Metadata

| |

Anketa o Obrađenom Otpadu

   1. Agencija za Statistiku Kosova -ASK
   1. Odjeljenje za Statistiku Poljoprivrede i Životne Sredine
   1. Haki Kurti
   1. Šef Divizije za Statistiku Životne Sredine
   1. Ul. “Zenel Salihu” br. 4. 10000 Priština, Kosovo
   1. haki.kurti@rks-gov.net
   1. + 381 38 200 31 120
   1. Broj faksa nije dostupan. Broj faksa je isti kao broj agencije uopšte:+381 38 235 033
   1. 20/11/2015
   1. 20/11/2015
   1. 22/11/2017
   1. Glavni cilj publikacije “Anketa Obrađenog Otpada 2016” je da se dobiju trajni statistički podaci o sektoru otpada na Kosovu. Cilj Ankete Obrađenog Otpada 2016.godine je da obezbedu statistički podaci o otpadu prema: inputu, outputu i odlaganju.
   1. NACE rev 2, sektori E38 i G46.7
   1. Sektor otpada.
   1. Obrada otpada obuhvata: obradu do konačnog odlaganja, uključujući pripremu pre obrade ili konačnog odlaganja. Obrada takođe uključuje fizičku, hemijsku, biološku ili termičku obradu, uključujući sortiranje koja menja karakteristike otpada u cilju smanjivanja količine, i olakšavanja obrade ili recikliranja otpada
   1. Poslovanja,
   1. Poslovanja prema NACE Rev2., sektori E38 i G46.7.
   1. Kosovo (nacionalni nivo).
   1. Vremenske serije dostupne su iz referentne 2005. godine.
   1. Nije primenljivo.
   1. Pokazatelji su prikazani u tonama (t), kilogramima (kg) i procentima (%).
   1. Referentni period je mesečno i godišnje.
   1. Statističke jedinice, fizička i pravna lica, bez obzira da li imaju pravni subjektivitet ili ne, dužne su da pruže kompletne, ažurirane i istinite informacije ASK-u i drugim proizvođačima zvanične statistike u odgovarajućoj formi, blagovremeno i besplatno utvrđene od strane proizvođača zvanične statistike, definisano u članu 2. Zakona br. 04 / L-036 O ZVANIČNOJ STATISTICI REPUBLIKE KOSOVO. Na evropskom nivou osnovni pravni akt je Uredba Saveta (ES) br. 577/98. Primenjena metodologjia za sprovođenje ankete je u skladu sa uredbama i preporukama EU-a, uključujući i Zakon o Otpadu na Kosovu 2005/02/-L-30 i 2011/04-L-060.
   1. Nije primenljiva
   1. "Agencija će osigurati da pojedinačni podaci prikupljeni za statističke svrhe, bez obzira da li su prikupljeni od fizičkih ili pravnih lica, odnosno organa i organizacija javne uprave (u daljem tekstu:" ispitanici "), se obrađuju u strogo povjerljivi način i koriste se isključivo za statističke svrhe. Zakon 04 / L-036, čla 34. "Svi ispitanici su dužni, u skladu sa važećim zakonom, da sarađuju i pružaju Agenciji pravovremene i tačne statističke podatke, kao i da sarađuju sa Agencijom kako bi potvrdili tačnost prikupljenih podataka. Zakon 04 / L-036, član 21: http://ask.rks-gov.net/media/2025/zakon-o-sluzbenim-statistikama.pdf
   1. Pristup poverljivim podacima se dozvoljava samo osobama koje su zadužene za proizvodju zvanične statistike do tog nivoa do kojeg ovi podaci su neophodni za proizvodnju statistike. Član 37, Zakon br. 04 / L-036: http://ask.rks-gov.net/media/2025/zakon-o-sluzbenim-statistikama.pdf
   1. ASK objavljuje godišnji i napredni kalendar objavljivanja za sve publikacije za tekuću godinu. Kalendar je javno dostupan na sajtu ASK-a.
   1. http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/vesti/kalendar-objavljivanja.
   1. Opšta politika je da pre objavljivanja statistika na veb stranici Agencije za Statistiku Kosova, na raspolaganju je i obaveštenje za javnost, takođe na veb stranici, kako bi se informisali korisnike i medije.Svi korisnici imaju istovremeno pristup podacima.
   1. Obaveštenje za medije se objavljuju na mreži (on-line) u vreme diseminacije podataka.
   1. Publikacije ASK-a, tabele i materijali o obaveštenjima za javnost su uvek dostupne na tri jezika: albanskom, engleskom i srpskom jeziku. http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/poljoprivreda/otpad
   1. ASK ima na mreži (on-line) bazu podataka: http://askdata.rks-gov.net/PXWeb/pxweb/sr/askdata/
