Metadata

| |

Kratkoročne Statistike Industrije

   1. Agencija za Statistiku Kosova -ASK
   1. Odeljenje Ekonomskih Statistika i Nacionalnih Računa – Sektor Preduzeća
   1. Valdete Navakazi
   1. Službenica za Kratkoročna Statistika Preduzeća
   1. Ul. “Zenel Salihu” br. 4. 10000 Priština, Kosovo
   1. valdete.navakazi@rks-gov.net
   1. + 381 38 200 31 133
   1. Broj faksa nije dostupan. Broj faksa je isti kao broj agencije uopšte:+381 38 235 033
   1. 20/11/2015
   1. 20/11/2015
   1. 23/11/2017
   1. Cilj kvartalne ankete statistika industrije je pružanje podataka o industrijskoj proizvodnji i prometu proizvodene robe. Anketa prikuplja podatke o količini industrijskih proizvoda proizvedenih sa PDV-om, obračunatim PDV-om, broju zaposlenih i broju radnih satova za izveštajni period. Podaci statistike industrije mogu se koristiti za istraživanje tekučih trendova i uslova na tržištu protoka industrijskih proizvoda, sa aspekta promena u protoku robe, kao i sezonskih promena.
   1. Statistika Industrije vrše prikupljanje podataka prema klasifikaciji ekonomskih aktivnosti NACE Rev.2, koje pripadaju sektorima (B-Vađenje ruda i kamena, C- Prerađivačke industrije, D-Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija i E-Snabdevanje vodom, aktivnosti upravljanja i obrađivanja otpada).
   1. Statistike pokrivaju ekonomske sektore.
   1. Preduzeće je najmanja jedinica pravne jedinice u kombinaciji sa proizvodnom jedinicom proizvoda ili usluga koje su nezavisne u donošenju odluka , posebno za korišćenje svojih materijalnih i monetarnih izvora. Preduzeće može obavljati jednu ili više ekonomskih aktivnosti. Aktivno preduzeće – smatraju se samo preduzeća koje su prijavile jedan od poreza ili zaposlenog/ih za referentnu godinu. Vrednost prometa od proizvodnje – predstavlja ostvaren promet od proizvodnje isključujući porez na dodatu vrednost. Indeksi – predstavljaju promenu u vremenu jedne date promenljive ili promenljivih kao celina . Indeks voluma se izračunava pomoću Lasperove formule. Indeks vrednosti prometa od proizvodnje - cilj indeksa vrednosti prometa je da pokaže tokove tržišta. Broj zaposlenih - ukupan broj plaćenih zaposlenih lica u preduzeću (bez članova porodice koji rade bezplatno). Indeks broja zaposelenih - indeks zapošljavanja predstavlja ishod zapošljavanja u anketiranim preduzećima.
   1. Aktivna preduzeća tokom poslednje kalendarske godine.
   1. Osnova za uzorkovanje je SPR,i obuhvačena su aktivna preduzeća u okviru sektora B, C, D i E prema NACE Rev.2.
   1. Kosovo (nacionalni nivo).
   1. Vremenske serije dostupne su iz referentne 2013 godine. Referentni period je kvartalno (npr. 1 april-30 jun 2017)
   1. Nije primenljivo.
   1. Promet je prikazan u indeksu. Broj zaposlenih sa apsolutnim brojevima, dok razlike između perioda u procentima (%).
   1. Razne statistike uopšte su prikazne kvartalno.
   1. Statističke jedinice, fizička i pravna lica, bez obzira da li imaju pravni subjektivitet ili ne, dužne su da pruže kompletne, ažurirane i istinite informacije ASK-u i drugim proizvođačima zvanične statistike u odgovarajućoj formi, blagovremeno i besplatno utvrđene od strane proizvođača zvanične statistike, definisano u članu 2. Zakona br. 04 / L-036 O ZVANIČNOJ STATISTICI REPUBLIKE KOSOVO. Na evropskom nivou osnovni pravni akt je Uredba Saveta (ES) br. 577/98.
   1. Nije primenljivo
   1. "Agencija će osigurati da pojedinačni podaci prikupljeni za statističke svrhe, bez obzira da li su prikupljeni od fizičkih ili pravnih lica, odnosno organa i organizacija javne uprave (u daljem tekstu:" ispitanici "), se obrađuju u strogo povjerljivi način i koriste se isključivo za statističke svrhe. Zakon 04 / L-036, čla 34. "Svi ispitanici su dužni, u skladu sa važećim zakonom, da sarađuju i pružaju Agenciji pravovremene i tačne statističke podatke, kao i da sarađuju sa Agencijom kako bi potvrdili tačnost prikupljenih podataka. Zakon 04 / L-036, član 21: http://ask.rks-gov.net/media/2025/zakon-o-sluzbenim-statistikama.pdf
   1. Pristup poverljivim podacima se dozvoljava samo osobama koje su zadužene za proizvodju zvanične statistike do tog nivoa do kojeg ovi podaci su neophodni za proizvodnju statistike. Član 37, Zakon br. 04 / L-036: http://ask.rks-gov.net/media/2025/zakon-o-sluzbenim-statistikama.pdf
   1. ASK objavljuje godišnji i napredni kalendar objavljivanja za sve publikacije za tekuću godinu. Kalendar je javno dostupan na sajtu ASK-a.
   1. http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/vesti/kalendar-objavljivanja.
   1. Opšta politika je da pre objavljivanja statistika na veb stranici Agencije za Statistiku Kosova, na raspolaganju je i obaveštenje za javnost, takođe na veb stranici, kako bi se informisali korisnike i medije.Svi korisnici imaju istovremeno pristup podacima.
