Statistika Zdravstva, 2021

  • 30/09/2022

Agencija za Statistiku Kosova(ASK) objavljuje “Statistika Zdravstva “ za 2021.godinu

Ova publikacija pruža podatke o ukupnom broju zaposlenih u javnim i privatnim zdravstvenim ustanovima kao i druge zdravstvene aktivnosti u Republici Kosovo.

Publikacija Statistika Zdravstva 2021 pruža podatke o aktivnostima Kliničkog Univerzitetskog Centra Kosova(KUCK); aktivnostima opštih bolnica;  posetama u Glavnim Centrima Porodićne Medicine: predkliničkim uslugama; za bolesnike sa TBC-om,  zaraznim bolestima,  pacijenatima sa malignim bolestima, za oboljele sa COVID-om, licenciranim privatnim ustanovima, zdravstvenom osiguranju, povređenim i poginulim na radnom mestu, Službe profesionalnih Centara za Mentalno Zdravlje,.itd.

Prema rezultatima ove publikacije ukupan broj zaposlenih u javnom sektoru zdravstva u 2021.godini je bio 13 448, od njih: lekari specijalisti su 2 776; bolničari/ke su 7707 i 2 323 su nemedicinsko osoblje.

U 2021.godini broj pruženih usluga u Centrima Porodične Medicine bio je 3 168 800, od kojih stomatološke posete 226 822; laboratorijske usluge 1 301 151 i intervencije i posebne usluge 5 351 537.

Dok u Opštim Bolnicama bilo je: 319 824 dana lečenja, sa 73 253 hospitalizovanih pacijenata, dok 15 091 pacijenata je operisano. Takođe, bilo je 715 185  ambulantnih poseta.

Tokom 2021.godine u Kliničkom Univerzitetskom Centru Kosova (KUCK) bilo je: 408 581 dana lečenja, sa 90 595  hospitalizovanih pacijenata i 15 034 operisanih. Takođe, bilo je 414 317 ambulantnih poseta i 1 806 540 laboratorijskih usluga.

U Univerzitetskom Stomatološkom Kliničkom Centru  Kosova (USKCK) bilo je ukupno 257 009 stomatoloških usluga od kojih 45 073  su bile kontrolne posete; 141 593 pružene usluge i 61 526 aktivnosti za pacijente izvan Prištine.

Broj novih slučajeva, identifikovanih i lečenih malignim i benignim bolestima tokom 2021.godine  bio je 3 270, dok je broj lečenih tokom 2021. godine iznosio 4.041 slučaja.

Dok većina obolelih od malignih i beningnih bolesti pripadala starosnoj grupi 65-69.godina sa ukupno 474 slučaja. Broj izvršenih dijaliza tokom 2021.godine u svim  javnim bolnicama  Kosova bio je 117 431 slučajeva. Dok je broj usluga u profesionalnim centrima Mentalnog Zdravlja  bio 110 512. Broj pacijenata obolelih od TBC-a na Kosovu je bio  447 od toga 192 su bile žene a 255 muškarci.

Broj slučajeva smrti od zaraznih bolesti je bio 1 690 osoba, gde je najveći broj smrtnih slučajeva bio od COVID-19 sa 1 655 slučajeva.

Broj medicinskog osoblja angažovanog u KUCK-u i opštim bolnicama koje su lečile pacijente sa COVID-19 bio je 1 951 osoba.

Prema podacima komora zdravstvenih profesionalaca na Kosovu broj zdravstvenog osoblja sa licencom je 34 468, od kojih: 24 571 su žene, a 9 897 muškarci.

Broj licenciranih privatnih zdravstvenih ustanova dostigao je na 1 852, od toga 29 su bolnice i 1 823 druge zdravstvene ustanove poput ambulante, poliklinike, laboratorije, kabineti  itd. Od ukupno 1 823 licenciranih privatnih zdravstvenih ustanova, stomatološke ambulante čine najveći broj, 417.

Nema pdf na srpski jezik