Statistika Zaključenih Brakova na Kosovu, 2016

  • 14/07/2017

Agencija za Statistiku Kosova (ASK)  objavljuje " Statistika Zaključenih Brakova na Kosovu" za 2016. godinu. Osnova ovih podataka su administrativni podaci dobijeni od kancelarija  Matične Službe na Kosovu.

Tako da, u 2016.godini je prikupljeno ukupno 17 410 statističkih listova o zaključenim brakovima DEM-3.

Ovi podaci pokazuju da  na Kosovu u 2016. godini, brak su zaključili 16 051 bračni parovi, dok van Kosova brak su zaključili 1 359 bračni parovi.

Etnička pripadnost žena i muškaraca koji su zaključili brak je: albanske nacionalnosti (žensko  92.2% i muško 95.7%); srpske nacionalnosti  (žensko  0.9% i muško 0.9%); turske nacionalnosti (žensko  0.4% i muško 0.5%); bošnjačke  nacionalnosti (žensko  1.2% i muško 1.2%); romske, aškalijske i egipćanske nacionalnosti (žensko  1.2% i muško 1.2%) dok procenat druge nacionalnosti su (žensko  4.2% i muško 0.6%).

Prosečna starost oženjenih/udatih je bila 29.8 godina. Prosečna starost za muškarce je bila 31.6 godina, dok prosečna starost za žene je bila 28.1 godina.

Prema starosnim grupama kod zaključenih brakova dominiraju žene starosti 20-24 godina sa 5238 slučajeva  ili 32.6%, a kod muškaraca dominira starost 25-29 godina sa 4 877 slučajeva ili 30.4%.

Opština Prizren zauzima prvo mesto na Kosovu sa 1486 zaključenim brakovima ili 8.5%, sledi Priština sa 1372 zaključenim brakovima ili 7.9%, dok na trećem mestu je Uroševac sa 995 zakjlučenim brakovima ili 5.7%, itd.

Prema  školskoj spremi, dominiraju žene i muškarci sa srednjom školom. Broj žena ove kategorije je 10 037 ili 62.5%, a broj muškaraca ove kategorije je 11 476 ili 71.5%.

Za više informacija o Statistikama Zaključenih Brakova na Kosovu 2016.godine  posetite:  http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/socijalne/demografija-i-migracije