Statistika Umrlih na Kosovu, 2019

  • 25/06/2020

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila " Statistika Umrlih  na Kosovu" za 2019.godinu.

Izvor podataka za statistike umrlih su Matične Knjige Umrlih na osnovu Zakona o Civilnom Stanju br. 04/Z-003. Dok, izveštajne jedinice su Kancelarije Civilnog Stanja ( Matične službe) Kosova.

Prikupljanje podataka vršeno je putem posebnih statističkih instrumenata: Statističkog upitnika o umrlima DEM-2.

U 2019.godini su  prijavljeni od članova porodice i registrovani u Matičnim Knjigama Umrlih, 10 560  umrlih , od kojih samo na Kosovu  su registrovani  9430, dok broj umrlih registrovani  izvan Kosova je bio ukupno 1 130.  

Od ukupno prijavljenih slučajeva umrlih samo na Kosovu, 5, 105  su muškarci ili  54.1%; i 4 325 su žene ili 45.9%.

Od ukupnog broja umrlih, 42.8% su dogodili u zdravstvenim ustanovama, 55.7% su dogodili u kući i 1.5%  negde drugde.

Prema opštini gde je dogodio slučaj, Priština zauzima prvo mesto sa 2 609 umrlih ili 24.7%, na drugom mestu je Prizren sa 938  ili 8.9% , na trećem mestu je Peč sa 639 ili 6.1% itd. Prema starosti 81.6% umrlih su bili starosti 60 i više godina.

Prvi kvartal  godine učestvuje sa 27.0%, dok samo u martu je prijavljeno 9.5% slučajeva smrti.

Prema nacionalnosti, 90.8% smrtnih slučajeva su Albanci

U 2019.godini ukupno je prijavljeno 157 slučajeva nasilne smrti ili 1.7%;broj umrlih: u nesrečnim slučajevima je bio 103 ili 65.6%, samoubistva 39 slučajeva ili 24.8% i Ubistava 15 slučajeva ili  9.6%.

U nesrečnim slučajevima dominira starost  50 i više godina  kod muškarace, dok kod samoubistva i ubistva dominira starosna grupa 20-40.godina.

Broj umrlih odojčadi u 2019.godini je bio 189, gde je njihov udeo u ukupnom broju umrlih je 1.8%.  Broj umrlih odojčadi muškog pola je bio 97 ili 51.3%, dok broj umrlih odojčadi ženskog pola je bio 92 li 48.7%.

Broj umrle odojčadi 0-6 dana je bio 118, ili 62.4%; od 7 do 27 dana je bio 45 ili 23.8% i od 28 dana do 364 dana  je bio 26 ili 13.8%.

Za više informacija o Statistici Umrlih na Kosovu za 2019.godinu  posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/socijalne/demografija-i-migracije

 

 

Nema pdf na srpski jezik