Metadata

| |

Ekonomski Računi u Poljoprivredi, 2016

   1. Agencija za Statistiku Kosova -ASK
   1. Odjeljenje za Statistiku Poljoprivrede i Životne Sredine - Agromonetarna Statistika
   1. Edona Rexhepaj
   1. Službenica za Ekonomske Račune u Poljoprivredi
   1. Ul. “Zenel Salihu” br. 4. 10000 Priština, Kosovo
   1. edona.rexhepaj@rks-gov.net
   1. + 381 38 200 31 156
   1. Broj faksa nije dostupan. Broj faksa je isti kao broj agencije uopšte:+381 38 235 033
   1. 20/11/2015
   1. 20/11/2015
   1. 23/11/2017
   1. Ekonomski Računi u Poljoprivredi (ERP) pružaju detaljne podatke o prihodima u poljoprivrednom sektoru. Glavni cilj ekonomskih računa u poljoprivredi je da analizira proizvodni proces i primarne prihode koje generiše. Prema tome, računi se zasnivaju na konceptu industrije. ERP su detaljni podaci o vrednosti proizvodnje (proizvodnih cena i osnovnih cena), međufaznoj potrošnji, subvencijama i porezima, potrošnji fiksnog kapitala, zakupu i bankarskih kamata itd Ekonomski Računi u Poljoprivredi (ERP) su brzi računi (satelitski) Evropskog Sistema Integrisanih Ekonomskih Računa (ESA), računovodstvenog sistema koji prati preporuke UN za nacionalne račune. One pokrivaju poljoprivredne proizvode i usluge proizvedene tokom obračunskog perioda koje prodaju poljoprivredne jedinice, drže se na poljoprivrednim gazdinstvima ili koriste za dalju obradu od strane poljoprivrednih proizvođača.
   1. ERP su sastavni deo Evropskog Sistema Računa i stoga, za njihovu izradu, korišćena je opšta klasifikacija Eurostata za ekonomske aktvnosti, NACE Rev. 1: Lista aktivnosti koja određuje poljoprivrednu industriju odgovara podeli 01 ove klasifikacije: Poljoprivreda, lov i srodne uslužne aktivnosti.
   1. Sektor pokriva prihode svih jedinica koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom, čak i ako jedinice imaju važnije ekonomske aktivnosti, i ako cilj jedinica nije komercijalan. Proizvodi bašte(proizvedeni samo za sopstvenu potrošnju) nisu obuhvaćeni. Podela 01 NACE Rev. 1 sastoji se od: Grupa 01.1: Uzgoj poljoprivrednih useva, proizvodi bašte za prodaju, hortikultura; Grupa 01.2: Uzgoj životinja; Grupa 01.3: Kombinacija uzgoja poljoprivrednih useva i uzgoja životinja (mešovite poljoprivredne aktivnosti); Grupa 01.4: Poljoprivredne uslužne aktinosti i za uzgoj životinja,, osim veterinarskih usluga; Grupa 01.5: Lov
   1. Ekonomski računi u poljoprivredi pružaju širok spektar pokazatelja ekonomskih aktivnosti u poljoprivrednom sektoru: proizvodnju, međufaznu potrošnju, bruto dodatu vrednost, neto dodatu vrednost, naknadu radnika, poreze i subvencije na proizvodnju, neto operativni višak ili neto mešovite prihode, prihode od imovine, preduzetničke neto prihode itd. u baznim i stalnim cenama. Definicije i objašnjenja ERP uključuje: + Vrednost biljne proizvodnje + Vrednost stočarskih proizvoda + Prihod od poljoprivrednih usluga = Ukupno poljoprivredni proizvodi - Međufazna potrošnja = Bruto dodata vrednost - Potrošnja fiksnog kapitala = Neto dodata vrednost + Ostale subvencije na proizvodnju = Prihodi factor - Nadoknada radnika = Neto operativni višak - Zakup - Kamata = Neto prihodi farme Neto dodata vrednost primarne poljoprivredne proizvodnje meri vrednost stvorenu od svih poljoprivrednih jedinica nakon konzumiranja fiksnog kapitala. Bruto dodata vrednost primarne poljoprivredne proizvodnje meri rezultate proizvodnje. Bruto dodata vrednost je razlika između vrednosti proizvodnje i vrednosti međufazne potrošnje.
