Uzroci Smrti na Kosovu, 2014/2015

  • 27/12/2018

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je statistike o "Uzrocima Smrti na Kosovu" za godine 2014/2015.

Rezultati o uzrocima smrti su obrađueni analitički iu standardnim tabelama prema klasifikacijama koje preporučuju Svetska Zdravstvena Organizacija (WHO) i Eurostat.

Uzroci Smrti na Kosovu za godine 2014/2015 su objavljeni na osnovu obrade "Medicinskog dela potvrde o smrti", statističkog upitnika o slučaju smrti, DEM-2.

Ova publikacija je omogućena zajedničkim radom ASK-a i Nacionalnog Instituta za Javno Zdravlje (NIJZK).

Obrada informacija o Uzrocima Smrti na Kosovu stvara široke mogućnosti za medicinske analize. Standardno grupisanja i prikazivanje u tabelama omogućava analize i poređenje sa drugim zemljama. Kodiranje bolesti prema Međunarodnoj Klasifikaciji Bolesti, treća revizija (SNC-10), ocenjuje se od  SZO kao najnovije analitičko kodiranje koju danas primjenjuju razvijene zemlje.

Za sprovođenje ovog važnog statističkog istraživanja, neophodno je da lekari u bolnicama, klinikama, medicinskim centrima, ambulantama itd. postave dijagnozu u statističkom upitniku DEM-2  na pitanje 23 – Uzrok smrti iz "istorije/anamneze" za osobe tretirane (hospitalizovane)u bolnicama, iz "kartona" za osobe koje su tretirane u ambulantama ili iz bilo kojeg važećeg dokumenta iz kojeg jasno se vidi dijagnoza za preminulu osobu.

 

Od ukupnog broja umrlih prijavljenih u 2014. godini, 79.4% je kodirano (sa dijagnozom), dok je 20.6% je nekodirano (bez dijagnoze). U 2015. godini kodirano je 81.8% smrtnih slučajeva (sa dijagnozom), dok je 18.2% smrtnih slučajeva nisu kodirani (bez dijagnoze). Učešće nekodiranih smrtnih slučajeva je rezultat nedostatka dijagnoze od strane medicinskog osoblja koje je nadležno za utvrđivanje smrti i uzroka smrti.

 

Prema kodifikaciji uzroka smrti na Kosovu u 2014. godini, najbrojnije smrti su: od bolesti cirkulatornog sistema (61.0%); tumorske bolesti (17.4%); bolesti sa simptomima, znakovima i abdominalnim kliničkim i laboratorijskim nalazima neklasifikovani drugde (4.1%), itd. Dok u 2015. godini većina smtnih slučajeva su od: bolesti cirkulatornog sistema (62.7%); tumorske bolesti (14.7%); bolesti respiratornog sistema (5.4%), itd.

Za više informacija o uzrocima smrti na Kosovu za godine 2014/2015, posetite:http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/socijalne/demografija-i-migracije