Statistika Spoljne Trgovine (SST), Jul 2018

  • 24/08/2018

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je podatke o tokovima izvoza i uvoza  roba za mesec jul 2018.godine.

Podaci iz Spoljne Trgovine na Kosovu ukazuju na viši trgovački deficit za 18.3%, u julu 2018.godine, u odnosu na isti period 2017.godine, odnosno u iznosu od 280.2 miliona evra u poređenju sa  deficitom od 236.9 miliona evra koliko je bio u 2017.godine. Izvoz pokriva uvoz  sa 9.3%.

Izvoz roba u julu 2018.godine iznosio je 28.7% miliona evra, a uvoz  je bio 309.0 miliona evra, tako da u izvozu  imamo  pad od (-25.0%) dok za uvoz  imamo rast od 12.2% u poređenju  sa istim periodom 2017.godine.

Prema podacima o glavnim grupama  izvoza:  31.3% čine bazični metali i proizvodi od metala; Prerađena hrana, alkoholna pića i duvan 13.7%; Plastika,guma i srodni artikli 13.5%; Mineralni proizvodi 12.5%; Biljni proizvodi 8.5%; Tekstil i tekstilni proizvodi 3.1%;  Pogonske mašine i mehanički i električni uređaji 2.9%; Koža i kožni proizvodi 2.8% itd.

Dok, prema podacima o glavnim grupama za uvoz,: 14.4% čine Mineralni proizvodi; Pogonske mašine i mehanički i električni uređaji 14.1%; Prerađena hrana, alkoholna pića i duvan 12.6%; Bazični metali i proizvodi od metala 11.0%; Transportna sredstva 7.4%;    Proizvodi hemijske industrije 6.8%; Plastika,guma i srodni artikli 6.3%; Tekstil i tekstilni proizvodi 4.3% itd.

Izvoz Kosova u EU-28 zemljama iznosio je 7.6 miliona evra, odnosno približno 26.7% od ukupnog izvoza, sa padom od (-9.9%). Glavni partneri za izvoz robe u EU su:  Nemačka (6.2%), Slovenija 4.8%),  Holandija (4.6%).

Uvoz Kosova  iz EU-28 zemalja je bio oko 126. miliona evra, ili 41.0% od ukupnog uvoza, što predstavlja rast od 6.7%. Najviše uvoza imali smo iz: Nemačke (11.6%); Italije (7.2%); Grčke (2.9%), Poljske (2.6%), Rumunije (2.3%) itd.

Izvoz Kosova u zemljama CEFTA-e,  u julu 2018.godine dostigao je na 16.0 miliona evra, ili 55.7% od ukupnog izvoza, što predstavlja pad od (-24.2%) .Glavni partneri za izvoz Kosova u zemljama CEFTA su: Albanija (23.7%), Makedonija (12.7%), Srbija (11.1%), Crna Gora (5.5%).

Dok uvoz iz zemalja CEFTA-e, u julu  2018.godine iznosio je 82.3 miliona evra, ili 26.7% od ukupnog uvoza, što predstavlja rast od 7.4%. Zemlje sa najvećem učešćem uvoza su: Srbija (12.1%), Albanija (7.0%), Makedonija (4.9%)  i BiH (2.1%).                                                                                 

Izvoz Kosova u druge zemlje sveta iznosio je 5.0 miliona evra, ili 17.6%. Kao najvažniji partneri od ovih zemalja za izvoz vredi napomenuti: Švajcarsku sa (8.4%) i Indiju sa (3.3%).

Dok je uvoz Kosova sa drugim zemljama dostigao je  100.0 miliona evra, ili 32.4%. Zemlje koje imaju najveće učešće uvoza u ovoj grupi bili su: Kina (10.5%) i Turska (9.9%).

Za više informacija o Statistikama Spoljne Trgovine za jul 2018. godine, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/ekonomija/spoljna-trgovina.