Statistika Spoljne Trgovine (SST), Jun 2018

  • 24/07/2018

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je podatke o tokovima izvoza i uvoza  roba za mesec jun 2018.godine.

Podaci iz Spoljne Trgovine na Kosovu ukazuju na viši trgovački deficit za 23.5%, u junu 2018.godine, u odnosu na isti period 2017.godine, odnosno u iznosu od 268.5 miliona evra u poređenju sa  deficitom od 217.4 miliona evra koliko je bio u 2017.godine. Izvoz pokriva uvoz  sa 12.1%.

Izvoz roba u junu 2018.godine iznosio je 37.1% miliona evra, a uvoz  je bio 305.7 miliona evra, tako da u izvozu  imamo  pad od (-2.8%) dok za uvoz  imamo rast od 19.6% u poređenju  sa istim periodom 2017.godine.

Prema podacima o glavnim grupama  izvoza:  27.8% čine bazični metali i proizvodi od metala; Mineralni proizvodi 25.9%; Plastika,guma i srodni artikli 10.3%; Prerađena hrana, alkoholna pića i duvan 7.9%; Biljni proizvodi 7.4%;Pogonske mašine i mehanički i električni uređaji 4.1%; Koža i kožni proizvodi 3.4%; Razni gotovi poroizvodi 2.6% itd.

Dok, prema podacima o glavnim grupama za uvoz,: 16.0% čine Pogonske mašine i mehanički i električni uređaji; Mineralni proizvodi 13.0%; Bazični metali i proizvodi od metala 12.1%; Prerađena hrana, alkoholna pića i duvan 11.7%; Transportna sredstva 7.5%;    Proizvodi hemijske industrije 6.7%; Plastika,guma i srodni artikli 6.5%; Biljni proizvodi 4.4% itd.

Izvoz Kosova u EU-28 zemljama iznosio je 13.3 miliona evra, odnosno približno 35.9% od ukupnog izvoza, sa povećanjem od 15.5%. Glavni partneri za izvoz robe u EU su: Slovenija (9.9%); Nemačka (5.6%), Holandija (4.2%), Velika Britanija (3.4%), Italija (2.6%).

Uvoz Kosova  iz EU-28 zemalja je bio oko 140.2 miliona evra, ili 45.9% od ukupnog uvoza, što predstavlja rast od 28.2%. Najviše uvoza imali smo iz: Nemačke (15.4%); Italije (7.1%); Grčke (3.6%), Španije (3.5%), Poljske (2.5) itd.

Izvoz Kosova u zemljama CEFTA-e,  u junu 2018.godine dostigao je na 17.4 miliona evra, ili 47.1% od ukupnog izvoza, što predstavlja pad od (-7.6%) .Glavni partneri za izvoz Kosova u zemljama CEFTA su bili: Albanija (14.4%), Srbija (13.4%), Makedonija (11.8%), Crna Gora (5.2%).

Dok uvoz iz zemalja CEFTA-e, u junu  2018.godine iznosio je 80.8 miliona evra, ili 26.4% od ukupnog uvoza, što predstavlja rast od (-12.8%). Zemlje sa najvećem učešćem uvoza su: Srbija (12.3%), Albanija (6.7%), Makedonija (4.8%)  i BiH (2.1%).                                                                                  

Izvoz Kosova u druge zemlje sveta iznosio je 6.3 miliona evra, ili 17.0%. Kao najvažniji partneri od ovih zemalja za izvoz vredi napomenuti Švajcarsku sa 10.1%.

Dok je uvoz Kosova sa drugim zemljama dostigao je  84.6 miliona evra, ili 27.7%. Zemlje koje imaju najveće učešće uvoza u ovoj grupi bili su: Turska (10.0%) i Kina (8.7%).

Za više informacija o Statistikama Spoljne Trgovine za jun 2018. godine, posetite:

http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/ekonomija/spoljna-trgovina.