Metadata

| |

Statistiaka Vode

   1. Agencija za Statistiku Kosova -ASK.
   1. Odjeljenje za Statistiku Poljoprivrede i Životne Sredine
   1. Teuta Ademi
   1. Službenica za Statistiku Voda
   1. Ul. “Zenel Salihu” br. 4. 10000 Priština, Kosovo.
   1. teuta.ademi@rks-gov.net
   1. + 381 38 200 31 156
   1. Broj faksa nije dostupan. Broj faksa je isti kao broj agencije uopšte:+381 38 235 033.
   1. 20/11/2015
   1. 20/11/2015
   1. 23/11/2017
   1. Ovo je prva publikacija za Statistiku Vode, objavljena od Agencije za Statistiku Kosova. Cilj ove publikacije je objavljivanje sveobuhvatnih statističkih podataka o vodnim resursima na Kosovu. Skromno, ova publikacija ima za cilj da doprinese stvaranju održive informacije o stanju voda na Kosovu.
   1. Potrošena voda na osnovu Evropske Klasifikacije Ekonomskih Aktivnosti (NACE Rev.2) i Upitnik EUROSTAT-a JQIW (Zajednički Upitnik o Unutrašnjim Vodama).
   1. Pokriva sektor statistika voda.
   1. Većina definicija zasniva se na standardnu klasifikaciju ECE za korišćenje vode (CES / 636) i na sistemu Statsitika Snabdevanja Vodom u Regionu ECE (ECE/ Water/ 43) i usklađena su sa IRWS i SEEAW gde su prikladne. Više o konceptima i definicijama u “Priručniku za prikupljanje podataka za OECD / (Zajednički Upitnik Eurostatat-a o Unutrašnjim Vodama).Tabele 1-7”.
   1. Podaci prikupljeni od raznih organa kao što su Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja, Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Regulatorna Kancelarija za Vodu na Kosovu, Hidrometeorološki Zavod, Vodoprivredno preduzeće "Ibar Lepenac", “NewCo Feronikeli Complex d.o.o, KEDS , Sharrcem d.o.o, fabrika u Srbici (Skenderaj) treba stalno da se poboljša kako bi zadovoljili evropske standarde i preporuke.
   1. Podaci su administrativni i preuzete su od nadležnih institucija (pročitajte odgovor u 3.5).
   1. Kosovo (nacionalni nivo).
   1. Vremenske serije počinju od referentne godine 2015. na godišnjem nivou.
   1. Nije primenljivo.
   1. Jedinica koja se koristi za statistiku voda je u milionima m³.
   1. Razne statistike se uopšte predstavljena na godišnjem nivou.
   1. Statističke jedinice, fizička i pravna lica, bez obzira da li imaju pravni subjektivitet ili ne, dužne su da pruže kompletne, ažurirane i istinite informacije ASK-u i drugim proizvođačima zvanične statistike u odgovarajućoj formi, blagovremeno i besplatno utvrđene od strane proizvođača zvanične statistike, definisano u članu 2. Zakona br. 04 / L-036 O ZVANIČNOJ STATISTICI REPUBLIKE KOSOVO. Na evropskom nivou osnovni pravni akt je Uredba Saveta (ES) br. 577/98.
   1. Nije primenljivo.
   1. "Agencija će osigurati da pojedinačni podaci prikupljeni za statističke svrhe, bez obzira da li su prikupljeni od fizičkih ili pravnih lica, odnosno organa i organizacija javne uprave (u daljem tekstu:" ispitanici "), se obrađuju u strogo povjerljivi način i koriste se isključivo za statističke svrhe. Zakon 04 / L-036, čla 34. "Svi ispitanici su dužni, u skladu sa važećim zakonom, da sarađuju i pružaju Agenciji pravovremene i tačne statističke podatke, kao i da sarađuju sa Agencijom kako bi potvrdili tačnost prikupljenih podataka. Zakon 04 / L-036, član 21: http://ask.rks-gov.net/media/2025/zakon-o-sluzbenim-statistikama.pdf
   1. Pristup poverljivim podacima se dozvoljava samo osobama koje su zadužene za proizvodju zvanične statistike do tog nivoa do kojeg ovi podaci su neophodni za proizvodnju statistike. Član 37, Zakon br. 04 / L-036: http://ask.rks-gov.net/media/2025/zakon-o-sluzbenim-statistikama.pdf
   1. ASK objavljuje godišnji i napredni kalendar objavljivanja za sve publikacije za tekuću godinu. Kalendar je javno dostupan na sajtu ASK-a.
   1. http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/vesti/kalendar-objavljivanja.
   1. Opšta politika je da pre objavljivanja statistika na veb stranici Agencije za Statistiku Kosova, na raspolaganju je i obaveštenje za javnost, takođe na veb stranici, kako bi se informisali korisnike i medije.Svi korisnici imaju istovremeno pristup podacima.
   1. Distribucija podataka je godišnje.
   1. Obaveštenje za medije se objavljuju na mreži (on-line) u vreme diseminacije podataka.
   1. Publikacije ASK-a, tabele i materijali o obaveštenjima za javnost su uvek dostupne na tri jezika: albanskom, engleskom i srpskom jeziku.
   1. ASK ima na mreži (on-line) bazu podataka: http://askdata.rks-gov.net/PXWeb/pxweb/sr/askdata/
   1. Korisnici nemaju direktan pristup mikro-podacima, ali po zakonu istraživači i institucije mogu zatražiti pristup preko ASK-a.
