Statistika Spoljne Trgovine (SST), Decembar 2018

  • 24/01/2019

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavila je podatke o tokovima izvoza i uvoza  roba za mesec decembar 2018.godine.

Podaci iz Spoljne Trgovine na Kosovu pokazuju na viši trgovački deficit za 21%, u decembru 2018.godine, u odnosu na isti period 2017.godine, odnosno u iznosu od 273.5 miliona evra u poređenju sa  deficitom od 267.8 miliona evra koliko je bio u 2017.godine. Izvoz pokriva uvoz  sa 9.7%.

Izvoz roba u decembru 2018.godine iznosio je 29.4 miliona evra, a uvoz  je bio 302.9 miliona evra, tako da u izvozu  imamo  pad od  (-0.2%), a za uvoz  imamo rast od 1.9% u poređenju  sa istim periodom 2017.godine.

Prema podacima o glavnim grupama  izvoza:  39.0% čine bazični metali i proizvodi od metala; Prerađena hrana, alkoholna pića i duvan 12.9%; Plastika,guma i srodni artikli 11.5%; Mineralni proizvodi 8.5%; Biljni proizvodi 5.9%; Razni gotovi proizvodi 4.6%; Proizvodi hemijske industrije 3.3%, itd.

Dok, prema podacima o glavnim grupama za uvoz,: 15.4% čine Mineralni proizvodi; Pogonske mašine i mehanički i električni uređaji 14.8%; Prerađena hrana, alkoholna pića i duvan 12.4%; Transportna sredstva 12.0%; Bazični metali i proizvodi od metala 8.3%; Proizvodi hemijske industrije 6.4%; Tekstil i tekstilni proizvodi 5.1%; Plastika,guma i srodni artikli 5.0%, itd.

Izvoz Kosova u EU-28 zemljama iznosio je 7.3 miliona evra, odnosno približno 25.0% od ukupnog izvoza, sa rastom od 7.1%. Glavni partneri za izvoz robe u EU su:  Nemačka (6.7%), Holandija (3.4%), Italija (2.8%), Slovenija (2.3%).

Dok, uvoz Kosova  iz EU-28 zemalja je bio oko 155.1 miliona evra, ili 51.2% od ukupnog uvoza, što predstavlja rast od 12.7%. Najviše uvoza imali smo iz: Nemačke (13.1%); Italije (6.3%), Grčke (5.9%), Slovenije (5.3%), Poljske (2.9%) itd.

Izvoz Kosova u zemljama CEFTA-e,  u decembru 2018.godine dostigao je na 13.3 miliona evra, ili 45.3% od ukupnog izvoza, što predstavlja rast od 11.8% .Glavni partneri za izvoz Kosova u zemljama CEFTA su: Albanija (23.0%), Makedonija (10.8%), Srbija (5.6%)  i  Crna Gora (4.6%).

Dok uvoz iz zemalja CEFTA-e, u decembru 2018.godine iznosio je 42.3 miliona evra, ili 14.0% od ukupnog uvoza, što predstavlja pad od  (-46.8%). Zemlje sa najvećem učešćem uvoza su: Makedonija (5.8%), Albanija (5.7%) i Srbija (1.8%).                                                                                   

Izvoz Kosova u druge zemlje sveta iznosio je 8.7 miliona evra, ili 29.7%. Kao najvažniji partneri od ovih zemalja za izvoz vredi napomenuti: Indiju (19.0%)  i Švajcarsku sa (5.7%).

Dok je uvoz Kosova sa drugim zemljama dostigao je  105.4 miliona evra, ili 34.8%. Zemlje koje imaju najveće učešće uvoza u ovoj grupi bili su: Turska (10.7%) i Kina (9.8%).

Za više informacija o Statistikama Spoljne Trgovine za decembar 2018. godine, posetite:http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/ekonomija/spoljna-trgovina.

Nema pdf na srpski jezik