Metadata

| |

Bruto Domaći Proizvod (BDP) po Rashodnom Pristupu

   1. Agencija za Statistiku Kosova -ASK
   1. Odeljenje Ekonomskih Statistika i Nacionalnih Računa – Nacionalni Računi
   1. Xhevrie Fetahu
   1. Šefica Divizije Nacionalnih Računa
   1. Ul. “Zenel Salihu” br. 4. 10000 Priština, Kosovo
   1. xhevrie.fetahu@rks-gov.net
   1. + 381 38 200 31 134
   1. Broj faksa nije dostupan. Broj faksa je isti kao broj agencije uopšte:+381 38 235 033
   1. 20/11/2015
   1. 20/11/2015
   1. 02/08/2017
   1. Nacionalni računi pružaju sveobuhvatan pregled i potpunu sliku o svim transakcijama koja su se odvijala tokom određenog vremenskog perioda i odražavaju opšti pregled privrede na Kosovu. Oni pružaju jedan sistematičan, odraživ i statistički opis privrede uopšte i međusobnog odnosa između različitih privrednih sektora i i zmeđu opšte privrede i ostatka sveta.Sami računi , na neki sazet način, predstavljaju detaljne informacije, organizovane na osnovu principa i percepcija o funkcionisanju privrede..
   1. Za izračunavanje BDP-a su korišćene sledeće klasifikacije: - ESA 2010 , Evropski sistem nacionalnih računa i SNA 2008; NACE Rev.2 – klasifikacija ekonomskih delatnosti; - CPA - Klasifikacija proizvoda prema delatnostima: - COICOP - Klasifikacija individualne potrošnje prema nameni; - COFOG – klasifikacija vladinih podataka prema funkciji; - Harmonizovani Sistem (HS) i Kombinovana Nomenklatura (KN) za uvoz i izvoz robe; - PRODCOM, klasifikacija koja se koristi u prerađivačkoj industriji i u industriji vađenja ruda i kamena; - BEC - Ekonomska kategorija za uvoz i izvoz.
   1. Statistika pokrivaju nefinansijske korporacije, finansijske korporacije, opštu vladu, domaćinstva i neprofitne institucije koje služe domaćinstvima..
   1. Pružanje podataka o Evropskom Sistemu Računa (ESA 2010) i Priručniku o Finansijama Vlade 2014.
   1. Poslovne jedinice, domaćinstva, Vlada, NVO, Sve finansijske jedinice.
   1. Nije primenljivo.
   1. Kosovo (nacionalni nivo).
   1. Godišnji BDP prema ekonomskim aktivnostima u tekućim i stalnim cenama 2005 - 2014; Kvartalni BDP prema ekonomskim aktivnostima u tekućim i stalnim cenama K1 2010 - K3 2015.
   1. Nije primenljivo.
   1. BDP na godišnjem nivou se izračunava na (000) evra, dok kvartalno, BDP je u milionima evra. Učešće ekonomskih delatnosti u BDP-u izražena je u %.
   1. Statistika Nacinalinih Računa su izračunate kvartalno i na godišnje.
   1. Statističke jedinice, fizička i pravna lica, bez obzira da li imaju pravni subjektivitet ili ne, dužne su da pruže kompletne, ažurirane i istinite informacije ASK-u i drugim proizvođačima zvanične statistike u odgovarajućoj formi, blagovremeno i besplatno utvrđene od strane proizvođača zvanične statistike, definisano u članu 2. Zakona br. 04 / L-036 O ZVANIČNOJ STATISTICI REPUBLIKE KOSOVO. Na evropskom nivou osnovni pravni akt je Uredba Saveta (ES) br. 577/98.
   1. Nije primenljivo.
   1. "Agencija će osigurati da pojedinačni podaci prikupljeni za statističke svrhe, bez obzira da li su prikupljeni od fizičkih ili pravnih lica, odnosno organa i organizacija javne uprave (u daljem tekstu:" ispitanici "), se obrađuju u strogo povjerljivi način i koriste se isključivo za statističke svrhe. Zakon 04 / L-036, čla 34. "Svi ispitanici su dužni, u skladu sa važećim zakonom, da sarađuju i pružaju Agenciji pravovremene i tačne statističke podatke, kao i da sarađuju sa Agencijom kako bi potvrdili tačnost prikupljenih podataka. Zakon 04 / L-036, član 21: http://ask.rks-gov.net/media/2025/zakon-o-sluzbenim-statistikama.pdf
   1. Pristup poverljivim podacima se dozvoljava samo osobama koje su zadužene za proizvodju zvanične statistike do tog nivoa do kojeg ovi podaci su neophodni za proizvodnju statistike. Član 37, Zakon br. 04 / L-036: http://ask.rks-gov.net/media/2025/zakon-o-sluzbenim-statistikama.pdf
   1. ASK objavljuje godišnji i napredni kalendar objavljivanja za sve publikacije za tekuću godinu. Kalendar je javno dostupan na sajtu ASK-a.
   1. http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/vesti/kalendar-objavljivanja.
   1. Opšta politika je da pre objavljivanja statistika na veb stranici Agencije za Statistiku Kosova, na raspolaganju je i obaveštenje za javnost, takođe na veb stranici, kako bi se informisali korisnike i medije.Svi korisnici imaju istovremeno pristup podacima.
   1. Distribucija podataka je godišnje.
   1. Obaveštenje za medije se objavljuju na mreži (on-line) u vreme diseminacije podataka.
   1. Publikacije ASK-a, tabele i materijali o obaveštenjima za javnost su uvek dostupne na tri jezika: albanskom, engleskom i srpskom jeziku.
