Metadata

| |

Statistika o Uzrocima Smrti

   1. Agencija za Statistiku Kosova -ASK.
   1. Odeljenje za Socijalnu Statistiku – Divizija za Statistiku Stanovništva, sektor Stanovništva.
   1. Sanije Uka
   1. Viša Službenica za Statistiku Stanovništva
   1. Ul. “Zenel Salihu” br. 4. 10000 Priština, Kosovo
   1. sanije.uka@rks-gov.net
   1. + 381 38 200 31 145
   1. Broj faksa nije dostupan. Broj faksa je isti kao broj agencije uopšte:+381 38 235 033.
   1. 20/11/2015
   1. 20/11/2015
   1. 23/11/2017
   1. Glavni ciljevi izveštaja o Uzrocima Smrti su, prvensrveno, pružanje osnovnih podataka potrebnih za izradu politika na nacionalnom i nivou i raznim sektorima. Obrada podataka o uzrocima smrti pruža široke mogućnosti za medicinske analize u oblastima na kojima je njihov interes usmeren.
   1. Podaci se prikupljaju putem Upitnika o umrlima DEM-2, koji sadrži deo “ Lekarka potvrda o smrti”, pitanje- uzrok smrti, gde medicinsko osoblje unese tačno bolest, traumu ili bolest koja je uzrokovala smrt. Podaci se obrađuju i tabeliraju prema Međunarodnoj Klasifikaciji Bolesti, treća revizija (MKB-10), koja od strane SZO se procenjuje kao najnovija analitičko kodiranje koju danas primenjuju razvijene zemlje.
   1. Statistika obuhvataju prijavljene smrtne slučajeve prema uzrocima smrti, prethodni uzroci koji podrazumevaju bolesti ili traume koji pomažu u razvoju bolesti, koja uzrokuje smrt i kada je to nesreča, okolnosti nesreće ili nasilja koja su izazvala smrtonosnu traumu, druge važne situacije koje bi mogle da izazovu smrt, ali su povezane sa glavnim uzrokom smrti.
   1. Smrt podrazumeva trajno nestajanje svih znakova života u bilo kom trenutku nakon živog rođenja (prekid vitalnih funkcija bez reanimacije). Ova definicija ne uključuje fetalnu smrt. Perinatalna smrt –Je smrt živorođenog deteta koje se desi tokom prvih šest dana života nakon rađanja (168 časova). Neonatalna smrt –Je smrt živog rođenog deteta koje se desi nakon prvih sedam dana života nakon rođenja (više od 168 časova ali pre nego što napuni 28 dana od rođenja). Postneonatalna smrt –Je smrt živog rođenog deteta koje se desi nakon prvih 27 dana života nakon rođenja (ali pre nego što napuni 1 godinu nakon rođenja). Smrt majke- je smrt žene za vreme trudnoće ili u roku od 42 dana nakon njenog završetka iz bilo kog određenog razloga ili pogoršenja zbog trudnoće ili od pružene pomoći o trudnoći, isključujući slučajne ili neočekivane smrti. Smrtnost predstavlja smrt kao sastavni deo promene stanovništva koja se desi svakom članu stanovništva. Koeficijent smrtnosti prema uzroku smrti izračunava se prema smrti na 100 hiljada stanovnika, jer je zbog mnogih uzroka smrti, stopa pojave vrlo mala. Udeo smrtnih slučajeva iz određene grupe uzroka izražava se kao procenat smrtnih slučajeva koji se dešavaju u toj grupi u odnosu na njihovom ukupnom broju. Koeficijent smrtnosti novorođenčadi je broj smrti dece mlađe od 1 godine u 1000 živorođenih u određenoj datoj godini. Koeficijent smrtnosti majki je broj žena koje umiru zbog trudnoće u datoj godini na 100 hiljada živorođenih te godine.
   1. Umrli.
   1. Ciljna populacija sastoji se od svih osoba koje žive u privatnim domaćinstvima. Osobe koje žive u kolektivnim domaćinstvima i u institucijama uopšte, su isključene iz ciljne populacije. Uslovi za uzimanje u obzir uobičajenu rezidentnu populaciju - prebivalište osobe na Kosovu u poslednjih 12 meseci.
