikupljaju oko 5000 cena u više od 800 prodavnica u periodu od 10 do 20 svakog mjeseca. Oni prikupljaju cene u prodavnicama, pijacima i drugim maloprodajnim objektima u deset opština na Kosovu: • Uroševac • Đakovica • Gnjilane • Istok • Mitrovica • Peć • Podujevo • Prizren • Priština • Suva Reka Osoblje glavne kancelarije ASK-a u Prištini vrši prikupljanje cena za proizvode, kao što je električna energija, voda, poštanske i telekomunikacione usluge, i železnički saobraćaj.Pravilnik o tarifi se primenjuje u slučaju električne energije, vode, usluga i priključenja na internet, telefonskih usluga i pretplatnika na televizijske mreže, osiguranje automobila i zdravstveno osiguranje, usluge autobuskog i željezničkog prevoza, usluge vrtića, univerziteta.
   1. Podaci o cenama reprezentativnih roba i usluga prikupljaju se mesečno, između 10 i 20. dana svakog meseca, prikupljanje podataka se vrši od strane zaposlenih sa punim radnim vremenom u Regionalnim Kancelarija ASK-a koji su zaduženi za prikupljanje cena.
   1. Metode prikupljanja cena biraju se od strane NSZ tako da pružaju dovoljan kvalitet. Odabir pijaca U uslovima promašanja stvarnog okvira uzorka, na svakoj lokaciji, pijace su odabrana na osnovu znanja o prikupljanju cena i regionalnih statističkih stručnjaka, na osnovu naše izgradnje pripremljene za tu svrhu. Glavni kriterijumi za odabir pijace u svakom lokalitetu su pokrivenost dostupnih trgovačkih područja unutar svake lokacije i zastupljenost različitih vrsta pijaca. Broj pijaca uzoraka varira u zavisnosti od veličine lokaliteta i vrsti artikala koji se ceni. Jednom godišnje, obično u novembru i decembru, uzorak pijaca se pregleda i ažurira. Uzorak obuhvata različite vrste tržnih mesta, počevši od tržišnih štandova, specijalizovanih prodavnica, velikih tržnih centara, restorana i hotela, kao i internet prodavnica i kataloga. Cene za sveže voće i povrće se prikupljaju sa otvorenog pijaca, osim iz supermarketa i tradicionalnih prodavnica, cene mobilnih telefona i povezivanje u internet prodavnicama. Većina cena se prikuplja na tradicionalan način, tj. na terenu iz prodavnica; neke cene se prikupljaju iz centra, kao što su; električna energija, voda, usluge internetskog povezivanja, telefonske usluge i pretplate na televizijske mreže, osiguranje vozila i zdravstveno osiguranje, usluge autobuskog i železničkog prevoza, usluge vrtića, univerzitetske takse. Tehnike izbora proizvoda i specifikacije Reprezentativni proizvodi sa cenom odabrani su pretpostavkom na kraju svake godine od strane centralne osoblja statistika cena i od osoblja (specijalista) ragionalnih kancelarija zadužena za prikupljanje cena, koji je takođe određuju njihove specifikacije. Ovi proizvodi se biraju na osnovu informacija dobijenih iz detaljnih podataka ABD-a, priedloga prikupljača cena, lista proizvoda PKM-a, informacija proizvođača, podataka istraživanja tržišta i drugih izvora. Zaduženo osoblje za prikupljanje podataka dobija uputstva za odabir najpogodnijed proizvoda koji je dostupan na tržištu, uzimajuči u obzir njegove specifikacije, kao i smernice za odabir proizvoda. Specifikacije za pojedinačnih usluga/proizvoda su malo više detaljniji; prikazivanjem veličine, jedinice, materijala, brenda i karakteristika. Specifikacija zavisi i od prirode proizvoda. Ako proizvod ima mnoge karakteristike koje mogu uticati na njegovu cenu, onda specifikacija je preciznija. Za neke proizvode, kao što su prehrambeni proizvodi i neka odeća, specifikacije su labavije.
   1. ASK je preduzela validnost podataka, međutim, ograničenja izvora ograničavaju količinu validiranih podataka koji se mogu preduzeti. U centralnoj kancelariji je dostupna samo jedna osoba za unos i kontrolu podataka, tako da cene koje se prikupljaju na terenu uzimaju se onako kako su primljene i nisu validirane. Sve prikupljene cene su pregledane od strane prikuplača cena na terenu pre nego što budu unešeni na računar u centralnoj kancelariji; druga faza kontrole je obuhvat u računarskom softveru za unos podataka i na kraju svi uneti podaci ručno se proveravaju od odgovorne osobe jedinice Ako postoje sumnje o pouzdanosti jednog ili nekoliko cena, ove cene se proveravaju još jednom kontaktirajuči osobu koja ja odgovorna za prikupljanje cena ili, ako je potrebno, vrši se direktna kontrola na terenu. Međutim, izvori za takav posao su veoma ograničeni. U našem procesu validacije nije primećeno nijedno automatsko odbijanje. Svaki slučaj (problematična cena) se smatra pojedinačno i sve izmene se vrše na osnovu relevantnih informacija.
   1. Težine Od decembra 2014. godine prikupljene neobjavljene osnovne težine (najniži nivo) dobijane su iz Ankete o Budžetu Domaćinstava (ADB) i iz drugih internih izvora ASK-a. ASK obračunava visok nivo objavljenih težina za 83 klasa COICOP-a, uglavnom iz podataka Nacionalnih Računa (NR). Sve težine, uopšte, se ažuriraju godišnje. Sadašnje težine, uvedene u januaru 2015. godine, zasnovane su na procenama računa rashoda iz Nacionalnih Računa za 2013.godinu, ažuriranja cena u decembru 2014. godine i podataka ABD-a za 2013. godinu. Ažuriranje težina IPC-HIPC-a svake godine obezbeđuje trenutne modele potrošnje. Izračunavanje indeksa nižeg nivoa Indeksi cena za osnovne agregate izračunava se kao odnos sredstava geometrijskih cena. Unos cena Za sezonske artikle koji nestaju sa tržišta tokom jednog ili više meseci u godini, relativna cena se računa prema relativnoj ceni grupe u kojoj ovaj artikal pripada. Ova ista metodologija može se koristiti i za nesezonske artikle koje privremeno nestaju sa tržišta. Dok, slično standardima HIPC-a, trenutna metoda nije u potpunosti usklađena sa sezonskim propisom HIPC-a koja se odnosi na prvobitno izračunavanje cene van sezone. Izračunavanje indeksa HIPC se izračunava na nacionalnom nivou. Svakog meseca HIPC se izračuna u dva koraka: 1. Osnovni indeks (pokazatelji za elementarne agregate) računa se po formuli neponderisane geometrijske sredine (Jevon -a) 2. Indeksi viših nivoa, uključujući sam IPC, računaju se vađenjem prosečnih elementarnih indeksa po formuli ponderisane aritmetičke sredine (Lesperov tip- Laspeyres) Mi koristimo geometrijska sredstva nivoa cena između tekućeg i u decembru za izračunavanje relativnih cena. Zbirka artikala potom daje nacionalni HIPC-u Kosova.
   1. Nije dostupna.