Statistika Transporta i Telekomunikacije, K2 2018

  • 31/07/2018

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je Statitistika Transporta i Telekomunikacije za K2 2018, sa podacima o vazdušnom, železničkom, dumskom saobraćaju  i telekomunikaciju.

Na teritoriju Kosova imamo ukupno 333 km železničke pruge za transport. Kosovska železnica ima ukupno 9 lokomotiva, od njih sedam su sa dizel motorom, i dva motorni vozovi.  Lokomotive vuče deset putničkih vagona i 1 420 teretnih vagona.

U drugom kvartalu 2018.godine broj putnika koji su koristili voz kao prevozno sredstvo  bio je 37 hiljada, što u odnosu na isti kvartal prethodne godine (K2 2017)  broj putnika je opao za 34.9%.

Prevoz roba željeznicom u drugom kvartalu 2018.godine bio je 96 hiljade tone, što u poređenju sa istim kvartalom prethodne godine (K2 2017) beleženo je pad za 27.27%.

Dok što se tiče broj letova, u K2 2018 bilo je  1957 letova,  ili 10.75% više nego u istom kvartalu prethodne godine (K2 2017).

Broj putnika koji su koristili avion kao prevozno sredstvo tokom ovog kvartala bio je oko 524 hiljada, koji u poređenju sa istim kvartalom prethodne godine  (K2 2017) je veći za 12.67 %.

Na osnovu zahteva Eurostata, počevši od drugog kvartala ove godine (K2 2018),došlo je do nekih promena u deo ove publikacije koji je namenjen telekomunikaciji, uključujući podatke i od drugih operatora, kako bi se pokrile sve usluge telekomunikacije koje se pružaju u našoj zemlji.

Za više informacija o Statitistikama Transporta i Telekomunikacije, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/ekonomija/transport.