Statistika Spoljne Trgovine (SST), Septembar 2018

  • 24/10/2018

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je podatke o tokovima izvoza i uvoza  roba za mesec septembar 2018.godine.

Podaci iz Spoljne Trgovine na Kosovu ukazuju na viši trgovački deficit za 20.2%, u septembru 2018.godine, u odnosu na isti period 2017.godine, odnosno u iznosu od 257.3 miliona evra u poređenju sa  deficitom od 213.9 miliona evra koliko je bio u 2017.godine. Izvoz pokriva uvoz  sa 12.5%.

Izvoz roba u septembru 2018.godine iznosio je 36.6% miliona evra, a uvoz  je bio 293.9 miliona evra, tako da u izvozu  imamo  rast od 7.6%, a za uvoz  imamo rast od 18.5% u poređenju  sa istim periodom 2017.godine.

Prema podacima o glavnim grupama  izvoza:  42.6% čine bazični metali i proizvodi od metala; Plastika,guma i srodni artikli 11.3%; Prerađena hrana, alkoholna pića i duvan 9.5%; Mineralni proizvodi 9.4%; Biljni proizvodi 9.0%; Razni gotovi proizvodi 2.8%; Tekstil i tekstilni proizvodi 2.4%.

Dok, prema podacima o glavnim grupama za uvoz,: 16.0% čine Mineralni proizvodi; Bazični metali i proizvodi od metala 13.0%; Prerađena hrana, alkoholna pića i duvan 11.1%; Pogonske mašine i mehanički i električni uređaji 10.9%; Transportna sredstva 7.8%; Proizvodi hemijske industrije 7.1%; Plastika,guma i srodni artikli 6.3%; Tekstil i tekstilni proizvodi 5.6% itd.

Izvoz Kosova u EU-28 zemljama iznosio je 10.2 miliona evra, odnosno približno 28.0% od ukupnog izvoza, sa rastom od 14.1%. Glavni partneri za izvoz robe u EU su:  Nemačka (7.6%), Holandija (3.4%), Slovenija (2.2%), Danska (2.1%).

Dok, uvoz Kosova  iz EU-28 zemalja je bio oko 124.0 miliona evra, ili 42.2% od ukupnog uvoza, što predstavlja rast od 19.6%. Najviše uvoza imali smo iz: Nemačke (10.1%); Italije (5.9%); Španija (3.7%), Grčke (3.4%), Slovenija (2.9%),  itd.

Izvoz Kosova u zemljama CEFTA-e,  u septembru 2018.godine dostigao je na 15.0 miliona evra, ili 41.1% od ukupnog izvoza, što predstavlja pad od (-9.8%) .Glavni partneri za izvoz Kosova u zemljama CEFTA su: Albanija (17.0%), Makedonija (11.2%), Srbija (6.9%)  i  Crna Gora (3.6%).

Dok uvoz iz zemalja CEFTA-e, u septembru 2018.godine iznosio je 82.2 miliona evra, ili 28.0% od ukupnog uvoza, što predstavlja rast od 10.2%. Zemlje sa najvećem učešćem uvoza su: Srbija (12.8%), Albanija (6.7%), Makedonija (5.4%)  i BiH (2.6%).                                                                                 

Izvoz Kosova u druge zemlje sveta iznosio je 11.3 miliona evra, ili 30.9%. Kao najvažniji partneri od ovih zemalja za izvoz vredi napomenuti: Indiju (21.2%)  i Švajcarsku sa (5.8%).

Dok je uvoz Kosova sa drugim zemljama dostigao je  87.6 miliona evra, ili 29.8%. Zemlje koje imaju najveće učešće uvoza u ovoj grupi bili su: Turska (9.5%) i Kina (9.5%).

Za više informacija o Statistikama Spoljne Trgovine za septembar 2018. godine, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/ekonomija/spoljna-trgovina.

 

Nema pdf na srpski jezik