   1. Podaci se objavljuju i u Statističkom Godišnjaku ASK-a: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/add-news/statisticki-godisnjak-republike-kosova-2017
   1. Kratko objašnjenje definicija, ključnih koncepata i metodoloških objašnjenja za korisnike predstavljeno je u publikaciji podataka “Statistika Vode na Kosovu 2015”: http://ask.rks-gov.net/media/3156/statistika-vode-2015.pdf
   1. ASK je posvećena osiguranju kvaliteta u proizvodnji zvanične statistike. Na osnovu Zakona o Zvaničnoj Statistici, Zakona 04 / L-036, ASK koristi statističke metode i procese u skladu sa međunarodno prihvaćenim naučnim principima i standardima i sprovodi stalne analize kako bi poboljšao kvalitet i dostavljanje ažurirane statistike. U obavljanju svojih dužnosti, ASK prati opšte principe upravljanja kvalitetom, u skladu sa Kodeksom Prakse Evropske Statistike. ASK je izradila Izjavu Kvaliteta koja je dostupna na veb stranici ASK-a: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/footer/planovi-i-izvjestaji. Dokumenat navodi jedanaest principa, mnogo u skladu sa principima KoP-a, kao što su profesionalna nezavisnost i statistička povjerljivost, na kojima se zasniva rad ASK-a.
   1. Nije dostupna.
   1. Tokom jula 2017. godine u Agenciji za Statistiku Kosova sproveden je proces procene Kosovskog Statističkog Sistema kroz pristup "Peer Review".
   1. Prema Anketi Zadovoljstva Korisnika koji je sproveden u 2014. godini, glavni zahtev je bio da se ima više pristupa u mikro podacima i zbirnim podacima u Excel datotekama.
   1. Jedan od ključnih elemenata za osiguranje kvaliteta statističkih podataka je merenje zadovoljstva korisnika. Anketa ima za cilj da prikupi sveobuhvatne informacije o potrebama i zahtevima korisnika za zvanične statističke podatake. Kroz ovu anketu korisnici statističkih podataka su izrazili svoje misli i mišljenja u u vezi sa statističkim pogledima, oni su pružili savete i sugestije u vezi sa njihovim potrebama za statistikom i kako poboljšati ove statističke podatke u budućnosti. Ovo istraživanje je sprovedeno tokom konferencije koja je održana sa korisnicima statističkih podataka, na kojoj je odgovorilo 11 korisnika. Upitnik je sadržao osam pitanja i uključivao je razne teme: korišćenje statističkih podataka, procenu ASK-a uopšte, procenu veb stranice ASK-a, procenu kvaliteta statističkih podataka itd. Detaljnije informacije o ovoj Anketi mogu se pronaći na veb stranici : http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/footer/planovi-i-izvjestaji.
   1. Nije dostupna.
   1. Nije dostupna.
   1. Nije dostupna.
   1. Nije dostupna.
   1. Referentna godina - od 1. januara 2015. do 31. decembra 2015. Vremenski rok – 31 mart 2016.
   1. Vremensko kašnjenje je 0.
   1. Statistika se odnosi na nacionalni nivo.
   1. Nema prekida vremenskih serija.
   1. Nije dostupna.
   1. Podaci se proveravaju pre nego što su završeni. Takođe se proveravaju veze između promenljivih i koherentnost u njihovim serijama. Podaci su koherentni u unutrašnjem aspektu.
   1. Prikupljanje podataka zavisi od institucija kada podaci su dostupni za ASK. Potrebna su nekoliko poseta relevantnim institucijama za prikupljanje podataka. Vreme provedeno u Instituciji je oko 1 sat tokom prve posete, 1 sat tokom druge posete, i 1 sat tokom poslednje posete, ostatak provedenog vremena je teško proceniti. Prikupljanje, logičku kontrolu, obradu, unos podataka obavlja jednog službenik ASK-a.
   1. ASK nema politike revizije.
   1. Nijedna revizija nije izvršena.
   1. Podaci prikupljeni su administrativni i prikupljaju se od raznih organa kao što su Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja, Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja, Regulatorna Kancelarija za Vodu na Kosovu, Hidrometeorološki Zavod, Vodoprivredno preduzeće "Ibar Lepenac", “NewCo Feronikeli Complex d.o.o, KEDS , Sharrcem d.o.o, fabrika u Srbici (Skenderaj) i Popisa Stanovništva 2011. Ubuduće podaci će se dobiti i iz upitnika.
   1. Prikupljanje podataka je godišnje.
   1. Za prikupljanje podataka koriste se kontakti sa odgovornim osobama koja imaju pristup podacima o vodama. Neki podaci se prikupljaju putem emajla i telefona.
   1. Pre distribucije podataka vrši se detaljna kontrola u vezi sa unutrašnjom koherentnošću podataka. Takođe, svake godine vrši se kontrola poadataka za prethodne godine, upoređujući i procjenjujući razvojne trendove, kretanja vremenskih serija i kontrolu kvaliteta podataka. Logička kontrola, kao i validacija podataka, vrši se na osnovu priručnika za statistiku voda na evropskom nivou u slučaju korišćenja novog izvora podataka (npr. Popis Poljoprivrede 2014).
   1. Nije dostupna.
   1. Sezonsko podešavanje i dalje se ne primenjuje.