Metadata

| |

Anketa o Budžetu Domaćinstava (ABD)

   1. Agencija za Statistiku Kosova -ASK
   1. Odeljenje za Socijalnu Statistiku – Sektor za Socijalnu Statistiku
   1. Emina Deliu
   1. Viša Službenica Sektora Životnog Standarda
   1. Ul. “Zenel Salihu” br. 4. 10000 Priština, Kosovo
   1. emina.deliu@rks-gov.net
   1. + 381 38 200 31 151
   1. Broj faksa nije dostupan. Broj faksa je isti kao broj agencije uopšte:+381 38 235 033
   1. 20/11/2015
   1. 20/11/2015
   1. 23/11/2017
   1. Glavni ciljevi ABD-a su na prvom mestu pružanje osnovnih podataka potrebne za izradu politika na nacionalnom nivou i za različite sektore. Drugo, anketa će olakšati određivanje potreba ili stvaranje ciljeva koji se mogu identifikovati na sledeći način: • Dobijanje podataka potrebnih za procenu težina koja se koriste za izračunavanje indeksa potrošačkih cena(IPC) • Podaci koji su korišćeni kao ulazni(input) za merenje privatne potrošnje domaćinstva u Nacionalnim Računima (NR). • Podaci za analizu socijalne pomoći i siromaštva na nivou zemlje u određenom vremenskom periodu. Glavne karakteristike određenih podataka su: - Troškovi potrošnje - Prihodi - Stanovanje
   1. ABD prikuplja informacije o potrosačkim troškovima na osnovu Klasifikacija individualne potrošačke prema nameni (COICOP - 5-cifreni nivo), Međunarodne Standardne Klasifikacije Zanimanja (ISCO 88), Evropska klasifikacija ekonomskih aktivnosti (NACE Rev.2) i Međunarodni Sistem Klasifikacije Obrazovanja (ISCED 97).
   1. Statistika pokriva sektor domaćinstva prema troškovima za potrošnju, prihodima i uslovima života, sektoru Cena (za izračunavanje potrošnje indeksa cena - IPC), sektor Nacionalnih Računa (kao input za merenje privatne potrošnje domaćinstava u nacionalne račune N.R).
   1. Pružanje podatke o potrošnji domaćinstava, troškovima, uslovima života, prihodima i siromaštvu. Potrošnja - potrošnja poljoprivredne robe od sopstvenih proizvoda i poklona. Troškovi - kupljeni proizvodi (za hranu, pića, odeću, tekstil, transport, restorane, knjige, obrazovanje, stanovanje, zdravlje, rekreacija. Uslovi života - stanovanje, pristupačnost. Prihodi - iz javnog i privatnog sektora, dnevnice, socijalna davanja, penzije, samozapošljavanje, doznake, pokloni. Siromaštvo - Apsolutno Siromaštvo i Hrane. Podaci prikupljeni putem ABD-a takođe pružaju informacije o životnom standardu, veličini i sastavu ukupne potrošnje i rashodima domaćinstava i njihovim socio-ekonomskim karakteristikama.
   1. Domaćinstva i članovi domaćinstva.
   1. Ciljna populacija sastoji se od svih osoba koja žive u privatnim domaćinstvima. Osobe koje žive u kolektivnim domaćinstvima i u institucijama uopšte isključene su iz ciljne populacije. Uslovi za uzimanje u obzir uobičajene rezidentne populacije u poslednjih 12 meseci na Kosovu.
   1. Kosovo (nacionalni nivo).
   1. Vremenske serije dostupne su od referentne 2002. godine pa do 2011.godine na godišnjem nivou, Anketa je počela sa referentnom godinom jun 2002-maj 2003.
   1. Nije primenljivo.
   1. Neki pokazatelji su prijavljeni kao stope. Neke su prijavljene u drugim jedinicama (npr. brojevi, monetarne jedinice itd). Prihodi - znači po osobi u evrima. Troškovi i potrošnja domaćinstva prikazani su u evrima.
   1. Razne statistike su uopšteno prikazane na godišnjem nivou.
   1. Statističke jedinice, fizička i pravna lica, bez obzira da li imaju pravni subjektivitet ili ne, dužne su da pruže kompletne, ažurirane i istinite informacije ASK-u i drugim proizvođačima zvanične statistike u odgovarajućoj formi, blagovremeno i besplatno utvrđene od strane proizvođača zvanične statistike, definisano u članu 2. Zakona br. 04 / L-036 O ZVANIČNOJ STATISTICI REPUBLIKE KOSOVO. Na evropskom nivou osnovni pravni akt je Uredba Saveta (ES) br. 577/98.