   1. Kosovo (nacionalni nivo).
   1. Vremenske serije dostupne su iz referentne 2006 godine svake dve godine. Počele su u referentnim periodom 2006/2007, 2008/2009, 2010/2011, 2012/2013, obrađuju se za 2014/2015.
   1. Nije primenljivo.
   1. Pokazatelji su prijavljeni na 100.000 stanovnika (npr. Umrli na Kosovu, prema klasifikaciji grupe bolesti i učešću u 100.000 stanovnika itd.) Tabelarna registracija 65 uzroka smrti na Kosovu, "Evropska kratka lista" Umrli na Kosovu prema starosnim grupama i grupama bolesti.
   1. Razne statistike su uopšte prikazane na svake dve godine.
   1. Statističke jedinice, fizička i pravna lica, bez obzira da li imaju pravni subjektivitet ili ne, dužne su da pruže kompletne, ažurirane i istinite informacije ASK-u i drugim proizvođačima zvanične statistike u odgovarajućoj formi, blagovremeno i besplatno utvrđene od strane proizvođača zvanične statistike, definisano u članu 2. Zakona br. 04 / L-036 O ZVANIČNOJ STATISTICI REPUBLIKE KOSOVO. Na evropskom nivou osnovni pravni akt je Uredba Saveta (ES) br. 577/98.
   1. Nije primenljivo.
   1. "Agencija će osigurati da pojedinačni podaci prikupljeni za statističke svrhe, bez obzira da li su prikupljeni od fizičkih ili pravnih lica, odnosno organa i organizacija javne uprave (u daljem tekstu:" ispitanici "), se obrađuju u strogo povjerljivi način i koriste se isključivo za statističke svrhe. Zakon 04 / L-036, čla 34. "Svi ispitanici su dužni, u skladu sa važećim zakonom, da sarađuju i pružaju Agenciji pravovremene i tačne statističke podatke, kao i da sarađuju sa Agencijom kako bi potvrdili tačnost prikupljenih podataka. Zakon 04 / L-036, član 21: http://ask.rks-gov.net/media/2025/zakon-o-sluzbenim-statistikama.pdf
   1. Pristup poverljivim podacima se dozvoljava samo osobama koje su zadužene za proizvodju zvanične statistike do tog nivoa do kojeg ovi podaci su neophodni za proizvodnju statistike. Član 37, Zakon br. 04 / L-036: http://ask.rks-gov.net/media/2025/zakon-o-sluzbenim-statistikama.pdf
   1. ASK objavljuje godišnji i napredni kalendar objavljivanja za sve publikacije za tekuću godinu. Kalendar je javno dostupan na sajtu ASK-a.
   1. http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/vesti/kalendar-objavljivanja.
   1. Opšta politika je da pre objavljivanja statistika na veb stranici Agencije za Statistiku Kosova, na raspolaganju je i obaveštenje za javnost, takođe na veb stranici, kako bi se informisali korisnike i medije.Svi korisnici imaju istovremeno pristup podacima.
   1. Distribucija podataka je kvartalno.
   1. Obaveštenje za medije se objavljuju na mreži (on-line) u vreme diseminacije podataka.
   1. Publikacije ASK-a, tabele i materijali o obaveštenjima za javnost su uvek dostupne na tri jezika: albanskom, engleskom i srpskom jeziku.
   1. ASK ima na mreži (on-line) bazu podataka: http://askdata.rks-gov.net/PXWeb/pxweb/sr/askdata/
   1. Korisnici nemaju direktan pristup mikro-podacima, ali po zakonu istraživači i institucije mogu zatražiti pristup preko ASK-a.
