Statistika Umrlih na Kosovu 2018

  • 26/06/2019

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila " Statistika Umrlih  na Kosovu 2018”.

Izvor podataka za statistiku umrlih su Matične Knjige Umrlih na osnovu Zakona o Civilnom Stanju br. 04/L-003.

Izveštajne jedinice su Kancelarije Civilnog Stanja. Prikupljanje podataka vršeno je putem statističkog upitnika o Umrlima DEM-2.

U 2018.godini je bilo 9991 slučajeva smrti prijavljenih od članova porodica i registrovanih u matične knjige umrlih, od kojih 8998 slučajeva su desili na Kosovu, dok ukupan broj umrlih van Kosova je bio 993.

Od ukupnog broja prijavljenih smrti koja su desila samo na Kosovu, 4959 ili 55.1% % su muškarci i 4039 ili 44.9%. su žene.

42.9 % smrtnih slučajeva su se desila u zdravstvenim ustanovama, dok 55.3% kod kuće i 1.8% ne nekom drugom mestu.

Prema opštinama, gde se događaj desio, Priština zauzima prvo mesto sa 2531 slučaja smrti ili 25.3%, drugo mesto zauzima Prizren sa 995 ili 10.0%, na trećem mestu je Peć sa 665 ili 6.7% itd. 79.9% umrlih lica su starosti 60 i više godina.

Prvi kvartal godine učestvuje sa 35.4%, dok mesec januar zauzima prvo mesto sa 9.7% prijavljenih slučajeva smrti. Albanci učestvuju sa 90.1%.

Ukupno nasilnih smrti u 2018.godini bilo je 177 slučajeva ili 1.9%

Bilo je 129 ili 72.9% nesrećnih slučajeva, samoubistva 27 ili 15.3% i ubistva 21 ili 11.9%. Kod nesrećnih slučajeva i ubistva  dominirala je starost od 20 do 49 godina i kod muškaraca i kod žena,dok kod samoubistva dominirala je starost 50 i više godina kod muškaraca i kod žena.  

Ukupan broj umrlih odojčadi u 2018.god. je bio 242 slučajeva, a njihov udeo u ukupno umrlih je 2.7 %. 134 ili 55.4% dečaka i 108 ili 44.6 % devojčica.

Perinatalne smrti - do 6 dana je bilo 147 ili 60.7% slučajeva, neonatalne smrti od 7 do 27 dana je bilo 50 ili 20.7% i postneonatalne smrti - 28 dana do 1 godine bilo je 45 ili 19% odojčadi.

http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/socijalne/demografija-i-migracije