Statistika zdravstva, 2015

  • 04/11/2016

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila “Statistika Zdravstva 2015”.

Ova publikacija pruža podatke o: ukupnom broju zaposlenih u javnim zdravstvenim ustanovima prema polovima i nivou obrazovanja; o aktivnostima Kliničkog Univerzitetskog Centra Kosove (KUCK); o aktivnostima opštih bolnica; o posetama u Glavnim Centrima Porodićne Medicine: o ključnim pokazateljima bolničkog lečenja; o predkliničkim uslugama; za bolesnike s TBC-om, o zaraznim bolestima itd.

Rezultati ove publikacije pokazuju da ukupan broj zaposlenih u javnom sektoru zdravstva u 2015.godini je bio 14 033, od njih: lekari specijalisti su 4071, ili 21% osobolja; bolničari/ke su 8520 ili 62% i 1 442 ili 16% su nemedicinsko osoblje.

Broj tretiranih slučajeva malignih bolestima je bio 2 469. Najveći broj slučajeva tretiranih maligne bolesti pripada melanomi i ostalim malignoj neoplazmi kože sa 464 slučajeva ili 18.8%, zatim maligna neoplazma dojke sa 439 slučajeva ili 16.1%.

U Univerzitetskoj Bolničkoj i Kliničkoj Službi Kosova (UBKSK) tokom 2015.godine bili su 877266 dani lečenja na nivou Kosova sa 160 793 hospitalizovanih pacijenata.

Na osnovu dobijenih izveštaja koji su dostavljeni ispada da na nivou UBKSK su obavljene 39 522 operacije.

Dok ukupan broj poseta u Centrima Porodićne Medicine je bio 9 542 233 poseta, usluge (parametara).

Tokom 2015.godine od ukupnih medicinskih usluga u UBKSK 39 522 od njih su bile operacije, dok prosečna dužina lečenja u UBKSK je bila 5.4 dana za hospitalizovane pacijente.

Prosečna dužina lečenja pacijenata u KUCK je 6.6 dana, dok prosečna dužina lečenja pacijenata u opšte bolnice je 4.45 dana. 

Iskorišćenost kapaciteta je bio 60.03%. KUCK ima Iskorišćenost kapaciteta od 65.74%, dok opšte bolnice imaju iskorišćenost kapaciteta od 53.35%.

Broj rođenja u svim javnim bolnicama Kosova je bio 22 804, gde 6 218 od njih su porođaji sa operacijom, dok 16 586 su prirodni porođaji. Broj rođene dece je 23 025.

Broj licenciranih privatnih zdravstvenih ustanova je dostigao u 1062, od njih 25 su bolnice i 1037 druge zdravstvene ustanove kao što su ambulante, poliklinike itd.

Največi broj od licenciranih ambulanti po vrsti čine stomatološke ambulante sa 447 licenciranih ambulanata ili 28.5%.


Za više informacija o publikaciji “Statistika zdravstva 2015” posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/socijalne/zdravstvo-i-socijalna-zastita