Statistika Spoljne Trgovine (SST), jul 2016

  • 30/08/2016

Agencija za Statistiku Kosova(ASK)  je  objavila podatke o tokovima izvoza i uvoza  roba za mesec jul 2016.godine.

Podaci o Spoljnoj Trgovini na Kosovu pokazuju viši trgovinski deficit u iznosu  od 210,5 miliona Evra, ili izraženo u procentima trgovinski deficit u julu 2016.godine  je bio veći za 0.5% u odnosu sa deficitom od 209,4 miliona Evra istog perioda 2015.godine.  Izvoz pokriva uvoz sa 12.6%.

Izvoz roba u julu 2016.godine iznosio je 30,3 miliona evra,  dok uvoz iznosio je 240,9 miliona Evra, što predstavlja pad izvoza za  (-17.0%) i uvoza (-2.1%), u poređenju sa istim periodom 2015.godine.

Prema podacima o glavnim grupama izvoza: 32.3% izvoza čine mineralni proizvodi; 31.6% bazični metali i proizvodi od metala; 8.9% prerađena hrana, alkoholna pića i duvan; 7.1% plastika,guma i srodni artikli; 6.0%  biljni proizvodi; 2.6% pogonske mašine i mehanički i električni uređaji; 2.5% razni proizvodenih proizvoda; 1.8% tekstil i tekstilni proizvodi itd.

Dok prema podacima o glavnim grupama za uvoz: 14.3% prerađena hrana, alkoholna pića i duvan; 13.1% pogonske mašine i mehanički i električni uređaji;12.0% mineralni proizvodi; 9.6% bazični metali i proizvodi od metala; 7.4% ransportna sredstva; 7.1% industrijski hemijski proizvod; 6.8% plastika,guma i srodni artikli itd.

Izvoz Kosova u EU zemalja iznosio je 5,0 miliona Evra, odnosno približno 16,7% od ukupnog izvoza, sa padom od (-65,4%). Glavni partneri za izvoz robe u EU su: Bugarska (3.9%), Nemačka (3.2%), Holandija (3.2%) i Italija (1.8 %).

Dok uvoz Kosova iz EU zemalja je oko 107.4 miliona Evra, ili 44,6% od ukupnog uvoza, što predstavlja pad od (-0.9%). Najviše uvoza je bilo  iz: Nemačke (12,5%), Italije (8,1%), Grčke (4,2%), itd.

Izvoz Kosova u zemljama CEFTA-e u julu 2016.godine  dostigao  je 15,7 miliona Evra, ili 51.8% od ukupnog izvoza, što predstavlja rast od 8.5%.  Glavni partneri za izvoz u zemalja CEFTA-e su:Srbija (23.1%), Albanija ( 11.4%), Makedonija (11.1%) i Crna Gora (4.0%).

Dok uvoz iz zemalja CEFTA-e u julu  2016.godine iznosio je 61.6 miliona Evra, ili 25,6% od ukupnog uvoza, gde je zabeležen pad od -9.1%.  Zemlje sa najvećim učešćem uvoza su: Srbija (13.0%), Makedonija (5.3%), Albanija (4.1%) i BiH (2.7%).

Izvoz Kosova u druge zemlje iznosio je 9,5 miliona Evra ili 31.5%. Kao najvažniji partneri od ovih zemalja za izvoz su: Švajcarska (5.6%), Indija (2.4%) i Turska (1.9%).

Dok  uvoz Kosova iz drugih zemalja sveta dostigao je 71.9 miliona Evra ili 29.8%. Zemlje koje imaju najveće učešće uvoza u ovoj grupi su: Kina (11.9%) i Turska (9.3%).

 

Za više informacija o Statistikama Spoljne Trgovine  za  jul 2016. godine, posetite: http://ask.rks-gov.net/