Metadata

| |

Anketa Industrijskog Otpada

   1. Agencija za Statistiku Kosova -ASK
   1. Odjeljenje za Statistiku Poljoprivrede i Životne Sredine
   1. Flutura Shosholli
   1. Viša Službenica za Statistiku Životne Sredine
   1. Ul. “Zenel Salihu” br. 4. 10000 Priština, Kosovo
   1. flutura.shosholli@rks-gov.net
   1. + 381 38 200 31 143
   1. Broj faksa nije dostupan. Broj faksa je isti kao broj agencije uopšte:+381 38 235 033
   1. 20/11/2015
   1. 20/11/2015
   1. 22/11/2017
   1. Cilj ” Anketa Industrijskog Otpada 2015” je da obezbedi statističke podatke o generisanom otpadu iz sektora industrije na Kosovu.
   1. NACE rev.2 – obuhvata industrijske sektore C, D, E, F, G-U
   1. Sektor otpada.
   1. Industrijski otpad: otpad generisan od sektora industrije. Opasan otpad: otpad koji je štetan i opasan za društvo, koji predstavlja veliku opasnost po zdravlje judi ili životnu sredinu, ako se ne upravlja njime na adekvatan nacin. Opasni otpaci su zapaljivi, korozivni, reaktivni Anketa Industrijskog Otpada 2015 6 ili toksicni. Opasni otpaci su otpaci koji imaju najmanje jednu od dole navedenih karakteristika: eksplozivni, oksidant, zapaljiv, iritantan, loš, toksicki, kancerogeni, korozivi, zarazni, teratogerik, mutagen, prenosni, otrovni gasovi u kontaktu sa vodom, vazduhom ili kiselinom, mogu da proizvode druge opasne ekotoksicne substance.
   1. Izveštajne jedinice su sve kompanije koje imaju 10 i više radnika.
   1. Kompanije koje su obuhvačene su u skladu sa klasifikacijom NACE Rev.2 u dole navedenim sektorima aktivnosti: B- Vađenje ruda i kamena, C- Proizvodnja, D-Snabdevanje elektricnom energijom, gasom i parom i Klimatizacija, E-Snabdevanje vodom, kanalizacija i upravljanje otpadom i aktivnosti revitalizacije zemlje, F-Građevinarstvo, G-U – Sektori Usluga.
   1. Kosovo (nacionalni nivor).
   1. Vremenske serije dostupne su iz referentne 2010. godine.
   1. Nije primenljivo.
   1. Pokazatelji su prikazani u tonama (t) i procentima (%).
   1. Referentni period je godišnji.
   1. Statističke jedinice, fizička i pravna lica, bez obzira da li imaju pravni subjektivitet ili ne, dužne su da pruže kompletne, ažurirane i istinite informacije ASK-u i drugim proizvođačima zvanične statistike u odgovarajućoj formi, blagovremeno i besplatno utvrđene od strane proizvođača zvanične statistike, definisano u članu 2. Zakona br. 04 / L-036 O ZVANIČNOJ STATISTICI REPUBLIKE KOSOVO. Na evropskom nivou osnovni pravni akt je Uredba Saveta (ES) br. 577/98.
   1. Nije primenljiva
   1. "Agencija će osigurati da pojedinačni podaci prikupljeni za statističke svrhe, bez obzira da li su prikupljeni od fizičkih ili pravnih lica, odnosno organa i organizacija javne uprave (u daljem tekstu:" ispitanici "), se obrađuju u strogo povjerljivi način i koriste se isključivo za statističke svrhe. Zakon 04 / L-036, čla 34. "Svi ispitanici su dužni, u skladu sa važećim zakonom, da sarađuju i pružaju Agenciji pravovremene i tačne statističke podatke, kao i da sarađuju sa Agencijom kako bi potvrdili tačnost prikupljenih podataka. Zakon 04 / L-036, član 21: http://ask.rks-gov.net/media/2025/zakon-o-sluzbenim-statistikama.pdf
   1. Pristup poverljivim podacima se dozvoljava samo osobama koje su zadužene za proizvodju zvanične statistike do tog nivoa do kojeg ovi podaci su neophodni za proizvodnju statistike. Član 37, Zakon br. 04 / L-036: http://ask.rks-gov.net/media/2025/zakon-o-sluzbenim-statistikama.pdf
   1. ASK objavljuje godišnji i napredni kalendar objavljivanja za sve publikacije za tekuću godinu. Kalendar je javno dostupan na sajtu ASK-a.
   1. http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/vesti/kalendar-objavljivanja.
   1. Opšta politika je da pre objavljivanja statistika na veb stranici Agencije za Statistiku Kosova, na raspolaganju je i obaveštenje za javnost, takođe na veb stranici, kako bi se informisali korisnike i medije.Svi korisnici imaju istovremeno pristup podacima.
   1. Distribucija podataka je godišnje.
   1. Obaveštenje za medije se objavljuju na mreži (on-line) u vreme diseminacije podataka.
