Metadata

| |

Rezultati Strukturne Poslovne Ankete o Preduzećima

   1. Agencija za Statistiku Kosova -ASK
   1. Odeljenje Ekonomskih Statistika i Nacionalnih Računa – Divizija Statistika Preduzeća
   1. Luljeta Krasniqi
   1. Službenica za Statistiku Preduzeća
   1. Ul. “Zenel Salihu” br. 4. 10000 Priština, Kosovo
   1. luljeta.krasniqi@rks-gov.net
   1. + 381 38 200 31 133
   1. Broj faksa nije dostupan. Broj faksa je isti kao broj agencije uopšte:+381 38 235 033
   1. 20/11/2015
   1. 20/11/2015
   1. 23/11/2017
   1. Od Strukturne Ankete Preduzeća se prikupljaju se i obračunaju podaci o tržišnoj ekonomiji koja su međunarodno uporedive. Promet obuhvata fakturisane dužnosti i poreze za robu ili usluge u jedinici, izuzev poreza na dodatu vrednost (PDV) i drugih slićnih odbijanja od poreza koja su direktno u vezi sa prometom. Kupovina robe i usluga uključuje vrednost svih roba i usluga nabavljenih tokom obračunskog perioda za preprodaju ili potrošnju u proizvodnom procesu. Materijalni troškovi uključuju troškove materijala za proizvodnju i ukupne troškove materijala, troškove drugih materijala i energije koji su direktno uključeni u proizvod i njegovu cenu koštanja. Bruto investicije u materijalna sredstva i investicije tokom referentnog perioda u svim materijalnim dobrima. Uključeni su i novi i postojeći materijalni kapitalni proizvodi, bez obzira da li su kupljeni od trećih lica ili proizvedeni za sopstvenu upotrebu i koji imaju vek trajanja duže od jedne godine.
   1. SAP prikuplja informacije o ekonomskim aktivnostima prema Evropskoj Klasifikaciji Ekonomskih Aktivnosti (NACE Rev. 1 i Rev.2).
   1. Statistike pokrivaju ekonomske sektore.
   1. Preduzeće je najmanja jedinica pravne jedinice u kombinaciji sa proizvodnom jedinicom proizvoda ili usluga koje su nezavisne u donošenju odluka , posebno za korišćenje svojih materijalnih i monetarnih izvora. Preduzeće može obavljati jednu ili više ekonomskih aktivnosti. Aktivno preduzeće – smatraju se samo preduzeća koje su prijavile jedan od poreza ili zaposlenog/ih za referentnu godinu. Vrednost prometa od proizvodnje – predstavlja ostvaren promet od proizvodnje isključujući porez na dodatu vrednost. Indeksi – predstavljaju promenu u vremenu jedne date promenljive ili promenljivih kao celina . Indeks voluma se izračunava pomoću Lasperove formule. Indeks vrednosti prometa od proizvodnje - cilj indeksa vrednosti prometa je da pokaže tokove tržišta. Broj zaposlenih - ukupan broj plaćenih zaposlenih lica u preduzeću (bez članova porodice koji rade bezplatno). Indeks broja zaposelenih - indeks zapošljavanja predstavlja ishod zapošljavanja u anketiranim preduzećima.
   1. Preduzeća i lokalne jedinice. Nacionalni podaci i podaci podeljeni po veličini broja zaposlenih lica odnose se na preduzeća. Lokalne jedinice: Preduzeće je najmanja jedinica kombinacije pravnog lica sa jedinicom proizvodnje proizvoda ili usluga koji ima samostalnost u odlučivanju, posebno za korišćenje njenih materijalnih sredstava i novca. Preduzeće može obavljati jednu ili više ekonomskih aktivnosti u jedno ili više mesta. Preduzeće može da bude samo jedno pravno lice. Regionalni podaci se odnose na lokalne jedinice. Lokalna jedinica je preduzeće ili deo preduzeće (npr. Fabrika, skladište, kancelarija) koja se nalazi na geografski identifikovanoj lokaciji. U ili od ovog mesta vrši se ekonomska aktivnost za koju - uz izuzetke - jedno ili više lica rade (čak i samo na određeno vreme) za jedno i isto preduzeće.
   1. Poslovanje se smatra aktivnim kada tokom godine ima najmanje jednog zaposlenog ili nulti promet. Ako poslovna jedinica sa Kosova posluje u Albaniji, smatra se kao lokalni entitet. Okvir uzorka sastoji se od liste aktivnih preduzeća koja se nalaze u Statističkom Poslovnom Registru (SPR) koja posluje u okviru Agencije. Prema statističkoj metodologiji koja je korišćena, poslovanje se smatra aktivnim ako je prijavila jedan od poreza ili bilo kog od radnika za referentnu godinu.Uzorak je dobijen korišćenjem slučajnog izbora poslovanja za svaku klasu Nomenklature ekonomskih aktivnosti, u cilju obuhvata shih ekonomksih aktivnosti.
