Žene i Muškarci na Kosovu, 2018/2019

  • 11/12/2020

Plodnost se smanjila u odnosu na prethodne godine

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je izveštaj "Žene i Muškarci na Kosovu" za godine 2018-2019.

Statistički podaci predstavljeni u publikaciji "Žene i Muškarci na Kosovu, 2018-2019", su dugoročni i sa kratkoročnim analizama koje odražavaju rodnu situaciju na Kosovu, prema sektorima ekonomskog i društvenog života.

Za pripremu ove publikacije su korišćeni  svi izvori raspoloživih podataka, koji pružaju potpune statističke informacije kako bi pomogli u percepciji rodne situacije

Publikacija  “Žene i muškarci na Kosovu” se objavljuje na svake dve godine i sadrži sledeća poglavlja: Stanovništvo, Zdravstvo i Blagostanje, Obrazovanje, Socijalna zaštita, Pravosuđe, Tržište rada, Zarade i Donošenje Odluka..

Statistički podaci predstavljeni u publikaciji "Žene i Muškarci na Kosovu 2018-2019" predstavljaju neke važne činjenice za neke pokazatelje: koeficijent maskuliniteta je bio 110.6 muškaraca na 100 žena (što je više od opšteg izveštaja o rodnom odnosu stanovništva); Prosečna starost bračnih supružnika za 2019. godinu je bila  28 godina za žene i 32 za muškarce; Podaci o plodnosti su zabeležili pad, u poređenju sa prethodnim godinama za 3 dece po ženi koliko je bilo u 2003. godini, za dvoje dece po ženi u  2019.godini; Stopa zaposlenosti žena iznosila je 13.9%, dok  kod muškaraca je bila 46.2%; a stopa nezaposlenosti žena u 2019.godini  iznosila je 34.4%, i 22.6% za muškarce.

Nema pdf na srpski jezik