   1. Poljoprivredna domaćinstava i pravna lica koja se bave poljoprivrednim aktivnostima, bilo kao primarna sekundarnoj ili druga aktivnost. U zavisnosti od raspoloživih izvora podataka, statistička populacija obuhvata poljoprivredna domaćinstva i pravna lica koja se tokom poljoprivredne godine bave poljoprivrednim aktivnostima (obradu zemljišta sa poljoprivrednim kulturama i uzgoj stoke).Za period 2005-2009., 2012-2013. Izvor podataka bila je Anketa o Poljoprivrednim Domaćinstvima, koja se provodi na terenu kroz standardni uzorak, dvoslojna. Za 2014. godinu, izvor podataka je bio Popis Poljoprivrede 2014.godine, koji je sproveden na terenu na sledeći način: u ruralnim područjima su posećene domaćinstva od vrata do vrata, dok su u urbanim područjima samo ona domaćinstva koja tokom Popisa Stanovništva 2011.godine su izjavila da se bave poljoprivrednim aktivnostima. Za 2010-2011. godinu podaci ERP-a su zasnovani na procenu stručnjaka u nedostatku izvora podataka.
   1. Poslovanje se smatra aktivnim kada tokom godine ima najmanje jedan zaposleni ili nulti promet. Ako poslovna jedinica sa Kosova posluje u Albaniji, ona se smatra kao lokalni entitet. Okvir uzorka sastoji se od liste aktivnih preduzeća koja se nalaze u Statističkom Poslovnom Rregistru (SPR) koja posluje u okviru Agencije. Prema korišćenoj statističkoj metodologiji, poslovanje se smatra aktivnim ako je prijavila jedan od poreza ili zaposlenog tokom referentne godine. Uzorak je izvučen korišćenjem slučajnog izbora polsovanja za svaku klasu nomenklature ekonomske aktivnosti sa ciljem uključivanja u viši nivo prometa za sve ekonomske aktivnosti.
   1. Kosovo (nacionalni nivo).
   1. Za Poljoprivredne Račune u Poljoprivredu dostupne su sledeće podatke: Ekonomski Računi u Poljoprivredu od 2005.godine - Vrednost prema proizvodnim cenama Ekonomski Računi u Poljoprivredu od 2005.godine – vrednosti prema tekućim cenama Ekonomski Računi u Poljoprivredu od 2005.godine- vrednosti u stalnim cenama.
   1. Nije primenljivo.
   1. Podaci o Ekonomskim Računima u Poljoprivredni prikazani su u: Milion Evra, uključujući vrednost prema proizvodnim cenama, tekućim i stalnim cenama Podaci o radnoj snazi u poljoprivredi prikazani su u: - Jedinica Godišnjeg Rada (AWU) Statistika Jedinice Vrednosti prikazana su u: - 1 000 tona (količine) Evro/tona (jedinica vrednosti)
   1. Referentni period je kalendarska godina. Referentni period je povezan sa vremenom proizvodnje i upotrebe, ali ne mora obavezno odgovarati vremenu za prodaju i kupovinu.
   1. Statističke jedinice, fizička i pravna lica, bez obzira da li imaju pravni subjektivitet ili ne, dužne su da pruže kompletne, ažurirane i istinite informacije ASK-u i drugim proizvođačima zvanične statistike u odgovarajućoj formi, blagovremeno i besplatno utvrđene od strane proizvođača zvanične statistike, definisano u članu 2. Zakona br. 04 / L-036 O ZVANIČNOJ STATISTICI REPUBLIKE KOSOVO. Na evropskom nivou osnovni pravni akt je Uredba Saveta (ES) br. 577/98.
   1. Nije primenljivo.
   1. "Agencija će osigurati da pojedinačni podaci prikupljeni za statističke svrhe, bez obzira da li su prikupljeni od fizičkih ili pravnih lica, odnosno organa i organizacija javne uprave (u daljem tekstu:" ispitanici "), se obrađuju u strogo povjerljivi način i koriste se isključivo za statističke svrhe. Zakon 04 / L-036, čla 34. "Svi ispitanici su dužni, u skladu sa važećim zakonom, da sarađuju i pružaju Agenciji pravovremene i tačne statističke podatke, kao i da sarađuju sa Agencijom kako bi potvrdili tačnost prikupljenih podataka. Zakon 04 / L-036, član 21: http://ask.rks-gov.net/media/2025/zakon-o-sluzbenim-statistikama.pdf
   1. Pristup poverljivim podacima se dozvoljava samo osobama koje su zadužene za proizvodju zvanične statistike do tog nivoa do kojeg ovi podaci su neophodni za proizvodnju statistike. Član 37, Zakon br. 04 / L-036: http://ask.rks-gov.net/media/2025/zakon-o-sluzbenim-statistikama.pdf
   1. ASK objavljuje godišnji i napredni kalendar objavljivanja za sve publikacije za tekuću godinu. Kalendar je javno dostupan na sajtu ASK-a.