   1. Podaci o statistikama socijalne zaštite objavljuju se i u Statističkom Godišnjaku ASK-a: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/add-news/statisticki-godisnjak-republike-kosova-2017
   1. Kratko objašnjenje o definicijama, ključnim konceptima i metodološka objašnjenja za korisnike je prikazana u publikaciji podataka: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/socijalne/demografija-i-migracije
   1. ASK je posvećena osiguranju kvaliteta u proizvodnji zvanične statistike. Na osnovu Zakona o Zvaničnoj Statistici, Zakona 04 / L-036, ASK koristi statističke metode i procese u skladu sa međunarodno prihvaćenim naučnim principima i standardima i sprovodi stalne analize kako bi poboljšao kvalitet i dostavljanje ažurirane statistike. U obavljanju svojih dužnosti, ASK prati opšte principe upravljanja kvalitetom, u skladu sa Kodeksom Prakse Evropske Statistike. ASK je izradila Izjavu Kvaliteta koja je dostupna na veb stranici ASK-a: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/footer/planovi-i-izvjestaji. Dokumenat navodi jedanaest principa, mnogo u skladu sa principima KoP-a, kao što su profesionalna nezavisnost i statistička povjerljivost, na kojima se zasniva rad ASK-a.
   1. Nije dostupna.
   1. Tokom jula 2017. godine u Agenciji za Statistiku Kosova sproveden je proces procene Kosovskog Statističkog Sistema kroz pristup "Peer Review".
   1. Prema Anketi Zadovoljstva Korisnika koji je sproveden u 2014. godini, glavni zahtev je bio da se ima više pristupa u mikro podacima i zbirnim podacima u Excel datotekama.
   1. Jedan od ključnih elemenata za osiguranje kvaliteta statističkih podataka je merenje zadovoljstva korisnika. Anketa ima za cilj da prikupi sveobuhvatne informacije o potrebama i zahtevima korisnika za zvanične statističke podatake. Kroz ovu anketu korisnici statističkih podataka su izrazili svoje misli i mišljenja u u vezi sa statističkim pogledima, oni su pružili savete i sugestije u vezi sa njihovim potrebama za statistikom i kako poboljšati ove statističke podatke u budućnosti. Ovo istraživanje je sprovedeno tokom konferencije koja je održana sa korisnicima statističkih podataka, na kojoj je odgovorilo 11 korisnika. Upitnik je sadržao osam pitanja i uključivao je razne teme: korišćenje statističkih podataka, procenu ASK-a uopšte, procenu veb stranice ASK-a, procenu kvaliteta statističkih podataka itd. Detaljnije informacije o ovoj Anketi mogu se pronaći na veb stranici : http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/footer/planovi-i-izvjestaji.
   1. Nije dostupna.
   1. Nije dostupna.
   1. Nije dostupna.
   1. Nije dostupna.
   1. Referentna godina - od 1. januara do 31. decembra 2012. Vremenski rok – 16 septembar 2015.
   1. Kašnjenje u vremenu je 0.
   1. Statistika se odnosi na nacionalni nivo.
   1. Nema prekida vremenskih serija.
   1. Nije dostupna.
   1. Interna doslednost podataka se proverava pre njihove finaliziracije. Takođe se proveravaju veze između promenljivih i koherentnost u njihovim serijama. Podaci, interno su dosledni.
   1. Za kodifikaciju angažovano je ovlašćeno osoblje Nacionalnog Instituta za Javno Zdravlje (NIJZ). Osobe koje vrše logičku kontrolu - 2 osobe. Osobe koje unose podatke? kontrola nakon unosa podataka - 2 osobe, izrada tabela i publikacija - 1 osoba.
   1. ASK-u nema politike revizije.
   1. Nijedna revizija nije izvršena.
   1. Podaci se zasnivaju na slučajevima smrti prijavljenim putem upitnika od kancelarija za civilno stanje.
   1. Prikupljanje podataka je mesečno.
   1. Prikupljanje podataka vrši se preko regionalnih kancelarija.
   1. Podaci se provjeravaju i popunjavaju ako nemamo odgovore na modalitete upitnika. Izvještajne jedinice kontaktiraju vitalni statističari. Po završetku završetka, logička kontrola u kancelariji se nastavlja pre nego što se podaci unesu. Provera podataka nakon unošenja, čišćenja baze podataka, analize, tabeliranja i objavljivanje podataka.
   1. Nije dostupna.
   1. Sezonsko podešavanje i dalje se ne primenjuje.