   1. Distribucija podataka je kvartalno.
   1. Obaveštenje za medije se objavljuju na mreži (on-line) u vreme diseminacije podataka.
   1. Publikacije ASK-a, tabele i materijali o obaveštenjima za javnost su uvek dostupne na tri jezika: albanskom, engleskom i srpskom jeziku.
   1. ASK ima na mreži (on-line) bazu podataka: http://askdata.rks-gov.net/PXWeb/pxweb/sr/askdata/
   1. Korisnici nemaju direktan pristup mikro-podacima, ali po zakonu istraživači i institucije mogu zatražiti pristup preko ASK-a.
   1. Podaci o statistikama industrije su publikovani i u Statističkom Godišnjaku ASK-a: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/add-news/statisticki-godisnjak-republike-kosova-2017
   1. Kratko objašnjenje definicija, ključnih koncepata i metodoloških objašnjenja za korisnike predstavljeno je i u publikaciji podataka "Kratkoročne Statistike Industrije, K2 - 2017": http://ask.rks-gov.net/media/3581/kratkoročne-statistike-industrije-k2-2017.pdf
   1. ASK je posvećena osiguranju kvaliteta u proizvodnji zvanične statistike. Na osnovu Zakona o Zvaničnoj Statistici, Zakona 04 / L-036, ASK koristi statističke metode i procese u skladu sa međunarodno prihvaćenim naučnim principima i standardima i sprovodi stalne analize kako bi poboljšao kvalitet i dostavljanje ažurirane statistike. U obavljanju svojih dužnosti, ASK prati opšte principe upravljanja kvalitetom, u skladu sa Kodeksom Prakse Evropske Statistike. ASK je izradila Izjavu Kvaliteta koja je dostupna na veb stranici ASK-a: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/footer/planovi-i-izvjestaji. Dokumenat navodi jedanaest principa, mnogo u skladu sa principima KoP-a, kao što su profesionalna nezavisnost i statistička povjerljivost, na kojima se zasniva rad ASK-a.
   1. Glavni cilj Ankete Kratkoročnih Statistika Preduzeća (AKSP) jeste da predstavlja trendove u kvartlanim periodima u sektorima (B,C,D,i E) NomenklaturE Privrednih Delatnosti NACE Rev.2. kroz nekoliko ekonomskih pokazatelja što omogućava uporedivost podataka na međunarodnom nivou imajući u vidu evropske standarde za kvartalne statistike. Glavni korisnici su Ministarstvo Finansija, Ministarstvo Ekonomije, razne istraživačke institucije, statistika nacionalnih računa i drugi sektori u okviru ASK-a.
   1. Tokom jula 2017. godine u Agenciji za Statistiku Kosova sproveden je proces procene Kosovskog Statističkog Sistema kroz pristup "Peer Review".
   1. Prema Anketi Zadovoljstva Korisnika koji je sproveden u 2014. godini, glavni zahtev je bio da se ima više pristupa u mikro podacima i zbirnim podacima u Excel datotekama.
   1. Jedan od ključnih elemenata za osiguranje kvaliteta statističkih podataka je merenje zadovoljstva korisnika. Anketa ima za cilj da prikupi sveobuhvatne informacije o potrebama i zahtevima korisnika za zvanične statističke podatake. Kroz ovu anketu korisnici statističkih podataka su izrazili svoje misli i mišljenja u u vezi sa statističkim pogledima, oni su pružili savete i sugestije u vezi sa njihovim potrebama za statistikom i kako poboljšati ove statističke podatke u budućnosti. Ovo istraživanje je sprovedeno tokom konferencije koja je održana sa korisnicima statističkih podataka, na kojoj je odgovorilo 11 korisnika. Upitnik je sadržao osam pitanja i uključivao je razne teme: korišćenje statističkih podataka, procenu ASK-a uopšte, procenu veb stranice ASK-a, procenu kvaliteta statističkih podataka itd. Detaljnije informacije o ovoj Anketi mogu se pronaći na veb stranici : http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/footer/planovi-i-izvjestaji.
   1. Nije dostupna.
   1. Nije dostupna.
   1. Nije dostupna.
   1. Nije dostupna.
   1. Referentni period je kvartalno (npr. 1. mart - 30. jun 2017. godine). Podaci za svaki kvartal objavljuju se tačno nakon 85 dana od referentnog perioda, ali to može varirati u zavisnosti od dana praznika ili dana vikenda za jedan ili dva dana.
   1. Vremensko kašnjenje je 0.
   1. Statistika se odnosi na nacionalni nivo
   1. Nema prekida vremenskih serija.
   1. Nije dostupna.
   1. Podaci se proveravaju pre nego što su završeni. Takođe se proveravaju veze između promenljivih i koherentnost u njihovim serijama. Podaci su koherentni u unutrašnjem aspektu.
   1. Nije primenljivo.
   1. ASK nema politike revizije.
   1. Nijedna revizija nije izvršena.
   1. Odabrana preduzeća na osnovu uzorka.
   1. Prikupljanje podataka je kvartalno.
   1. Putem direktnog intervjua izvještajnih jedinica.
   1. Nakon prikupljanja podataka vrši se logična kontrola kao i upoređivanje podataka sa prethodnim periodima.
   1. Nije dostupna.
   1. Sezonsko podešavanje i dalje se ne primenjuje.