   1. http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/vesti/kalendar-objavljivanja.
   1. Opšta politika je da pre objavljivanja statistika na veb stranici Agencije za Statistiku Kosova, na raspolaganju je i obaveštenje za javnost, takođe na veb stranici, kako bi se informisali korisnike i medije. Svi korisnici imaju istovremeno pristup podacima.
   1. Distribucija podataka je godišnje.
   1. Obaveštenje za medije se objavljuju na mreži (on-line) u vreme diseminacije podataka.
   1. Publikacije ASK-a, tabele i materijali o obaveštenjima za javnost su uvek dostupne na tri jezika: albanskom, engleskom i srpskom jeziku.
   1. ASK ima na mreži (on-line) bazu podataka: http://askdata.rks-gov.net/PXWeb/pxweb/sr/askdata/
   1. Korisnici nemaju direktan pristup mikro-podacima, ali po zakonu istraživači i institucije mogu zatražiti pristup preko ASK-a.
   1. Podaci se objavljuju i u Statističkom Godišnjaku ASK-a: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/add-news/statisticki-godisnjak-republike-kosova-2017
   1. Kratko objašnjenje definicija, ključnih koncepata i metodoloških objašnjenja za korisnike predstavljeno je u publikaciji podataka “Ekonomski Računi u Poljoprivredi 2016”: http://ask.rks-gov.net/media/2824/ekonomski-racuni-u-poljoprivredi-2015.pdf
   1. ASK je posvećena osiguranju kvaliteta u proizvodnji zvanične statistike. Na osnovu Zakona o Zvaničnoj Statistici, Zakona 04 / L-036, ASK koristi statističke metode i procese u skladu sa međunarodno prihvaćenim naučnim principima i standardima i sprovodi stalne analize kako bi poboljšao kvalitet i dostavljanje ažurirane statistike. U obavljanju svojih dužnosti, ASK prati opšte principe upravljanja kvalitetom, u skladu sa Kodeksom Prakse Evropske Statistike. ASK je izradila Izjavu Kvaliteta koja je dostupna na veb stranici ASK-a: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/footer/planovi-i-izvjestaji. Dokumenat navodi jedanaest principa, mnogo u skladu sa principima KoP-a, kao što su profesionalna nezavisnost i statistička povjerljivost, na kojima se zasniva rad ASK-a.
   1. Glavni cilj Ankete Industrijskih Preduzeća je da predstavi kvartalne trendove u ekonomskim aktivnostima (B, C, D i E) kroz ekonomskih pokazatelja, što omogućava uporedivost podataka na međunarodnom nivou, uzimajući u obzir evropske standarde za kvartalne statistike. Glavni korisnici su Ministarstvo Finansija, Ministarstvo Ekonomije, razne istraživačke institucije, statistika nacionalnih računa i drugi sektori u okviru ASK-a.
   1. Tokom jula 2017. godine u Agenciji za Statistiku Kosova sproveden je proces procene Kosovskog Statističkog Sistema kroz pristup "Peer Review".
   1. ERP odražava obim poljoprivrednog sektora sa osnovnim podacima potrebnim za izradu i procenu poljoprivrednih politika na nacionalnom nivou. Rezultati ERP-a se koriste od: Vlade, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja, Agencije za Statistiku Kosova (Nacionalni Računi, Anketa Poljoprivrednih Domaćinstava, Statistika Cena u Poljoprivrednih, Statistika Životne Sredine), Poljoprivrednog Fakulteta, Udruženja poljoprivrednika , istraživača, novinara, studenata itd.
