Statistika zdravstva, 2017

  • 06/11/2018

Agencija za Statistiku Kosova(ASK) je objavila “Statistika Zdravstva  2017”.

Ova publikacija pruža podatke o: ukupnom broju zaposlenih u javnim zdravstvenim ustanovima prema polu i nivou obrazovanja; o aktivnostima Kliničkog Univerzitetskog Centra Kosova(KUCK); o aktivnostima opštih bolnica; o posetama u Glavnim Centrima Porodićne Medicine: o ključnim pokazateljima bolničkog lečenja; o predkliničkim uslugama; za bolesnike s TBC-om, o zaraznim bolestima na Kosovu itd.

Rezultati ove publikacije pokazuju da ukupan broj zaposlenih u javnom sektoru zdravstva u 2017.godini je bio 14 061, od njih: lekari specijalisti su 3628; bolničari/ke su 8 989 i 1 444 su nemedicinsko osoblje.

Ukupan broj pruženih usluga u Centrima Porodične Medicine je bio 18,763,237 od kojih posete u Porodičnoj Medicini su bile 688.301, stomatološke posete 384.655, laboratorijske usluge 855.675, a intervencije i posebne usluge su bile  6.006.009.

Tokom 2017.godine u Kliničkom Univerzitetskom Centru su bili 493,394 dana lečenja, sa 79,134  hospitalizovanih pacijenata, od kojih 23,520 su operisani.

Bilo je oko 397,546 dijagnostičkih usluga za pacijente, 427.897 ambulantna poseta, 1,144,220 laboratorijske usluge i 644,269 posebna usluga.

U Opštim Bolnicama bilo je 385.317 dana lečenja, sa 85.839 hospitalizovanih pacijenata, dok 16.989 hospitalizovanih pacijenata je operisano. Bilo je 688.863 ambulantnih poseta, dok  laboratorijske usluge (parametri) su bile 1.464.225

U Univerzitetskom Stomatološkom Kliničkom Centru  Kosova (USKCK) bilo je ukupno 348,083 stomatoloških usluga od kojih 55,691  su bile kontrolne posete, 87,867 usluge za pacijente izvan Prištine itd.

Broj tretiranih slučajeva malignim i benignim bolestima tokom 2017.godine je bio 4,729, dok

broj novih identifikovanih slučajeva  je bio 2.902.

Broj prijavljenih slučajeva zaraznih bolesti je bio 164,583 osoba.

Broj umrlih od zaraznih bolesti je bio 68 osoba.

Broj zaraženih TBC-om je bio 722 osoba.

Broj licenciranih privatnih zdravstvenih ustanova  je dostigao u 1333, od njih 26 su bolnice i 1,307 druge zdravstvene ustanove kao što su: ambulante, poliklinike itd.

Od ukupno 1,333 licenciranih privatnih zdravstvenih ustanova,  največi broj čine stomatološke ambulante sa 549 licenciranih privatnih ambulanata  ili 41.2% od ukupnog broja licenciranih privatnih zdravstvenih ustanova.

Za više informacija o publikaciji “Statistika zdravstva 2017” posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/socijalne/zdravstvo-i-socijalna-zastita