Upotreba Informaciono-Komunikacionih Tehnologija u Preduzećima, 2020

  • 16/11/2021

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavljuje podatke Ankete o Upotrebi Informaciono-Komunikacionih Tehnologija u preduzećima za 2020. godinu.

U 2020. godini, Anketa IKT-a je sprovedena uglavnom u preduzećima sa 10 i više zaposlenih. Ove godine su u studijske svrhe korišćena i preduzeća sa 5-9 zaposlenih.

Prema rezultatima na nivou ankete, preduzeća koja su u 2020.godini  koristile računar u poslovne svrhe, predstavljaju 94.8% preduzeća.Dok, 93.1% poduzeća su koristila internet u poslovne svrhe.

Maksimalna brzina preuzimanja dokumenata sa> = 30Mbit / s do <100Mbit /s  bila je u 60% od njih  zatim sledi brzina > = 10Mbit / s do <30Mbit /s  koju su koristila 29% preduzeća.

54.9% anketiranih preduzeća imaju svoju web stranicu, dok 91.7% preduzeća koriste društvene medije.

22.3% od anketiranih preduzeća je ostvarilo  prodaju putem web stranice ili neke druge aplikacije putem računara. Dok 11.3% od njih je ostvarilo  kupovinu  putem web stranice ili neke druge aplikacije putem računara.

Za više informacija o Upotrebi Informaciono-Komunikacionih Tehnologija u Preduzećima posetite: https://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/statistički-biznes-registra