Statistika Spoljne Trgovine (SST), Oktobar 2018

  • 23/11/2018

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je podatke o tokovima izvoza i uvoza  roba za mesec oktobar 2018.godine.

Podaci iz Spoljne Trgovine na Kosovu ukazuju na viši trgovački deficit za 13.7%, u oktobru 2018.godine, u odnosu na isti period 2017.godine, odnosno u iznosu od 270.5 miliona evra u poređenju sa  deficitom od 238.0 miliona evra koliko je bio u 2017.godine. Izvoz pokriva uvoz  sa 12.4%.

Izvoz roba u oktobru 2018.godine iznosio je 38.3 miliona evra, a uvoz  je bio 308.8 miliona evra, tako da u izvozu  imamo  rast od 12.5%, a za uvoz  imamo rast od 13.5% u poređenju  sa istim periodom 2017.godine.

Prema podacima o glavnim grupama  izvoza:  41.5% čine bazični metali i proizvodi od metala; Plastika,guma i srodni artikli 12.3%; Prerađena hrana, alkoholna pića i duvan 9.2%; Mineralni proizvodi 8.0%; Biljni proizvodi 6.6%; Proizvodi hemijske industrije 4.4%, Razni gotovi proizvodi 3.7%; Pogonske mašine i mehanički i električni uređaji 2.7% itd.

Dok, prema podacima o glavnim grupama za uvoz,: 16.2% čine Mineralni proizvodi; Bazični metali i proizvodi od metala 12.4%; Pogonske mašine i mehanički i električni uređaji 11.4%; Prerađena hrana, alkoholna pića i duvan 10.0%; Transportna sredstva 7.7%; Proizvodi hemijske industrije 7.0%; Plastika,guma i srodni artikli 6.9%; Tekstil i tekstilni proizvodi 5.7% itd.

Izvoz Kosova u EU-28 zemljama iznosio je 10.3 miliona evra, odnosno približno 26.9% od ukupnog izvoza, sa rastom od 11.4%. Glavni partneri za izvoz robe u EU su:  Nemačka (6.1%), Holandija (3.8%), Slovenija (2.5%).

Dok, uvoz Kosova  iz EU-28 zemalja je bio oko 124.4 miliona evra, ili 40.3% od ukupnog uvoza, što predstavlja rast od 9.6%. Najviše uvoza imali smo iz: Nemačke (10.7%); Italije (4.5%); Španije (4.1%), Slovenije (3.4%), Grčke (2.8%),  itd.

Izvoz Kosova u zemljama CEFTA-e,  u oktobru 2018.godine dostigao je na 16.0 miliona evra, ili 41.9% od ukupnog izvoza, što predstavlja pad od (-7.3%) .Glavni partneri za izvoz Kosova u zemljama CEFTA su: Albanija (18.6%), Makedonija (10.4%), Srbija (8.2%)  i  Crna Gora (3.0%).

Dok uvoz iz zemalja CEFTA-e, u oktobru 2018.godine iznosio je 86.2 miliona evra, ili 27.9% od ukupnog uvoza, što predstavlja rast od 15.6%. Zemlje sa najvećem učešćem uvoza su: Srbija (12.3%), Albanija (7.4%), Makedonija (5.1%)  i BiH (2.6%).                                                                                 

Izvoz Kosova u druge zemlje sveta iznosio je 11.9 miliona evra, ili 31.3%. Kao najvažniji partneri od ovih zemalja za izvoz vredi napomenuti: Indiju (18.1%)  i Švajcarsku sa (8.0%).

Dok je uvoz Kosova sa drugim zemljama dostigao je  98.1 miliona evra, ili 31.8%. Zemlje koje imaju najveće učešće uvoza u ovoj grupi bili su: Turska (10.2%) i Kina (9.7%).

Za više informacija o Statistikama Spoljne Trgovine za oktobar 2018. godine, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/ekonomija/spoljna-trgovina.