/media/4061/02.png?anchor=center&mode=crop&width=750&height=448&rnd=131717393890000000

Ligjëratë me studentë të Universitetit të Prishtinës/Fakulteti Ekonomik “Rëndësia dhe shfrytëzimi i Statistikave Zyrtare”

24/05/2018