Statistika Umrlih na Kosovu, 2017

  • 29/06/2018

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila " Statistika Umrlih  na Kosovu" za 2017.godinu.

 U 2017.godini su  izveštavani od članova porodice i registrovani u Matičnim Knjigama Umrlih,           9 670  umrlih , od kojih samo na Kosovu  su registrovani  8 721, dok broj umrlih registrovani  izvan Kosova je bio ukupno 949.  

Od ukupno prijavljenih slučajeva umrlih samo na Kosovu, 4 816  su muškarci ili  55.2%; i 3 905 su žene ili 44.8%.

Od ukupnog broja umrlih, 45.4% su dogodili u zdravstvenim ustanovama, 53.1% su dogodili u kući i 1.5%  negde drugde.

Prema opštini gde je dogodio slučaj, Priština zauzima prvo mesto sa 2 304 umrlih ili 23.8%, na drugom mestu je Prizren sa 1 013  ili 10.5% , na trećem mestu je Peč sa 640 ili 6.6% itd. Prema starosti 80.4% umrlih su bili starosti 60 i više godina.

Treći kvartal  godine učestvuje sa 34.7%, dok u decembru su prijavljeni 9.6% slučajeva smrti.

Prema nacionalnosti, 91.1% smrtnih slučajeva su Albanci

U 2017.godini ukupno je prijavljeno 175 slučajeva nasilne smrti ili 2.0%. Broj umrlih: u nesrečnim slučajevima je bio 131 ili 74.9%, Samoubistva 32 ili 18,3% i Ubistava 12 ili  6.9%.

U svim slučajevima nasilne smrti dominira starost od 20-49 godina,  kod muškaraca i kod žena.

Broj umrlih dojenčadi u 2017.godini je bio 228, ili 2.6%, broj umrlih odojčadi muškog pola je bio 139 ili 61.0%, dok umrlih odojčadi ženskog pola je bio 89 li 39.0%.

Broj umrle odojčadi 0-6 dana je bio 132, ili 57.9%; od 7 do 27 dana je bio 46 ili 20.2% i od 28 dana do 1 godine je bio 50 ili 21.9%.

Izvor podataka u ovoj publikaciji su Osnovni Registri Umrlih na osnovu Zakona o Civilnom Statusu, br. 04 / Z-003. Dok izveštajne jedinice  su Kancelarije za Civilni Status Kosova. Dok prikupljanje podataka se vrši putem statističkog upitnika umrlih, Dem-2.

Za više informacija o Statistici Umrlih na Kosovu za 2017.godinu  posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/socijalne/demografija-i-migracije