Statistika Zaključenih Brakova na Kosovu, 2015

  • 28/07/2016

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila " Statistika zaključenih brakova na Kosovu" za 2015. godinu. Podaci predstavljeni u ovoj publikaciji su prikazani na osnovu  prikupljanja administrativnih  podataka za 2015. godinu od kancelarija Matične Službe na Kosovu, gde  su prikupileni ukupno 17 494 statističkih listova o zaključenim brakovima  DEM-3.

Ovi podaci pokazuju da je na Kosovu u 2015. godini brak su zaključili 16,274 bračni parovi. 
Po etničkoj pripadnosti i polovima, 92.8% udatih žena  su bile albanske nacionalnosti, dok procenat oženjenih muškaraca albanske nacionalnosti je bio 95.7%; 0.8% udatih žena su bile srpske nacionalnosti, dok procenat oženjenih muškaraca srpske nacionalnosti je bio 0.8%; 0.4% udatih žena  su bile turske nacionalnosti, dok procenat oženjenih muškaraca turske nacionalnosti je bio 0.5%; 1.4% udatih žena  su bile bošnjačke nacionalnosti, dok procenat oženjenih muškaraca bošnjačke nacionalnosti je bio 1.3%; 1.2% udatih žena su bile romske, aškalijske i egipćanske nacionalnosti, dok procenat oženjenih muškaraca romske, aškalijske i egipćanske nacionalnosti je bio 1.1%; dok procenat udatih žena druge nacionalsnoti je bio 3.4%, a kod muškaraca druge nacionalsnoti 0.5%. 

Prosečna starost oženjenih/udatih je bio 29.5 godina. Prosečna starost za muškarce je bila 31.2 godina, dok prosečna starost za žene je bila 27.7 godina.

Po starosnim grupama kod zaključenih brakova dominiraju žene starosti 20-24 godina sa 5 604 ili 34.4%, a kod muškaraca dominira starost 25-29 godina sa 5 020 ili 30.8%.

Priština zauzima prvo mesto na Kosovu sa 1403 zaključenim brakovima ili 08%, sledi Prizren sa 1 325 ili 7.6%. dok na trećem mestu je Podujevo sa 1 206 ili 6.9% zakjlučenim brakovima.

Po školskoj spremi, dominiraju žene i muškarci sa srednjom školom. Broj žena ove kategorije je 10 656 ili 65.5%, a broj muškaraca ove kategorije je 12 002 ili 73.7%.

 
Za više informacija o statistikama zaključenih brakova na Kosovu 2015 posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/add-news/statistika-zakljucenih-brakova-na-kosovu-2015