Žene i Muškarci na Kosovu, 2016-2017

  • 14/12/2018

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je izveštaj "Žene i Muškarci na Kosovu" za godine 2016-2017.

Statistički podaci predstavljeni u publikaciji "Žene i Muškarci na Kosovu, 2016-2017", su dugoročni i sa kratkoročnim analizama koje odražavaju rodnu situaciju na Kosovu, prema sektorima ekonomskog i društvenog života.

Za pripremu ove publikacije su korišćeni  svi izvori raspoloživih podataka, koji pružaju potpune statističke informacije kako bi pomogli u percepciji rodne situacije.

Publikacija  “Žene i muškarci na Kosovu” se objavljuje na svake dve godine i sadrži sledeća poglavlja: Stanovništvo, Zdravstvo i blagostanje, Obrazovanje, Socijalna zaštita, Pravosuđe, Tržište rada, Zarade i Donošenje odluka.

Statistički podaci predstavljeni u publikaciji "Žene i Muškarci na Kosovu 2016-2017" predstavljaju neke važne činjenice za neke pokazatelje: koeficijent maskuliniteta je bio 111.2 muškaraca na 100 žena (što je više od opšteg izveštaja o rodnom odnosu stanovništva); Prosečna starost oženjenih supružnika za 2017. godinu je bila  28 godina za žene i 32 za muškarce; Podaci o plodnosti su zabeležili pad, u poređenju sa prethodnim godinama za 3 dece po ženi koliko je bilo u 2003. godini, za dvoje dece po ženi u  2017.godini; Stopa zaposlenosti žena iznosila je 12.7%, dok je kod muškaraca je bila 46.6%; a stopa nezaposlenosti žena iznosila je 36.6%, a 28.7% za muškarce.

Za više informacija o statističkim podacima o "Ženama i muškarcima na Kosovu za godine 2016/2017” posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/socijalne/demografija-i-migracije