Statistika Spoljne Trgovine (SST), Oktobar 2016

  • 29/11/2016

Agencija za Statistiku Kosova(ASK) je objavila podatke o tokovima izvoza i uvoza roba za mesec oktobar 2016.godine.

Podaci o Spoljnoj Trgovini na Kosovu pokazuju niži trgovinski deficit za (0.2%) u oktobru 2016.godine, u odnosu na isti period 2015.godine, odnosno u iznosu od 214,2 miliona Evra, u odnosu sa deficitom od 214,6 miliona Evra u 2015.godini. Izvoz pokriva uvoz sa 11.2 %.

Izvoz roba u oktobru 2016.godine iznosio je 27,1 miliona Evra, dok uvoz iznosio je 241,3 miliona Evra, što predstavlja pad izvoza za (-0.1%) i uvoza za (-0.2%), u poređenju sa istim periodom 2015.godine.
 
Prema podacima o glavnim grupama izvoza: Mineralni proizvodi čine 27.7%; Bazični metali i proizvodi od metala 22.9%; Prerađena hrana, alkoholna pića i duvan 10.2%; Plastika,guma i srodni artikli 9.7%; Biljni proizvodi 7.9%; Koža i kožni proizvodi 4.8%; Pogonske mašine i mehanički i električni uređaji 4.0% itd.

Dok prema podacima o glavnim grupama za uvoz: Prerađena hrana, alkoholna pića i duvan 12.7%; Mineralni proizvodi 12.1%; Bazični metali i proizvodi od metala 11.7%; Pogonske mašine i mehanički i električni uređaji 11.7%; Proizvodi hemijske industrije 8.1%; Prevozna sredstva 7.6%; Plastika,guma i srodni artikli 6.8% itd.

Izvoz Kosova u EU zemljama iznosio je 7,1 miliona Evra, odnosno približno 26.6% od ukupnog izvoza, sa padom od (-10.3%). Glavni partneri za izvoz robe u EU su: Nemačka (5.9%), Austrija (4.6%), Holandija (4.5%) i Bugarska (3.5%).

Dok uvoz Kosova iz EU zemalja je oko 105.4 miliona Evra, ili 43.7% od ukupnog uvoza, što predstavlja rast od 2.2%. Najviše uvoza je bilo iz: Nemačke (12.0%), Italije (7.2%), Grčke (4.2%), Poljske (3.0%) itd.

Izvoz Kosova u zemljama CEFTA-e u oktobru 2016.godine dostigao je 15,2 miliona Evra, ili 56.3% od ukupnog izvoza, što predstavlja rast od 26.1%. Glavni partneri za izvoz u zemljama CEFTA-e su: Srbija (22.0%), Makedonija (13.4%), Albanija (12.9%) i Crna Gora (5.4%).

Dok uvoz iz zemalja CEFTA-e u oktobru 2016.godine iznosio je 67,8 miliona Evra, ili 28.1 % od ukupnog uvoza, gde je zabeležen pad od (-1.1%). Zemlje sa najvećim učešćem uvoza su: Srbija (14.2%), Makedonija (6.0%), Albanija (4.3%) i Bosna i Hercegovina (3.0%).

Izvoz Kosova u druge zemlje sveta iznosio je 4.6 miliona Evra, ili 17.1%. Kao najvažniji partneri od ovih zemalja za izvoz su: Švajcarska (5.7%) i  Kina (3.9%).

Dok uvoz Kosova iz drugih zemalja sveta dostigao je 68,0 miliona Evra ili 28.2 %. Zemlje koje imaju najveće učešće uvoza u ovoj grupi su: Kina (9.5%) i Turska (9.2%) 


Za više informacija o Statistikama Spoljne Trgovine za oktobar 2016. godine, posetite:  http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/ekonomija/spoljna-trgovina