Metadata

| |

Indeks Uvoznih Cena (IUC)

   1. Odeljenje Ekonomskih Statistika i Nacionalnih Računa – Sektor Cena.
   1. Odeljenje Ekonomskih Statistika i Nacionalnih Računa – Sektor Cena
   1. Ibish Asllani, Hamdi Jupolli
   1. Viši Službenik za Statistiku Cena
   1. Ul. “Zenel Salihu” br. 4. 10000 Priština, Kosovo
   1. Ibish.asllani@rks-gov.net, hamdi.jupolli@rks-gov.net
   1. + 381 38 200 31 117
   1. Broj faksa nije dostupan. Broj faksa je isti kao broj agencije uopšte:+381 38 235 033
   1. 20/11/2015
   1. 20/11/2015
   1. 20/11/2017
   1. Agencija za Statistiku Kosova(ASK), odnosno Odjeljenje Ekonomskih Statistika i Nacionalnih Računa, počela je objavljivati Indeks Uvoznih Cena (IUC) u junu 2009. godine. Prikupljanje uvoznih cen počelo je početkom 2006.godine. Cene se prikupljaju na kvartalnoj osnovi i pokrivaju najreprezentativnijih uvoznih preduzeća koje su bile aktivne u većini opština. Glavni cilj IUC-a je da prvo pruži podatke o: cenama, indeksima, ponderima, sektorima i kvartalnim i godišnjim promenama indeksa.
   1. Indeks uvoznih cena koristi Harmonizovani Sistem Svetske Carinske Organizacije (OBD) objavljen u 2-cifrenim sektorima.
   1. Statistike pokriva sve ekonomske sektore. Tabele predstavljaju zaposlenost i nezaposlenost prema ekonomskim aktivnostima i zanimanju.
   1. Statistika pokriva sve ekonomske sektore. Tabele predstavljaju zaposlenost i nezaposlenost prema ekonomskim aktivnostima i zanimanju.
   1. Cene uvozene robe za izračunavanje indeksa uvoznih cena dobijaju se od uvoznih preduzeća.
   1. Ciljna populacija se sastoji od svih reprezentativnih uvoznih preduzeća (koja imaju najveći uvoz) u okviru poglavlja i sektora. Izbor preduzeća se vrši na osnovu prometa praduzeća u beleškama Carine Kosova.
   1. Kosovo (nacionalni nivo).
   1. Indeks uvoznih cena objavljuje se od 2009. godine i uključuje podatke iz 2006. godine i nastavlja se objavljivat redovno na kvartalnoj osnovi.
   1. Bazni indeks Indeksa Uvoznih Cena je 2010=100.
   1. Podaci o indeksu uvoznih cena objavljuju se kao Indeks, kvartalna i godišnja promena u procentima.
   1. Različite statistike uglavnom se prikazuju na kvartalnoj osnovi.
   1. Statističke jedinice, fizička i pravna lica, bez obzira da li imaju pravni subjektivitet ili ne, dužne su da pruže kompletne, ažurirane i istinite informacije ASK-u i drugim proizvođačima zvanične statistike u odgovarajućoj formi, blagovremeno i besplatno utvrđene od strane proizvođača zvanične statistike, definisano u članu 2. Zakona br. 04 / L-036 O ZVANIČNOJ STATISTICI REPUBLIKE KOSOVO. Na evropskom nivou osnovni pravni akt je Uredba Saveta (ES) br. 577/98.
   1. Nije primenljivo.
   1. "Agencija će osigurati da pojedinačni podaci prikupljeni za statističke svrhe, bez obzira da li su prikupljeni od fizičkih ili pravnih lica, odnosno organa i organizacija javne uprave (u daljem tekstu:" ispitanici "), se obrađuju u strogo povjerljivi način i koriste se isključivo za statističke svrhe. Zakon 04 / L-036, čla 34. "Svi ispitanici su dužni, u skladu sa važećim zakonom, da sarađuju i pružaju Agenciji pravovremene i tačne statističke podatke, kao i da sarađuju sa Agencijom kako bi potvrdili tačnost prikupljenih podataka. Zakon 04 / L-036, član 21: http://ask.rks-gov.net/media/2025/zakon-o-sluzbenim-statistikama.pdf
   1. Pristup poverljivim podacima se dozvoljava samo osobama koje su zadužene za proizvodju zvanične statistike do tog nivoa do kojeg ovi podaci su neophodni za proizvodnju statistike. Član 37, Zakon br. 04 / L-036: http://ask.rks-gov.net/media/2025/zakon-o-sluzbenim-statistikama.pdf
   1. ASK objavljuje godišnji i napredni kalendar objavljivanja za sve publikacije za tekuću godinu. Kalendar je javno dostupan na sajtu ASK-a.
   1. http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/vesti/kalendar-objavljivanja.
   1. Opšta politika je da pre objavljivanja statistika na veb stranici Agencije za Statistiku Kosova, na raspolaganju je i obaveštenje za javnost, takođe na veb stranici, kako bi se informisali korisnike i medije.Svi korisnici imaju istovremeno pristup podacima.
   1. Distribucija podataka je kvartalno.
   1. Obaveštenje za medije se objavljuju na mreži (on-line) u vreme diseminacije podataka.
   1. Publikacije ASK-a, tabele i materijali o obaveštenjima za javnost su uvek dostupne na tri jezika: albanskom, engleskom i srpskom jeziku.
   1. ASK ima na mreži (on-line) bazu podataka: http://askdata.rks-gov.net/PXWeb/pxweb/sr/askdata/