   1. Nije primenljivo.
   1. "Agencija će osigurati da pojedinačni podaci prikupljeni za statističke svrhe, bez obzira da li su prikupljeni od fizičkih ili pravnih lica, odnosno organa i organizacija javne uprave (u daljem tekstu:" ispitanici "), se obrađuju u strogo povjerljivi način i koriste se isključivo za statističke svrhe. Zakon 04 / L-036, čla 34. "Svi ispitanici su dužni, u skladu sa važećim zakonom, da sarađuju i pružaju Agenciji pravovremene i tačne statističke podatke, kao i da sarađuju sa Agencijom kako bi potvrdili tačnost prikupljenih podataka. Zakon 04 / L-036, član 21: http://ask.rks-gov.net/media/2025/zakon-o-sluzbenim-statistikama.pdf
   1. Pristup poverljivim podacima se dozvoljava samo osobama koje su zadužene za proizvodju zvanične statistike do tog nivoa do kojeg ovi podaci su neophodni za proizvodnju statistike. Član 37, Zakon br. 04 / L-036: http://ask.rks-gov.net/media/2025/zakon-o-sluzbenim-statistikama.pdf
   1. ASK objavljuje godišnji i napredni kalendar objavljivanja za sve publikacije za tekuću godinu. Kalendar je javno dostupan na sajtu ASK-a.
   1. http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/vesti/kalendar-objavljivanja.
   1. Opšta politika je da pre objavljivanja statistika na veb stranici Agencije za Statistiku Kosova, na raspolaganju je i obaveštenje za javnost, takođe na veb stranici, kako bi se informisali korisnike i medije.Svi korisnici imaju istovremeno pristup podacima.
   1. Distribucija podataka je godišnje.
   1. Obaveštenje za medije se objavljuju na mreži (on-line) u vreme diseminacije podataka.
   1. Publikacije ASK-a, tabele i materijali o obaveštenjima za javnost su uvek dostupne na tri jezika: albanskom, engleskom i srpskom jeziku.
   1. ASK ima na mreži (on-line) bazu podataka: http://askdata.rks-gov.net/PXWeb/pxweb/sr/askdata/
   1. Korisnici nemaju direktan pristup mikro-podacima, ali po zakonu istraživači i institucije mogu zatražiti pristup preko ASK-a.
   1. Podaci objavljuju se i u Statističkom Godišnjaku ASK-a: http://ask.rks-gov.net/sq/agjencia-e-statistikave-te-kosoves/add-news/vjetari-statistikor-i-republikes-se-kosoves-per-vitin-2016
   1. Kratko objašnjenje o definicijama, ključnim konceptima i metodološka objašnjenja za korisnike je prikazana u publikaciji podataka: http://ask.rks-gov.net/media/3473/abef-2016-serb.pdf dhe ne publikimin: http://ask.rks-gov.net/media/3188/statistika-siromastvo-2012-2015.pdf
   1. ASK je posvećena osiguranju kvaliteta u proizvodnji zvanične statistike. Na osnovu Zakona o Zvaničnoj Statistici, Zakona 04 / L-036, ASK koristi statističke metode i procese u skladu sa međunarodno prihvaćenim naučnim principima i standardima i sprovodi stalne analize kako bi poboljšao kvalitet i dostavljanje ažurirane statistike. U obavljanju svojih dužnosti, ASK prati opšte principe upravljanja kvalitetom, u skladu sa Kodeksom Prakse Evropske Statistike. ASK je izradila Izjavu Kvaliteta koja je dostupna na veb stranici ASK-a: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/footer/planovi-i-izvjestaji. Dokumenat navodi jedanaest principa, mnogo u skladu sa principima KoP-a, kao što su profesionalna nezavisnost i statistička povjerljivost, na kojima se zasniva rad ASK-a.
   1. Nije dostupna.
   1. Tokom jula 2017. godine u Agenciji za Statistiku Kosova sproveden je proces procene Kosovskog Statističkog Sistema kroz pristup "Peer Review".
   1. Glavni ciljevi ABD-a su prvenstveno da obezbedi osnovne podatke potrebne za izradu politika na nacionalnom nivou (Ministarstvo rada i socijalne zaštite, Vlada, Ministarstvo obrazovanja, Univerziteti, studenti magistarskih i doktorskih studija). Drugo, istraživanje će olakšati identifikaciju potreba ili stvaranje ciljeva koji se mogu identifikovati na sledeći način: • Dobijanje podataka potrebnih za procenu težina koja se koriste za izračunavanje indeksa potrošačkih cena(IPC) • Podaci koji su korišćeni kao ulazni(input) za merenje privatne potrošnje domačinstva u Nacionalnim Računima (NR) • Podaci za analizu socijalne pomoći i siromaštva na nivou zemlje u određenom vremenskom periodu.
