Statistika Spoljne Trgovine (SST), Maj 2019

  • 21/06/2019

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je podatke Spoljne Trgovine o tokovima izvoza i uvoza  roba za mesec maj  2019.godine.

Podaci iz Spoljne Trgovine Robe na Kosovu pokazuju na viši trgovinski deficit za (3.9%), u maju 2019.godine, u odnosu na isti period 2018.godine, odnosno u iznosu od 289.7 miliona evra u poređenju sa  deficitom od 278.9 miliona evra koliko je bio u 2018.godine. Izvoz pokriva uvoz  sa (9.9%).                                                  

Izvoz roba u maju 2019.godine iznosio je 31.8 miliona evra, a uvoz  je bio 321.6 miliona evra, tako da u izvozu  imamo  pad od (3.0%), a  za uvoz rast od  (3.1%) u poređenju  sa istim periodom 2018.godine.

Prema podacima o glavnim grupama  izvoza:  (34.1%) čine bazični metali i proizvodi od metala; Plastika,guma i srodni artikli (14.1%); Mineralni proizvodi (12.0%);  Prerađena hrana, alkoholna pića i duvan (11.7%); Razni gotovi proizvodi (6.7%);Biljni proizvodi (3.8%); Pogonske mašine i mehanički i električni uređaji (3.8%); Tekstil i proizvodi od tekstila (2.3%).

Dok, prema podacima o glavnim grupama za uvoz,: (14.3%) čine Mineralni proizvodi; Pogonske mašine i mehanički i električni uređaji (12.5%); Prerađena hrana, alkoholna pića i duvan (12.3%); Bazični metali i proizvodi od metala (10.1%);  Prevozna sredstva (8.3%); Proizvodi hemijske industrije (7.1%); Plastika,guma i srodni artikli (6.9%), itd.

Izvoz Kosova u EU-28 zemljama iznosio je 11.6 miliona evra, odnosno približno (36.7%) od ukupnog izvoza, sa rastom od (3.2%). Glavni partneri za izvoz robe u EU su: Nemačka (8.0%), Italija  (7.2%), Velika Britanija (3.9%),  Holandija (3.7%),  Slovenija (3.2%), itd.

Uvoz Kosova  iz EU-28 zemalja je bio oko 165.9 miliona evra, ili (51.6%) od ukupnog uvoza, što predstavlja rast od (24.1%). Najviše uvoza imali smo iz: Nemačke (12.0%), Grčke (8.3%), Italije (5.6%), Slovenije (3.9%),itd.

Izvoz Kosova u zemljama CEFTA-e,  u maju 2019.godine dostigao je na 15.5 miliona evra, ili (48.9%) od ukupnog izvoza, što predstavlja rast od (11.2%.) Glavni partneri za izvoz Kosova u zemljama CEFTA su: Albanija (22.9%), Makedonija (12.2%), Srbija (8.2%)  i Crna Gora (3.5%).

Dok uvoz iz zemalja CEFTA-e, u maju 2019.godine iznosio je 50.3 miliona evra, ili (15.7%) od ukupnog uvoza, što predstavlja pad od  (41.4%). Zemlje sa najvećem učešćem uvoza su: Albanija (7.3%), Makedonija (7.3%) i Srbija (0.2%).     

Izvoz Kosova u druge zemlje sveta iznosio je 4.6 miliona evra, ili (14.4%). Kao najvažniji partneri od ovih zemalja za izvoz vredi napomenuti: Švajcarsku  (8.2%) i Indiju (2.7%).

Dok je uvoz Kosova sa drugim zemljama dostigao je  105.4 miliona evra, ili (32.7%). Zemlje koje imaju najveće učešće uvoza u ovoj grupi bili su: Turska (12.0%) i Kina (9.6%).

Za više informacija o Statistikama Spoljne Trgovine za maj 2019. godine, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/ekonomija/spoljna-trgovina.