Statistika zdravstva, 2019

  • 02/10/2020

Agencija za Statistiku Kosova(ASK) je objavila “Statistika Zdravstva “ za 2019.godinu.

Ova publikacija pruža podatke o: ukupnom broju zaposlenih u javnim zdravstvenim ustanovima prema polu i nivou obrazovanja; o aktivnostima Kliničkog Univerzitetskog Centra Kosova(KUCK); o aktivnostima opštih bolnica; o posetama u Glavnim Centrima Porodićne Medicine: o ključnim pokazateljima bolničkog lečenja; o predkliničkim uslugama; za bolesnike s TBC-om, o zaraznim bolestima na Kosovu, pacijentima sa malignim bolestima, licenciranim privatnim ustanovima, zdravstvenom osiguranju itd. itd.

Rezultati ove publikacije pokazuju da ukupan broj zaposlenih u javnom sektoru zdravstva u 2019.godini je bio 13 518, od njih: lekari specijalisti su 3 555; bolničari/ke su 8 386 i 1 577 su nemedicinsko osoblje.

Ukupan broj pruženih usluga u Centrima Porodične Medicine je bio 12 315 627 od kojih posete u Porodičnoj Medicini su bile 3 953 887; stomatološke posete 436 668; laboratorijske usluge 2 321 902, a intervencije i posebne usluge su bile 5.605 170.

U Opštim Bolnicama bilo je 380.111 dana lečenja, sa 86 595 hospitalizovanih pacijenata, dok 18.199 hospitalizovanih pacijenata je operisano. Bilo je 880.367 ambulantnih poseta, dok broj  laboratorijskih usluga (parametara) je bio 1 617 969.

Tokom 2019.godine u Kliničkom Univerzitetskom Centru su bili 487 238 dana lečenja, sa 78 662  hospitalizovanih pacijenata, od kojih 23 905 su operisani.

Takođe, bilo je oko 306 919 dijagnostičkih usluga za pacijente, 596 632 ambulantna poseta, 463 924laboratorijske usluge i 582 617 posebna usluga.

U Univerzitetskom Stomatološkom Kliničkom Centru  Kosova (USKCK) bilo je ukupno 380 327 stomatoloških usluga od kojih 63 861  su bile kontrolne posete; 97 530 usluge za pacijente izvan Prištine itd.

Broj tretiranih slučajeva malignim i benignim bolestima tokom 2019.godine je bio 2 652, dok

je većina obolelih od malignih i beningnih bolesti pripadala starosnoj grupi 65-69.godina sa ukupno 394 slučaja.

Broj izvršenih dijaliza u 2019.godini u svim  opštim bolnicama  Kosova je bio 126 596 slučajeva,

dok broj usluga u profesionalnim centrima Mentalnog Zdravlja je bio 199 082.

Broj pacijenata obolelih od TBC-a na Kosovu je bio  611 od toga 301 su bile žene a 310 muškarci.

Broj slučajeva smrti od zaraznih bolesti je bio 117, gde je najveći broj smrtnih slučajeva bio od bolesti “Infiltratio pulmo/SARI” sa pratećom dg), ukupno 41 osoba.

Prema podacima komora zdravstvenih profesionalaca na Kosovu ima 23 858 zdravstveno osoblje sa licencom, od kojih su 14 786 žene, a 9 072 su muškarci.

Broj licenciranih privatnih zdravstvenih ustanova dostigao je na 1 561, od toga 25 su bolnice i 1 536 druge zdravstvene ustanove poput ambulante, poliklinike itd.

Od ukupno 1 561 licencirane privatne zdravstvene ustanove, najveći broj čine stomatološke ambulante sa 415, ili 25.15%, od ukupnog broja licenciranih privatnih zdravstvenih ustanova.

Za više informacija o publikaciji “Statistika zdravstva 2019” posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/socijalne/zdravstvo-i-socijalna-zastita