   1. Korisnici nemaju direktan pristup mikro-podacima, ali po zakonu istraživači i institucije mogu zatražiti pristup preko ASK-a.
   1. Podaci su publikovani i u Statističkom Godišnjaku ASK-a:: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/add-news/statisticki-godisnjak-republike-kosova-2017
   1. Kratko objašnjenje definicija, ključnih koncepata i metodoloških objašnjenja za korisnike predstavljeno je u publikaciji podataka: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/poljoprivreda/otpad
   1. ASK je posvećena osiguranju kvaliteta u proizvodnji zvanične statistike. Na osnovu Zakona o Zvaničnoj Statistici, Zakona 04 / L-036, ASK koristi statističke metode i procese u skladu sa međunarodno prihvaćenim naučnim principima i standardima i sprovodi stalne analize kako bi poboljšao kvalitet i dostavljanje ažurirane statistike. U obavljanju svojih dužnosti, ASK prati opšte principe upravljanja kvalitetom, u skladu sa Kodeksom Prakse Evropske Statistike. ASK je izradila Izjavu Kvaliteta koja je dostupna na veb stranici ASK-a: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/footer/planovi-i-izvjestaji. Dokumenat navodi jedanaest principa, mnogo u skladu sa principima KoP-a, kao što su profesionalna nezavisnost i statistička povjerljivost, na kojima se zasniva rad ASK-a.
   1. Nije dostupna.
   1. Tokom jula 2017. godine u Agenciji za Statistiku Kosova sproveden je proces procene Kosovskog Statističkog Sistema kroz pristup "Peer Review".
   1. Glavni cilj je pružanje osnovnih podataka potrebnih za izradu politika na nacionalnom nivou o upravljanju otpadom.
   1. Jedan od ključnih elemenata za osiguranje kvaliteta statističkih podataka je merenje zadovoljstva korisnika. Anketa ima za cilj da prikupi sveobuhvatne informacije o potrebama i zahtevima korisnika za zvanične statističke podatake. Kroz ovu anketu korisnici statističkih podataka su izrazili svoje misli i mišljenja u u vezi sa statističkim pogledima, oni su pružili savete i sugestije u vezi sa njihovim potrebama za statistikom i kako poboljšati ove statističke podatke u budućnosti. Ovo istraživanje je sprovedeno tokom konferencije koja je održana sa korisnicima statističkih podataka, na kojoj je odgovorilo 11 korisnika. Upitnik je sadržao osam pitanja i uključivao je razne teme: korišćenje statističkih podataka, procenu ASK-a uopšte, procenu veb stranice ASK-a, procenu kvaliteta statističkih podataka itd. Detaljnije informacije o ovoj Anketi mogu se pronaći na veb stranici : http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/footer/planovi-i-izvjestaji.
   1. Nije dostupna
   1. Nije dostupna
   1. Nije primenljiva
   1. Nije dostupna
   1. Iz prikupljanja podataka koja obuhvata referentni period (od 01. januara do 31. decembra 2016. godine), distribucija konačnih podataka za 2016 godinu je 11 meseci (N + 11).
   1. Vremensko kašnjenje je 0.
   1. Statistika su uporediva između geografskih područja.
   1. Nema prekida vremenskih serija.
   1. Nije dostupna.
   1. Podaci se proveravaju pre nego što su završeni. Takođe se proveravaju veze između promenljivih i koherentnost u njihovim serijama. Podaci su koherentni u unutrašnjem aspektu.
   1. Nisu dostupni.
   1. ASK nema politike revizije.
   1. Nije dostupna.
   1. Uzorak je dobijen iz Statističkog Poslovnog Registra Veličina uzorka je 62 preduzeća.
   1. Prikupljanje podataka je godišnje.
   1. Prikupljanje podataka vrši se preko regionalnih kancelarija putem upitnika i direktnog intervjua.
   1. Podaci se proveravaju i dopunjavaju se ako nemamo odgovor na modalitete upitnika. Po završetku dopunjavanja nastavlja se sa logičkom kontrolom u kancelariji a pre nego što se podaci unesu. Provera podataka nakon unosa podataka, čišćenja baze podataka, analize, tabeliranje i objavljivanja podataka.
   1. Nije dostupna.
   1. Nije dostupna.