/media/4077/capi.jpg?anchor=center&mode=crop&width=750&height=448&rnd=131723392650000000

Metoda inovative (CAPI) e grumbullimit të të dhënave në formë digjitale, Anketa mbi të Ardhurat dhe Kushtet e Jetesës (SILC)

01/06/2018