Statistika zdravstva, 2018

  • 04/10/2019

Agencija za Statistiku Kosova(ASK) je objavila “Statistika Zdravstva  2018”.

Ova publikacija pruža podatke o: ukupnom broju zaposlenih u javnim zdravstvenim ustanovima prema polu i nivou obrazovanja; o aktivnostima Kliničkog Univerzitetskog Centra Kosova(KUCK); o aktivnostima opštih bolnica; o posetama u Glavnim Centrima Porodićne Medicine: o ključnim pokazateljima bolničkog lečenja; o predkliničkim uslugama; za bolesnike s TBC-om, o zaraznim bolestima na Kosovu itd.

Rezultati ove publikacije pokazuju da ukupan broj zaposlenih u javnom sektoru zdravstva u 2018.godini je bio 13 180, od njih: lekari specijalisti su 3486; bolničari/ke su 8 226 i 1 468 su nemedicinsko osoblje.

Ukupan broj pruženih usluga u Centrima Porodične Medicine je bio 13,215,001 od kojih posete u Porodičnoj Medicini su bile 4 136 388; stomatološke posete 683 133; laboratorijske usluge 2 665 980, a intervencije i posebne usluge su bile  4.582.422

U Opštim Bolnicama bilo je 381.340 dana lečenja, sa 84.222 hospitalizovanih pacijenata, dok 18.376 hospitalizovanih pacijenata je operisano. Bilo je 825.381 ambulantnih poseta, dok  laboratorijske usluge (parametri) su bile 1.571.836

Tokom 2018.godine u Kliničkom Univerzitetskom Centru su bili 465,488 dana lečenja, sa 78,791  hospitalizovanih pacijenata, od kojih 22 715 su operisani.

Bilo je oko 352 377 dijagnostičkih usluga za pacijente, 515.033 ambulantna poseta, 2 930 787 laboratorijske usluge i 551 036 posebna usluga.

U Univerzitetskom Stomatološkom Kliničkom Centru  Kosova (USKCK) bilo je ukupno 330 552 stomatoloških usluga od kojih 51 829  su bile kontrolne posete; 81 757 usluge za pacijente izvan Prištine itd.

Broj tretiranih slučajeva malignim i benignim bolestima tokom 2018.godine je bio 2 475, dok

je većina obolelih od malignih i beningnih bolesti pripadala starosnoj grupi 60-64.godina sa ukupno 392 slučaja ili 15.9%

Broj izvršenih dijaliza u 2018.godini u svim  opštim bolnicama  Kosova je bio 124 446 slučajeva.

Dok broj usluga u profesionalnim centrima Mentalnog Zdravlja je bio 352 380.

Broj pacijenata obolelih od TBC-a na Kosovu je bio  702 od toga 338 su bile žene a 364 muškarci.

Broj slučajeva smrti od zaraznih bolesti je bio 63, gde je najveći broj smrtnih slučajeva bio od bolesti sepsis, ukupno 21 osoba, ili 33,3%.

Prema podacima komora zdravstvenih profesionalaca na Kosovu ima 19 241 zdravstveno osoblje sa licencom, od kojih su 13 441 žene, a 5 800 muškarci.

Broj licenciranih privatnih zdravstvenih ustanova dostigao je na 1 592, od toga 27 su bolnice i 1 565 druge zdravstvene ustanove poput ambulante, poliklinike itd.

Od ukupno 1 592 licencirane privatne zdravstvene ustanove, najveći broj čine stomatološke ambulante sa 418, ili 26,25%, od ukupnog broja licenciranih privatnih zdravstvenih ustanova.

Za više informacija o publikaciji “Statistika zdravstva 2018” posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/socijalne/zdravstvo-i-socijalna-zastita

Nema pdf na srpski jezik