Statistika zdravstva, 2020

  • 01/10/2021

Agencija za Statistiku Kosova(ASK) je objavila “Statistika Zdravstva “ za 2020.godinu.

Ova publikacija pruža podatke o ukupnom broju zaposlenih u javnim i privatnim zdravstvenim ustanovima kao i druge zdravstvene aktivnosti u Republici Kosovo.

Publikacija Statistika Zdravstva 2020 daje podatke o aktivnostima Kliničkog Univerzitetskog Centra Kosova(KUCK); aktivnostima opštih bolnica;  posetama u Glavnim Centrima Porodićne Medicine: predkliničkim uslugama; za bolesnike sa TBC-om,  zaraznim bolestima,  pacijenatima sa malignim bolestima, za oboljele sa COVID-om, licenciranim privatnim ustanovima, zdravstvenom osiguranju itd. itd.

Rezultati ove publikacije pokazuju da ukupan broj zaposlenih u javnom sektoru zdravstva u 2029.godini je bio 13 518, od njih: lekari specijalisti su 3 555; bolničari/ke su 8 386 i 1 577 su nemedicinsko osoblje.

Broj pruženih usluga u Centrima Porodične Medicine  bio je 4 006 357, od kojih stomatološke posete 233 256; laboratorijske usluge 926 496 i intervencije i posebne usluge 4 229 213.

U Opštim Bolnicama bilo je 274 086 dana lečenja, sa 63 464 hospitalizovanih pacijenata, dok 11 394 hospitalizovanih pacijenata je operisano. Bilo je 614 094 ambulantnih poseta, dok broj  laboratorijskih usluga (parametara) je bio 1 531 527.

Tokom 2020.godine u Kliničkom Univerzitetskom Centru su bili 329 986 dana lečenja, sa 64 778  hospitalizovanih pacijenata, od kojih 14 718 su operisani.

Takođe, je bilo oko 307 525 dijagnostičkih usluga za pacijente, 364 654 ambulantna poseta,

1 009 471 laboratorijske usluge i 400 243 posebna usluga.

U Univerzitetskom Stomatološkom Kliničkom Centru  Kosova (USKCK) bilo je ukupno 159 507 stomatoloških usluga od kojih 28 414  su bile kontrolne posete; 37 637 usluge za pacijente izvan Prištine itd.

Broj novih slučajeva, identifikovanih i lečenih malignim i benignim bolestima tokom 2020.godine je bio  2 787. Dok većina obolelih od malignih i beningnih bolesti pripadala starosnoj grupi 60-64.godina sa ukupno 401 slučaja.

Broj izvršenih dijaliza u 2020.godini u svim  javnim bolnicama  Kosova je bio 118 549 slučajeva.

Dok broj usluga u profesionalnim centrima Mentalnog Zdravlja je bio 88 593.

Broj pacijenata obolelih od TBC-a na Kosovu je bio  441 od toga 198 su bile žene a 243 muškarci

Broj slučajeva smrti od zaraznih bolesti je bio 1 334, gde je najveći broj smrtnih slučajeva bio od COVID-19 sa 1 336 slučajeva.

Broj medicinskog osoblja angažovanog u UKCK-u i opštim bolnicama koje su lečile pacijente sa COVID-19 bio je 1 951 osoba.

Prema podacima komora zdravstvenih profesionalaca na Kosovu ima 24 092 zdravstveno osoblje sa licencom, od kojih su 14 966 žene, a 9 126 su muškarci.

Broj licenciranih privatnih zdravstvenih ustanova dostigao je na 1 582, od toga 31 su bolnice i 1 551 druge zdravstvene ustanove poput ambulante, poliklinike itd.

Od ukupno 1 582 licenciranih privatnih zdravstvenih ustanova, najveći broj čine stomatološke ambulante sa 411.

Za više informacija o publikaciji “Statistika zdravstva 2020” posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/socijalne/zdravstvo-i-socijalna-zastita