   1. Kosovo (nacionalni nivo).
   1. Anketa je počela 2006. godine za referentnu 2005. godinu. Od 2006. godine,pa nadalje, ovo istraživanje je sastavni deo statističkog programa ASK-a i zasniva se na izjavama i deklaracijama preduzeća.
   1. Nije primenljivo
   1. Stopa monetarnih promenljiva je izražena u procentima.
   1. Razne statistike su prikazne uopšte na godišnjem nivou.
   1. Statističke jedinice, fizička i pravna lica, bez obzira da li imaju pravni subjektivitet ili ne, dužne su da pruže kompletne, ažurirane i istinite informacije ASK-u i drugim proizvođačima zvanične statistike u odgovarajućoj formi, blagovremeno i besplatno utvrđene od strane proizvođača zvanične statistike, definisano u članu 2. Zakona br. 04 / L-036 O ZVANIČNOJ STATISTICI REPUBLIKE KOSOVO. Na evropskom nivou osnovni pravni akt je Uredba Saveta (ES) br. 577/98.
   1. Nije primenljivo
   1. "Agencija će osigurati da pojedinačni podaci prikupljeni za statističke svrhe, bez obzira da li su prikupljeni od fizičkih ili pravnih lica, odnosno organa i organizacija javne uprave (u daljem tekstu:" ispitanici "), se obrađuju u strogo povjerljivi način i koriste se isključivo za statističke svrhe. Zakon 04 / L-036, čla 34. "Svi ispitanici su dužni, u skladu sa važećim zakonom, da sarađuju i pružaju Agenciji pravovremene i tačne statističke podatke, kao i da sarađuju sa Agencijom kako bi potvrdili tačnost prikupljenih podataka. Zakon 04 / L-036, član 21: http://ask.rks-gov.net/media/2025/zakon-o-sluzbenim-statistikama.pdf
   1. Pristup poverljivim podacima se dozvoljava samo osobama koje su zadužene za proizvodju zvanične statistike do tog nivoa do kojeg ovi podaci su neophodni za proizvodnju statistike. Član 37, Zakon br. 04 / L-036: http://ask.rks-gov.net/media/2025/zakon-o-sluzbenim-statistikama.pdf
   1. ASK objavljuje godišnji i napredni kalendar objavljivanja za sve publikacije za tekuću godinu. Kalendar je javno dostupan na sajtu ASK-a.
   1. http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/vesti/kalendar-objavljivanja.
   1. Opšta politika je da pre objavljivanja statistika na veb stranici Agencije za Statistiku Kosova, na raspolaganju je i obaveštenje za javnost, takođe na veb stranici, kako bi se informisali korisnike i medije.Svi korisnici imaju istovremeno pristup podacima.
   1. Distribucija podataka je godišnje.
   1. Obaveštenje za medije se objavljuju na mreži (on-line) u vreme diseminacije podataka.
   1. Publikacije ASK-a, tabele i materijali o obaveštenjima za javnost su uvek dostupne na tri jezika: albanskom, engleskom i srpskom jeziku.
   1. ASK ima na mreži (on-line) bazu podataka: http://askdata.rks-gov.net/PXWeb/pxweb/sr/askdata/
   1. Podaci o statistikama Strukturne Poslovne Ankete su publikovani i u Statističkom Godišnjaku ASK-a: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/add-news/statisticki-godisnjak-republike-kosova-2017
   1. Podaci o statistikama Strukturne Poslovne Ankete su publikovani i u Statističkom Godišnjaku ASK-a: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/add-news/statisticki-godisnjak-republike-kosova-2017
   1. Kratko objašnjenje definicija, ključnih koncepata i metodoloških objašnjenja za korisnike predstavljeno je i u publikaciji podataka “Rezultati Strukturne Poslovne Ankete o Preduzećima”: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/strukturne-poslovne-istrazivanje
   1. ASK je posvećena osiguranju kvaliteta u proizvodnji zvanične statistike. Na osnovu Zakona o Zvaničnoj Statistici, Zakona 04 / L-036, ASK koristi statističke metode i procese u skladu sa međunarodno prihvaćenim naučnim principima i standardima i sprovodi stalne analize kako bi poboljšao kvalitet i dostavljanje ažurirane statistike. U obavljanju svojih dužnosti, ASK prati opšte principe upravljanja kvalitetom, u skladu sa Kodeksom Prakse Evropske Statistike. ASK je izradila Izjavu Kvaliteta koja je dostupna na veb stranici ASK-a: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/footer/planovi-i-izvjestaji. Dokumenat navodi jedanaest principa, mnogo u skladu sa principima KoP-a, kao što su profesionalna nezavisnost i statistička povjerljivost, na kojima se zasniva rad ASK-a.
