Statistika Trgovine na Malo, K2 2018

  • 19/09/2018

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila “Statistika Trgovine na Malo“ za drugi kvartal (K2) 2018.godine.                                               

Na osnovu objavljenih podataka, u K2 2018.godine  u  odnosu na  K1 2018.godine je primećen rast kod: Trgovine na malo hranom, pićima i duvanom u specijalizovanim prodavnicama  za 11.9%; Trgovine na malo ostalom opremom za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama za 10.5%; Trgovina na malo ostalom robom u specijaliziranim prodavnicama za 9.8%; Trgovine na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama za 9.0%; Trgovine na malo u nespecijalizovanim prodavnicama 8.2%; Trgovine na malo predmetima za kulturu i rekreaciju u specijalizovanim prodavnicama za 3.5% i kod Trgovine na malo izvan prodavnica, tezgama i pijacama za 3.2%. 

Dok tokom ovog kvartala pad je zabeležen samo kod Trgovine na malo informaciono-komunikacionom opremom u specijalizovanim prodavnicama (-11.4%).

U poređenju s drugim kvartalom K2 2017. godine u K2 2018. godine do povećanja došlo je kod:  Trgovine na malo hranom, pićima i duvanom u specijalizovanim prodavnicama (40.5%); Trgovine na malo izvan prodavnica, tezgama i pijacama(33.7%); Trgovine na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama (29.6%); Trgovine na malo informaciono-komunikacionom opremom u specijalizovanim prodavnicama (22.2%); Trgovine na malo ostalom opremom za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama (18.3%); Trgovine na malo u nespecijalizovanim prodavnicama (16.4%); Trgovine na malo predmetima za kulturu i rekreaciju u specijalizovanim prodavnicama (11.7%) kao i kod Trgovina na malo ostalom robom u specijaliziranim prodavnicama (7.9%).

Za više informacija o Statistikama Trgovine na Malo za K2 2018.godine, posetite:http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/kratkorocne-statistike

Nema pdf na srpski jezik