   1. Jedan od ključnih elemenata za osiguranje kvaliteta statističkih podataka je merenje zadovoljstva korisnika. Anketa ima za cilj da prikupi sveobuhvatne informacije o potrebama i zahtevima korisnika za zvanične statističke podatake. Kroz ovu anketu korisnici statističkih podataka su izrazili svoje misli i mišljenja u u vezi sa statističkim pogledima, oni su pružili savete i sugestije u vezi sa njihovim potrebama za statistikom i kako poboljšati ove statističke podatke u budućnosti. Ovo istraživanje je sprovedeno tokom konferencije koja je održana sa korisnicima statističkih podataka, na kojoj je odgovorilo 11 korisnika. Upitnik je sadržao osam pitanja i uključivao je razne teme: korišćenje statističkih podataka, procenu ASK-a uopšte, procenu veb stranice ASK-a, procenu kvaliteta statističkih podataka itd. Detaljnije informacije o ovoj Anketi mogu se pronaći na veb stranici : http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/footer/planovi-i-izvjestaji.
   1. Nije dostupna.
   1. Nije dostupna.
   1. Uzorak- je uzorak zasnovan na verovatnoću. Korišćena metoda je bila PPS (verovatnoća proporcionalna veličini). Referentna godina je 2015. U principu, procene na nacionalnom nivou mogu se očekivati da imaju granice pouzdanosti od oko 2-3% ( procene) ispod i iznad procenjene vrednosti. Godišnja potrošnja domaćinstava u € je od 7,357 do 7,721.
   1. Nije dostupna.
   1. Referentna godina - od 1. januara 2015. do 31. decembra 2016. Vremenski rok - 12.jun 2016.
   1. Kašnjenje u vremenu je 0.
   1. Statistika se odnosi na nacionalni nivo.
   1. Nema prekida vremenskih serija.
   1. Godišnji podaci ABD-a se koriste za strukturu težine za PC, u sektoru Nacionalnih računa za izračunavanje Bruto Domaćeg Proizvoda (BDP) (BDP prema rashodnom pristupu). ABD prati sve promene u klasifikacijama i definicijama u ovim statističkim oblastima.
   1. Podaci se proveravaju pre nego što se završe. Takođe se proveravaju veze između promenljivih i koherentnost u njihovim serijama. Podaci, interno su dosledni.
   1. Podaci se zasnivaju na anketu. Okvir uzorka zasnovan je na podacima i kartografiju iz Popisa Stanovništva 2011.godine. U cilju prebrojavanja popisa, Kosovo je podeljena na popisne oblasti (popisne krugove PK), koja su relativno mali operativni segmenti za popisivanje tokom popisa. Na niou Kosova su bili ukupno 4626 PK-a, koji su korišćeni kao primarna jedinica uzorka (PJU) odabrana u prvoj fazi uzorkovanja za ABD.Za ABD 2015.godine je bilo ukupno 300 PK-ova. U drugoj fazi u svakom uzorku PK-a odabrana su 8 domaćinstava, za ukupnu veličinu uzorka od 2400 domaćinstava godišnje. Anketa Budžeta je stratifikovana u 7 regiona i u urbano / ruralno).
   1. ASK-u nema politike revizije
   1. Nijedna revizija nije izvršena.
   1. Podaci se zasnivaju na slučajevima smrti prijavljenim putem upitnika iz kancelarija za civilno stanje.
   1. Prikupljanje podataka je mesečno.
   1. Za prikupljanje podataka je korišćen lični intervju putem papira i olovke(PAPI, ili IPAL). Upitnici su: uglavnom za domaćinstva i Dnevnik za hranu, pića i robu. Referentni periodi su navedeni u nastavku: Dnevnik za hranu i piće - 2 sedmice, Ne-prehrambena - za 3 meseca, Trajnih roba - za 12 meseci, Primljeni pokloni - za 1 mesec, Prihodi - za 12 meseci, Poljoprivreda (prodata i proizvedena roba i troškovi) - za 1 mesec.
   1. Kontrolirano ponovno kontaktiranjem domaćinstava na terenu. Nakon završetka intervjua, logička kontrola se nastavlja u kancelariji pre nego što se podaci unesu. Kontrola podataka nakon unošenja podataka, upoređivanje podataka na agregiranom nivou za poslednje tri godine, izračunavanje stope odgovora.
   1. Nije dostupna.
   1. Sezonsko podešavanje i dalje se ne primenjuje.