   1. Glavni cilj Ankete industrijskih preduzeća je da predstavi kvartalne trendove u ekonomskim aktivnostima (B, C, D i E) kroz ekonomske pokazatelje, što omogućava uporedivost podataka na međunarodnom nivou, uzimajući u obzir evropske standarde za kvartalne statistike. Glavni korisnici su Ministarstvo Finansija, Ministarstvo Ekonomije, razne istraživačke institucije, statistika nacionalnih računa i drugi sektori u okviru ASK-a.
   1. Tokom jula 2017. godine u Agenciji za Statistiku Kosova sproveden je proces procene Kosovskog Statističkog Sistema kroz pristup "Peer Review".
   1. Korisnici podataka su vladine agencije, istraživačke institucije i privatne osobe. Prema anketi zadovoljstva korisnika koja je sprovedena 2014. godine, glavni zahtev je bio da se ima više pristupa u mikropodacima i zbirnim podacima u Excelu.
   1. Jedan od ključnih elemenata za osiguranje kvaliteta statističkih podataka je merenje zadovoljstva korisnika. Anketa ima za cilj da prikupi sveobuhvatne informacije o potrebama i zahtevima korisnika za zvanične statističke podatake. Kroz ovu anketu korisnici statističkih podataka su izrazili svoje misli i mišljenja u u vezi sa statističkim pogledima, oni su pružili savete i sugestije u vezi sa njihovim potrebama za statistikom i kako poboljšati ove statističke podatke u budućnosti. Ovo istraživanje je sprovedeno tokom konferencije koja je održana sa korisnicima statističkih podataka, na kojoj je odgovorilo 11 korisnika. Upitnik je sadržao osam pitanja i uključivao je razne teme: korišćenje statističkih podataka, procenu ASK-a uopšte, procenu veb stranice ASK-a, procenu kvaliteta statističkih podataka itd. Detaljnije informacije o ovoj Anketi mogu se pronaći na veb stranici : http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/footer/planovi-i-izvjestaji.
   1. Nije dostupna.
   1. Nije dostupna.
   1. Podaci su administrativni
   1. Nije dostupna.
   1. Preliminarni podaci za (prošlu godinu) o nacionalnim računima su pripremljeni u septembru, dok konačni rezultati su objavljeni u prvoj polovini decembra. Poslednji dan referentnog perioda je 31. decembar 2015. Vremenski rokovi - 7. decembar 2016.
   1. Vremensko kašnjenje je 0.
   1. Statistika se odnosi na nacionalni nivo
   1. Nema prekida vremenskih serija.
   1. Nije dostupna.
   1. Podaci se proveravaju pre nego što su završeni. Takođe se proveravaju veze između promenljivih i koherentnost u njihovim serijama. Podaci su koherentni u unutrašnjem aspektu.
   1. Samo jedna osoba radi u SPR-u za sve faze, kao što su uređivanje, obrada, analiza i objavljivanje podataka. Privatno preduzeće je ugovoreno za prikupljanje podataka na terenu.
   1. ASK nema politike revizije
   1. Nijedna revizija nije izvršena.
   1. Okvir uzorka se samtoji od liste aktivnih preduzeća koje se vode u Strukturnoj Anketi Preduzeća (SAP). Izvor je Poreska Uprava Kosova i Agencija za Registraciju Poslovanja na Kosovu.Prema metodologiji koja se koristi u statistici, aktivno preduzeće sa smatra samo ona preduzeća koja su prijavila jedan od poreza ili prijavila nekog od zaposlenih tokom referentne godine. Uzorak je dobijen slučajnim izborom poslovanja za svaku klasu Nomenklature ekonomskih aktivnosti, u cilju uključivanja na visokom nivou prometa svih ekonomskih aktivnosti.
   1. Prikupljanje podataka je godišnje.
   1. Za prikupljanje podataka korišćeno je lični intervju preko upitnika na papiru. U nekim slučajevima anketa je sprovedena preko emajla.
   1. Nakon prikupljanja podataka, sledeća faza je unos podataka, zatim logička kontrola i ispravlajnje grešaka. Podaci SAP-a upoređeni su sa drugim anketama koja su sprovedena u oblasti poslovne statistike, kao što su anketa industrije i trgovine, anketa trgovine i građevinarstva. Takođe, podaci su upoređeni i sa administrativnim podacima.
   1. Nije dostupna.
   1. Sezonsko podešavanje i dalje se ne primenjuje.