Statistika zdravstva, 2016

  • 06/11/2017

Agencija za Statistiku Kosova(ASK) je objavila Statistika Zdravstva za 2016.godinu.

Ova publikacija pruža podatke o: ukupnom broju zaposlenih u javnim zdravstvenim ustanovima prema polovima i nivou obrazovanja; o aktivnostima Kliničkog Univerzitetskog Centra Kosova(KUCK); o aktivnostima opštih bolnica; o posetama u Glavnim Centrima Porodićne Medicine: o ključnim pokazateljima bolničkog lečenja; o predkliničkim uslugama; za bolesnike s TBC-om, o zaraznim bolestima na Kosovu itd.

Rezultati ove publikacije pokazuju da ukupan broj zaposlenih u javnom sektoru zdravstva u 2016.godini je bio 14 048, od njih: lekari specijalisti su 3626; bolničari/ke su 8 950 i 1 472 su nemedicinsko osoblje.

Broj tretiranih slučajeva malignim i benignim bolestima u javnim zdravstvenim ustanovima  je bio 2 514.  Dok u privatnim bolnicama tretirano oko 509 slučajeva.

Tokom 2016.godine u Kliničkom Univerzitetskom Centru su bili 481 292 dana lečenja, sa 74 728  hospitalizovanih pacijenata, od kojih 22 610 su operisani.

U međuvremenu, bilo je oko 1 002 173 posebnih i dijagnostičkih usluga za pacijente, dok su obavljene 1 146 209 laboratorijske usluge (parametri) za 293 731 pacijenta.

Takođe, na Univerzitetskom Stomatološkom Kliničkom Centru  Kosova (USKCK) bilo je 58 891 poseta; 188 155 stomatoloških usluga i 91 355 usluga za pacijente izvan Prištine.

Broj licenciranih privatnih zdravstvenih ustanova  je dostigao u 1333, od njih 26 su bolnice i 1307 druge zdravstvene ustanove kao što su ambulante, poliklinike itd.

Največi broj od licenciranih ambulanti   čine stomatološke ambulante sa 549 licenciranih privatnih ambulanata  ili 29.5%.

Za više informacija o publikaciji “Statistika zdravstva 2016” posetite

Për më shumë informata lidhur me publikimin Statistikat e Shëndetësisë 2016, vizitoni: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/socijalne/zdravstvo-i-socijalna-zastita