   1. Korisnici nemaju direktan pristup mikro-podacima, ali po zakonu istraživači i institucije mogu zatražiti pristup preko ASK-a.
   1. Podaci se objavljuju i u Statističkom Godišnjaku ASK-a: http://ask.rks-gov.net/sq/agjencia-e-statistikave-te-kosoves/add-news/vjetari-statistikor-i-republikes-se-kosoves-per-vitin-2016.
   1. Kratko objašnjenje definicija, ključnih koncepata i metodoloških objašnjenja za korisnike predstavljeno je u publikaciji podataka "Indeks Uvoznih Cena (IUC), K2 2017": http://ask.rks-gov.net/media/3517/indeks-uvoznih-cena-iuc-k2-2017.pdf
   1. ASK je posvećena osiguranju kvaliteta u proizvodnji zvanične statistike. Na osnovu Zakona o Zvaničnoj Statistici, Zakona 04 / L-036, ASK koristi statističke metode i procese u skladu sa međunarodno prihvaćenim naučnim principima i standardima i sprovodi stalne analize kako bi poboljšao kvalitet i dostavljanje ažurirane statistike. U obavljanju svojih dužnosti, ASK prati opšte principe upravljanja kvalitetom, u skladu sa Kodeksom Prakse Evropske Statistike. ASK je izradila Izjavu Kvaliteta koja je dostupna na veb stranici ASK-a: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/footer/planovi-i-izvjestaji. Dokumenat navodi jedanaest principa, mnogo u skladu sa principima KoP-a, kao što su profesionalna nezavisnost i statistička povjerljivost, na kojima se zasniva rad ASK-a.
   1. Nije dostupna.
   1. Tokom jula 2017. godine u Agenciji za Statistiku Kosova sproveden je proces procene Kosovskog Statističkog Sistema kroz pristup "Peer Review".
   1. Podatke o indeksu uvoznih cena se koriste od Ministarstva Finansija, Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva trgovine i industrije, Centralne Banke Kosova, Agencije za Statistiku Kosova, Eurostata i različiti uvoznih preduzeća.
   1. Jedan od ključnih elemenata za osiguranje kvaliteta statističkih podataka je merenje zadovoljstva korisnika. Anketa ima za cilj da prikupi sveobuhvatne informacije o potrebama i zahtevima korisnika za zvanične statističke podatake. Kroz ovu anketu korisnici statističkih podataka su izrazili svoje misli i mišljenja u u vezi sa statističkim pogledima, oni su pružili savete i sugestije u vezi sa njihovim potrebama za statistikom i kako poboljšati ove statističke podatke u budućnosti. Ovo istraživanje je sprovedeno tokom konferencije koja je održana sa korisnicima statističkih podataka, na kojoj je odgovorilo 11 korisnika. Upitnik je sadržao osam pitanja i uključivao je razne teme: korišćenje statističkih podataka, procenu ASK-a uopšte, procenu veb stranice ASK-a, procenu kvaliteta statističkih podataka itd. Detaljnije informacije o ovoj Anketi mogu se pronaći na veb stranici : http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/footer/planovi-i-izvjestaji.
   1. Nije dostupna.
   1. Nije dostupna.
   1. Podaci su administrativni.
   1. Nije dostupna.
   1. Indeks uvoznih cena je kvartalni (referentni period od 1. aprila do 30. juna), a objavljivanje podataka vrši se prema planu koji je odreden od strane menadžmenta.
   1. Vremensko kašnjenje je 0.
   1. Statistika se odnosi na nacionalni nivo.
   1. Nema prekida vremenskih serija.
   1. Nije dostupna.
   1. Podaci se proveravaju pre nego što su završeni. Takođe se proveravaju veze između promenljivih i koherentnost u njihovim serijama. Podaci su koherentni u unutrašnjem aspektu.
   1. Nije primenljivo.
   1. ASK nema politike revizije.
   1. Nijedna revizija nije izvršena.
   1. Način dobijanja podataka je putem upitnika na papiru i elektronskim putem e-maila. Registar preduzeća sastoji se od carinskih podataka i bavi se reprezentativnim preduzećima u okviru poglavlja i sektora. Kao kriterijum za izbor preduzeća uzima se godišnji promet u uvozu. Trenutno imamo 120 izveštajnih jedinica (preduzeća koja se bave uvozom) i preko 500 artikala. Svake godine se povećava broj izveštajnih jedinica i broj artikala.
   1. Prikupljanje podataka je kvartalno.
   1. Prikupljanje podataka uglavnom se vrši putem upitnika na papiru koje zaposleni u regionalnim kancelarijama šalju uvoznim preduzećima, i u posebnim slučajevima elektronski iz centra.
   1. Prikupljeni materijal od Regionalnih Kancelarija je predmet logičke kontrolle pre nego što se unese u bazi podataka i upoređuje se sa prethodnim kvartalom. Ako postoji sumnja, kontaktira se telefonom ili emajlom osoba koja izveštava sa preduzeća ili regionalne kancelarije kako bi se potvrdila ili poboljšala cena prijavljenog artikala.
   1. Nije dostupna.
   1. Sezonsko podešavanje i dalje se ne primenjuje.