   1. ASK ima na mreži (on-line) bazu podataka: http://askdata.rks-gov.net/PXWeb/pxweb/sr/askdata/
   1. Korisnici nemaju direktan pristup mikro-podacima, ali po zakonu istraživači i institucije mogu zatražiti pristup preko ASK-a.
   1. Podaci se objavljuju i u Statističkom Godišnjaku ASK-a: http://ask.rks-gov.net/sq/agjencia-e-statistikave-te-kosoves/add-news/vjetari-statistikor-i-republikes-se-kosoves-per-vitin-2016
   1. Kratko objašnjenje definicija, ključnih koncepata i metodoloških objašnjenja za korisnike predstavljeno je u publikaciji podataka "Bruto Domaći Proizvod 2008-2016": http://ask.rks-gov.net/media/3628/bpv-2008-2016.pdf
   1. ASK je posvećena osiguranju kvaliteta u proizvodnji zvanične statistike. Na osnovu Zakona o Zvaničnoj Statistici, Zakona 04 / L-036, ASK koristi statističke metode i procese u skladu sa međunarodno prihvaćenim naučnim principima i standardima i sprovodi stalne analize kako bi poboljšao kvalitet i dostavljanje ažurirane statistike. U obavljanju svojih dužnosti, ASK prati opšte principe upravljanja kvalitetom, u skladu sa Kodeksom Prakse Evropske Statistike. ASK je izradila Izjavu Kvaliteta koja je dostupna na veb stranici ASK-a: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/footer/planovi-i-izvjestaji. Dokumenat navodi jedanaest principa, mnogo u skladu sa principima KoP-a, kao što su profesionalna nezavisnost i statistička povjerljivost, na kojima se zasniva rad ASK-a.
   1. Nije dostupna.
   1. Tokom jula 2017. godine u Agenciji za Statistiku Kosova sproveden je proces procene Kosovskog Statističkog Sistema kroz pristup "Peer Review".
   1. Glavni ciljevi Nacionalnih Računa prvenstveno su pružanje podataka Eurostatu, MMF-u, Ministarstvu Finansija, Centralnoj Banci Kosova (CBK), Nevladinim Organizacijama (NVO), Univerzitetu, studentima u magistarskim i doktorskim studijama), Ambasadama kao i svim drugim korisnicima.
   1. Jedan od ključnih elemenata za osiguranje kvaliteta statističkih podataka je merenje zadovoljstva korisnika. Anketa ima za cilj da prikupi sveobuhvatne informacije o potrebama i zahtevima korisnika za zvanične statističke podatake. Kroz ovu anketu korisnici statističkih podataka su izrazili svoje misli i mišljenja u u vezi sa statističkim pogledima, oni su pružili savete i sugestije u vezi sa njihovim potrebama za statistikom i kako poboljšati ove statističke podatke u budućnosti. Ovo istraživanje je sprovedeno tokom konferencije koja je održana sa korisnicima statističkih podataka, na kojoj je odgovorilo 11 korisnika. Upitnik je sadržao osam pitanja i uključivao je razne teme: korišćenje statističkih podataka, procenu ASK-a uopšte, procenu veb stranice ASK-a, procenu kvaliteta statističkih podataka itd. Detaljnije informacije o ovoj Anketi mogu se pronaći na veb stranici : http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/footer/planovi-i-izvjestaji.
   1. Nije dostupna.
   1. Nije dostupna.
   1. Nije dostupna.
   1. Nije dostupna.
   1. Referentna godina - od 1. januara 2016. do 31. decembra 2016. godine. Vremenski rok – 27. oktobar 2016.
   1. Vremensko kašnjenje je 0.
   1. Statistika se odnosi na nacionalni nivo
   1. Nema prekida vremenskih serija.
   1. Nije dostupna.
   1. Podaci se proveravaju pre nego što su završeni. Takođe se proveravaju veze između promenljivih i koherentnost u njihovim serijama. Podaci su koherentni u unutrašnjem aspektu.
   1. Nije primenljivo.
   1. ASK nema politike revizije.
   1. Nijedna revizija nije izvršena.
   1. Podaci za izračunavanje BDP-a prema delatnostima su: a) Izvori statističkih podataka: Rezultati anketa koje je sprovela ASK, kao što su: strukturna poslovna anketa, anketa budžeta domaćinstava (ABD), Anketa o Radnoj Snazi (ARS), Anketa o poljoprivrednim domaćinstvima (APD) i publikacije ASK-a; Statistika spoljne trgovine: uvoz i izvoz roba; indeks potrošačkih cena (IPC), indeks proizvođačkih Cena (IPC), indeks troškova izgradnje, indeks uvoznih cena, indeks inputa-outputa u poljoprivredi koji su korišćeni kao deflatori. b) Izvori administrativnih podataka: Ministarstvo Finansija (podaci državnog budžeta i podaci trezora); Centralna Banka Kosova (podaci o platnom bilansu, kompanijema osiguranja i drugim finansijskim jedinicama); Ministarstvo Javne Uprave (podaci nevladinih organizacija), Ministarstvo poljoprivrede, Veterinarska agencija itd.
   1. Prikupljanje podataka je godišnje.
   1. Za prikupljanje podataka korišćeno je nekoliko metoda: preko e-majla, veb stranice i preko USB-a.
   1. Nakon prikupljanja podataka vrši se logična kontrola kao i upoređivanje podataka sa prethodnim periodima.
   1. Nije dostupna.
   1. Sezonsko podešavanje i dalje se ne primenjuje.