Statistika Spoljne Trgovine (SST), Maj 2018

  • 22/06/2018

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je podatke o tokovima izvoza i uvoza  roba za mesec maj 2018.godine.

Podaci iz Spoljne Trgovine na Kosovu ukazuju na viši trgovački deficit za 13.1%, u maju 2018.godine, u odnosu na isti period 2017.godine, odnosno u iznosu od 277.8 miliona evra u poređenju sa  deficitom od 245.7 miliona evra koliko je bio u 2017.godine. Izvoz pokriva uvoz  sa 10.6%.

Izvoz roba u maju 2018.godine iznosio je 32.8% miliona evra, a uvoz  je bio 310.6 miliona evra, tako da u izvozu  imamo  pad od (-2.0%) dok za uvoz  imamo rast od 11.3% u poređenju  sa istim periodom 2017.godine.

Prema podacima o glavnim grupama  izvoza:  26.9% čine bazični metali i proizvodi od metala; Mineralni proizvodi 20.7%; Plastika,guma i srodni artikli 11.3%; Prerađena hrana, alkoholna pića i duvan 10.1%; Biljni proizvodi 3.3%; Koža i kožni proizvodi 3.0%; Razni gotovi poroizvodi 2.7%; Pogonske mašine i mehanički i električni uređaji 2.3%; Tekstil i tekstilni proizvodi 2.1% itd.

Dok, prema podacima o glavnim grupama za uvoz,: 15.8% čine Pogonske mašine i mehanički i električni uređaji; Mineralni proizvodi 14.3%; Bazični metali i proizvodi od metala 11.4%; Prerađena hrana, alkoholna pića i duvan 11.0%; Transportna sredstva 7.7%;    Plastika,guma i srodni artikli 6.6%; Proizvodi hemijske industrije 6.5%; Biljni proizvodi 4.9% itd.

Izvoz Kosova u EU-28 zemljama iznosio je 11.2 miliona evra, odnosno približno 34.4% od ukupnog izvoza, sa povećanjem od 51.6%. Glavni partneri za izvoz robe u EU su: Austrija (10.2%), Nemačka (4.5%), Slovenija(3.9%); Velika Britanija(3.8%),  Holandija (3.4%), Bugarska (3.0%).

Uvoz Kosova  iz EU-28 zemalja je bio oko 133.2 miliona evra, ili 42.9% od ukupnog uvoza, što predstavlja rast od 13.1%. Najviše uvoza imali smo iz: Nemačke (12.7%); Italije (8.4%); Španije (2.9%), Grčke (2.5%), Poljske (2.2) itd.

Izvoz Kosova u zemljama CEFTA-e,  u  maju 2018.godine dostigao je na 17.5 miliona evra, ili 53.5% od ukupnog izvoza, što predstavlja rast od 5.2%.Glavni partneri za izvoz Kosova u zemljama CEFTA su bili: Albanija (18.5%), Makedonija (12.2%), Srbija (12.1%), Crna Gora (8.0%).

Dok uvoz iz zemalja CEFTA-e, u maju  2018.godine iznosio je 85.5 miliona evra, ili 27.5% od ukupnog uvoza, što predstavlja rast od 13.9%. Zemlje sa najvećem učešćem uvoza su: Srbija (12.6%), Albanija (6.5%), Makedonija (5.0%)  i BiH (2.9%).                                                                                 

Izvoz Kosova u druge zemlje sveta iznosio je 3.9 miliona evra, ili 12.1%. Kao najvažniji partneri od ovih zemalja za izvoz bili su: Švajcarska (7.8%) i Turska (2.3%).

Dok je uvoz Kosova sa drugim zemljama dostigao je  91.8 miliona evra, ili 29.6%. Zemlje koje imaju najveće učešće uvoza u ovoj grupi bili su: Turska (10.4%) i Kina (8.9%).

Za više informacija o Statistikama Spoljne Trgovine za maj 2018. godine, posetite:http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/ekonomija/spoljna-trgovina.