   1. Jedan od ključnih elemenata za osiguranje kvaliteta statističkih podataka je merenje zadovoljstva korisnika. Anketa ima za cilj da prikupi sveobuhvatne informacije o potrebama i zahtevima korisnika za zvanične statističke podatake. Kroz ovu anketu korisnici statističkih podataka su izrazili svoje misli i mišljenja u u vezi sa statističkim pogledima, oni su pružili savete i sugestije u vezi sa njihovim potrebama za statistikom i kako poboljšati ove statističke podatke u budućnosti. Ovo istraživanje je sprovedeno tokom konferencije koja je održana sa korisnicima statističkih podataka, na kojoj je odgovorilo 11 korisnika. Upitnik je sadržao osam pitanja i uključivao je razne teme: korišćenje statističkih podataka, procenu ASK-a uopšte, procenu veb stranice ASK-a, procenu kvaliteta statističkih podataka itd. Detaljnije informacije o ovoj Anketi mogu se pronaći na veb stranici: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/footer/planovi-i-izvjestaji.
   1. Nije dostupna.
   1. Nije dostupna.
   1. Nije dostupna.
   1. Nije dostupna.
   1. Referentna godina - od 1. januara 2016. do 31. decembra 2016. Vremenski rok - 06. novembar 2017.
   1. Vremensko kašnjenje je 0.
   1. Statistika se odnosi na nacionalni nivo
   1. Nema prekida vremenskih serija.
   1. Nije dostupna.
   1. Podaci se proveravaju pre nego što su završeni. Takođe se proveravaju veze između promenljivih i koherentnost u njihovim serijama. Podaci su koherentni u unutrašnjem aspektu.
   1. ERP uglavnom se sastavljaju pomoću drugih statističkih i administrativnih podataka. Podaci se prikupljaju elektronski, a za proizvodnju ovog pokazatelja zadužena je jedna osoba od Centralne Kancelarije ASK-a.
   1. ASK nema politike revizije.
   1. Nijedna revizija nije izvršena.
   1. Izvori podataka za izradu ERP-a su: • Anketa poljoprivrednih domaćinstava: o Poljoprivredni usevi - površina i proizvodnja poljoprivrednih useva, iskorišćenje proizvodnje (za potrošnju domaćinstava, stočnu hranu, prodaju, preradu, gubitak) o Stočarstvo i stočarski proizvodi - broj stoke prema vrsti, broj zaklanih, kupljenih i prodatih stoka, proizvodnja stočnih proizvoda i živa mera stoke o Radna Snaga u poljoprivredi o Poljoprivredne mašine i oprema o Međufazni troškovi domaćinstva • Statistika Cena u Poljoprivredi: o Indeksi cena i cene poljoprivrednih useva prema poljoprivrednoj godini, o Godišnji indeksi i cene za žive mere stoke i o Godišnji indeksi Inputa • Popis Poljoprivrede: o Korišćena površina poljoprivrednog zemljišta - površine zasađena poljoprivrednim usevima o Stočartvo- broj stoke prema vrsti o Radna snaga u poljoprivredi o Poljoprivredna mašina, oprema i zgrada • Ministarstvo poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja o Vinogradi o Subvencije na proizvode i proizvodnju, investicione donacije i mere podrške. • Statistika Trgovine: o Uvoz i izvoz stoke Procene stručnjaka u nedostatku izvora podataka.
   1. Prikupljanje podataka o ERP-u je godišnje.
   1. Podaci se prikupljaju iz gore pomenutih izvora, obrađenih i neobrađenih podataka, u Excel formatu.
   1. Pre distribucije podataka vrši se detaljna kontrola u vezi unutrašnje koherentnosti podataka. Takođe, scake godine se vrši kontrola podataka za prethodne godine, upoređujući i procenjujući razvojne trendove, kretanja po vremenskim serijama i kontrolu kvaliteta podataka u slučaju korišćenja bilo kog novog izvora podataka (kao što su Popis Poljoprivrede 2014)
   1. ASK sastavlja ERP-e na nacionalnom nivou prema tekućim cenama i stalnim cenama (prošlogodišnje cene za proizvod). Struktura baze podataka ERP-a je usklađena sa strukturom koju preporučuje i praktikuje EUROSTAT i članice Evropske Unije (EU). Baza podataka ERP-a je podelena na tri dela: 1. Baza podataka o poljoprivrednim usevima koja se uzgaje na Kosovu. 2. Baza podataka o stočarstvu i stočarskim proizvodima 3. Baza podataka o troškovima farme/međufazna potrošnja Konačni rezultati objavljeni u ERP šalju se u EUROSTAT-u, kao u sledećim formatima:: ERP – Vrednosti u telučim cenama, ERP – Vrednosti u stalnim cenama UV prema proizvodnim cenama UV prema baznim cenama Količine.
   1. Sezonsko podešavanje i dalje se ne primenjuje.