   1. Publikacije ASK-a, tabele i materijali o obaveštenjima za javnost su uvek dostupne na tri jezika: albanskom, engleskom i srpskom jeziku. http://ask.rks-gov.net/media/2819/anketa-industrijskog-otpada-2015.pdf
   1. ASK ima na mreži (on-line) bazu podataka: http://askdata.rks-gov.net/PXWeb/pxweb/sr/askdata/
   1. Korisnici nemaju direktan pristup mikro-podacima, ali po zakonu istraživači i institucije mogu zatražiti pristup preko ASK-a.
   1. Podaci o statistikama su publikovani i u Statističkom Godišnjaku ASK-a: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/add-news/statisticki-godisnjak-republike-kosova-2017
   1. Kratko objašnjenje definicija, ključnih koncepata i metodoloških objašnjenja za korisnike predstavljeno je u publikaciji podataka http://ask.rks-gov.net/media/2819/anketa-industrijskog-otpada-2015.pdf
   1. ASK je posvećena osiguranju kvaliteta u proizvodnji zvanične statistike. Na osnovu Zakona o Zvaničnoj Statistici, Zakona 04 / L-036, ASK koristi statističke metode i procese u skladu sa međunarodno prihvaćenim naučnim principima i standardima i sprovodi stalne analize kako bi poboljšao kvalitet i dostavljanje ažurirane statistike. U obavljanju svojih dužnosti, ASK prati opšte principe upravljanja kvalitetom, u skladu sa Kodeksom Prakse Evropske Statistike. ASK je izradila Izjavu Kvaliteta koja je dostupna na veb stranici ASK-a: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/footer/planovi-i-izvjestaji. Dokumenat navodi jedanaest principa, mnogo u skladu sa principima KoP-a, kao što su profesionalna nezavisnost i statistička povjerljivost, na kojima se zasniva rad ASK-a.
   1. Nije dostupna.
   1. Tokom jula 2017. godine u Agenciji za Statistiku Kosova sproveden je proces procene Kosovskog Statističkog Sistema kroz pristup "Peer Review".
   1. Glavni cilj je pružanje osnovnih podataka potrebnih za izradu politika na nacionalnom nivou o upravljanju industrijskog otpada.
   1. Jedan od ključnih elemenata za osiguranje kvaliteta statističkih podataka je merenje zadovoljstva korisnika. Anketa ima za cilj da prikupi sveobuhvatne informacije o potrebama i zahtevima korisnika za zvanične statističke podatake. Kroz ovu anketu korisnici statističkih podataka su izrazili svoje misli i mišljenja u u vezi sa statističkim pogledima, oni su pružili savete i sugestije u vezi sa njihovim potrebama za statistikom i kako poboljšati ove statističke podatke u budućnosti. Ovo istraživanje je sprovedeno tokom konferencije koja je održana sa korisnicima statističkih podataka, na kojoj je odgovorilo 11 korisnika. Upitnik je sadržao osam pitanja i uključivao je razne teme: korišćenje statističkih podataka, procenu ASK-a uopšte, procenu veb stranice ASK-a, procenu kvaliteta statističkih podataka itd. Detaljnije informacije o ovoj Anketi mogu se pronaći na veb stranici : http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/footer/planovi-i-izvjestaji.
   1. Nije dostupna
   1. Nije dostupna
   1. Nije dostupna
   1. Stopa neodgovora je bila 25%
   1. Iz prikupljanja podataka koja obuhvata referentni period (od 01. januara do 31. decembra 2015. godine), distribucija konačnih podataka za 2015 godinu je 11 meseci (N + 11).
   1. Vremensko kašnjenje je 0.
   1. Statistika su uporediva između geografskih područja.
   1. Nema prekida vremenskih serija.
   1. Nije dostupna.
   1. Podaci se proveravaju pre nego što su završeni. Takođe se proveravaju veze između promenljivih i koherentnost u njihovim serijama. Podaci su koherentni u unutrašnjem aspektu.
   1. Nisu dostupni.
   1. ASK nema politike revizije.
   1. Nije dostupna.
   1. Uzorak je dobijen iz Statističkog Poslovnog Registra Veličina uzorka je 865 preduzeća.
   1. Prikupljanje podataka je godišnje.
   1. Prikupljanje podataka vrši se preko regionalnih kancelarija putem upitnika i direktnog intervjua.
   1. Podaci se proveravaju i dopunjavaju se ako nemamo odgovor na modalitete upitnika. Po završetku dopunjavanja nastavlja se sa logičkom kontrolom u kancelariji a pre nego što se podaci unesu. Provera podataka nakon unosa podataka, čišćenja baze podataka, analize, tabeliranje i objavljivanja podataka.
   1. Nije dostupna.
   1. Nije dostupna.